• liveYFull YTree v10.08.00     View: classic  ArchiveSEARCH
HomeA0-TA1A1bBTCTDEEE-M5479E-P147E-P177E-M215E-M35E-Z827E-Z830E-PF1962E-M123E-M34E-M84E-S11387E-CTS5265E-Y5427

 • E-FGC18353FGC18353 * FGC18352(H)info
  • E-FGC18353*
  • E-Y14899FGC71924 * FGC71918 * Y14899+1 SNPsinfo
   • E-Y14899*
   • E-Y177582FT143375 * FT93827 * Y178603+74 SNPsinfo
    • E-Y177582*
     • id:YF065023CYP [CY-04]
    • E-BY58273BY58273 * FT142890(H)info
     • E-BY58273*
      • id:YF103423SYR [SY-DI]
     • E-BY63423Y170605 * BY91679 * BY118497+1 SNPsinfo
      • id:YF081227PSE [PS-RBH]
      • id:YF019919PSE [PS-RBH]
   • E-Y16584Y16584 * Y16614 * Y16615+37 SNPsinfo
    • E-Y16584*
    • E-Y313547Y313547 * FTB79763 * FTB79787+19 SNPs2022-12-15info
     • id:YF112059ARMnew
     • id:YF097579GEO [GE-IM]
    • E-F1539Y16581 * Y16582 * Y16588+25 SNPsinfo
     • E-F1539*
      • id:YF097644
     • E-Y16620Y16620info
      • E-Y16620*
       • id:YF018721KWT
      • E-FT276574FT276574 * FT278129 * Y346606(H)+1 SNPsinfo
       • id:YF105439UAE
       • id:YF086791KWT [KW-KU]
      • E-Y16592Y16608 * Y16592 * Y16587+5 SNPsinfo
       • id:YF003831
       • id:YF002185UAE [AE-DU]
   • E-Y14891Y14900 * Y14892 * Y15431+59 SNPsinfo
    • E-Y14891*
    • E-Z36149Z36149 * FGC71910/BY20366 * FGC71929(H)info
    • E-Y16781Y16781 * Z32705/BY6846info
     • E-Y16781*
      • id:YF019138DEU [DE-RP]
     • E-Y145315BY45238/Y145315 * BY45239/Y145365 * BY45240/Y145308info
      • id:YF015285
      • id:YF013273POL [PL-14]
      • id:YF013224DEU [DE-NW]
     • E-Y17225Y17226 * Y17225info
      • E-Y17225*
      • E-BY192463BY192463 * BY192625info
       • id:YF018792ROU [RO-VN]
       • id:YF016283UKR
      • E-Y140463Y140463info
      • E-Y17227Y17227info
       • E-Y17227*
        • id:YF011211ITA
       • E-Y17357Y17357 * Y17620info
        • id:YF016340UKRi
        • id:YF004126UKR [UA-05]i
        • E-Y17357*
        • E-A20852A20852info
         • id:YF071889
         • id:YF068527LTU
         • id:YF012780
        • E-FT33868FT33868 * FT33627(H)info
         • E-FT33868*
          • id:YF065504LTU [LT-VL]i
          • id:YF063319UKR [UA-32]
          • id:YF004061
         • E-FT34550FT34550info
          • id:YF019222
          • id:YF006764UKR [UA-05]
         • E-FT42951FT42951 * FT39973(H)info
          • id:YF099875POL [PL-12]
          • id:YF019933LTU [LT-KU]
         • E-Y134698Y134640 * Y134698info
          • id:YF078679
          • id:YF012172LTU [LT-UT]
       • E-Y18621Y126148 * Y18621info
        • id:YF016124i
        • id:YF004483BLR [BY-VI]i
        • E-Y18621*
         • id:YF079164AUT [AT-5]
         • id:YF078581i
         • id:YF077350
         • id:YF065195
         • id:YF063583UKR [UA-56]
         • id:HUD4E03BRUS
        • E-Y135415BY45242/Y135418 * BY45244/Y135420 * BY45245/Y135419+3 SNPsinfo
         • id:YF012241UKR [UA-46]
        • E-FT209693FT209693info
         • id:YF108043UKR [UA-56]yid
         • id:YF068313
        • E-FT378868FT378868(H)info
         • id:YF086146
         • id:YF078026
        • E-FTA82625FTA82625 * FTA83677 * FTA84752+1 SNPsinfo
         • id:YF097567BLR [BY-HR]
         • id:YF086928
        • E-Y182211Y182213/FT157038 * Y182211/FT157343 * Y182215/FT157794+3 SNPsinfo
         • id:YF066593
         • id:YF066449
        • E-A20218A20218info
         • id:YF064735i
         • id:YF015216BLR [BY-MI]
         • id:YF013443BLR [BY-MA]
        • E-A21058A21058(H)info
         • id:YF087149
         • id:YF067966POL [PL-14]yid
         • id:YF063294POL [PL-30]
         • id:YF014408
        • E-A15856A15856info
         • E-A15856*
          • id:YF083174LTU [LT-SA]yid
          • id:YF016501HUN
          • id:YF016336LTU [LT-KU]
         • E-Y107937Y107937info
          • id:YF066475
          • id:YF009923UKR [UA-51]
        • E-FT41690FT41690info
         • E-FT41690*
          • id:YF072866CZE
         • E-FT59121FT59121(H)info
          • E-FT59121*
           • id:YF072954POL
          • E-FT58954FT58954(H)info
           • E-FT58954*
            • id:YF068634UKRi
           • E-A18889A18889/FGC68205 * Y344584/FTD21152info
            • E-A18889*
             • id:YF064479CZE [CZ-PR]
             • id:YF014048SVK [SK-TC]
             • id:YF011201
            • E-FT49117FT49117(H) * BY424562022-12-05info
             • id:YF111757POL [PL-18]new
             • id:YF105651POL [PL-18]
             • id:YF105066POL [PL-18]
         • E-A16692A16694 * FT41642/Y168781 * A16692+3 SNPsinfo
          • E-A16692*
          • E-A16695A16695info
           • E-A16695*
            • id:YF087070UKR [UA-77]i
            • id:YF084915GBR [GB-TWH]
            • id:YF077457POL [PL-18]i
           • E-FT425359FT425359info
            • id:YF092809HUN
            • id:YF080629
           • E-Y128258Y128258 * FT41927 * Y128369+1 SNPsinfo
            • E-Y128258*
            • E-Y130230Y130230info
             • id:YF019959UKR [UA-68]
             • id:YF013816UKR [UA-68]
             • id:YF011465UKR [UA-68]
            • E-Y133784Y133784info
             • id:YF081603POL [PL-20]
             • id:YF063582POL [PL-20]
             • id:YF016917POL
             • id:YF012064POL [PL-20]
         • E-A12255A12313 * A19387 * A12255info
          • id:YF013091DEU [DE-BW]i
          • E-A12255*
           • id:YF068021UKR [UA-51]i
          • E-Y145773Y145773 * A24460/FT58200info
           • id:YF063291
           • id:YF013277POL [PL-20]
          • E-FT120075FT120075info
           • E-FT120075*
            • id:YF081265
           • E-A19388A19388info
            • id:YF073647
            • id:YF015202UKR
            • id:YF011466UKR [UA-35]
           • E-Y134153A20729/Y134153info
            • E-Y134153*
             • id:YF100125UKR [UA-56]
             • id:YF097497BLR [BY-HO]
             • id:YF077321DEU
             • id:YF012108LTU [LT-SA]
            • E-FT117090FT117090 * Y30104info
             • id:YF105209LTU [LT-TA]yid
             • id:YF066476
  • E-Y5435Y5435/FGC18364info
   • E-Y5435*
   • E-Y140978Y331562 * Y140978 * BY11962info
    • id:YF103104DZA [DZ-15]
    • id:ERS256021ITA [IT-CA]
   • E-Y90707Y97746 * Y98756 * Y103548+10 SNPsinfo
   • E-Y5436Y5419/FGC18374 * Y5420/FGC18407 * Y5421/FGC18426+6 SNPsinfo
    • E-Y5436*
    • E-BY67176BY67176 * BY129502 * BY97760+1 SNPs2023-01-10info
     • E-BY67176*
      • id:YF109818YEM [YE-SD]
     • E-Y286665FTB29860/Y286665 * BY128996 * FTB32277+2 SNPs2023-01-10info
      • id:YF112564SWE [SE-AB]new
      • id:YF090103SYR [SY-HI]
    • E-Y5437Y5437/FGC18386info
     • E-Y5437*
     • E-Y204352Y204607/FT307192 * Y204593/FT303463 * Y204696/FT303474+44 SNPs2022-12-07info
      • E-Y204352*
       • id:YF111907YEM [YE-IB]new
      • E-Y147132Y204368 * Y204534/FT304728 * Y204390/FT306609+6 SNPs2022-12-06info
       • id:YF080620YEM [YE-TA]
       • id:YF073984YEM [YE-TA]
     • E-FT15705FT15705info
      • E-FT15705*
      • E-Y160200Y160253 * Y160221/BY187316 * FT24927/Y166919+20 SNPsinfo
       • E-Y160200*
       • E-FT382762Y219058/FT382762 * FT382070(H)info
        • id:YF090815EGY [EG-KN]
        • id:YF078193SAU [SA-14]
       • E-Y167810FT16608/Y167802 * FT21657/Y167810 * FT19259/Y168061+26 SNPsinfo
        • id:YF109117YEM [YE-LA]
        • id:YF018883YEM [YE-LA]
       • E-Y160201Y160275 * Y160270/BY210768 * Y160224+13 SNPsinfo
        • id:YF114820YEM [YE-HD]new
        • id:YF084151OMN [OM-ZU]
        • id:YF015903YEM [YE-HD]
      • E-Y21768Y21768info
       • E-Y21768*
       • E-BY159948BY159948info
        • E-BY159948*
        • E-Z36161FT117010 * Z36161 * TY167279+5 SNPsinfo
         • E-Z36161*
         • E-FT14597FTC39852 * FTC40042 * FTC44537+52 SNPsinfo
          • id:YF109787YEM [YE-IB]
          • id:YF103422YEM [YE-IB]
         • E-Z36159Y182888/FT178353 * Z36159 * FT115863+6 SNPsinfo
          • E-Z36159*
          • E-FT115808FT115585 * FT117703 * FT114576(H)+3 SNPsinfo
           • id:YF073708YEM
           • id:YF066472SAU [SA-05]
          • E-Y200266Y200293/FT288700 * Y200290/FT287306 * FT287558+27 SNPsinfo
           • E-Y200266*
            • id:YF113244SAU [SA-07]acwnew
            • id:YF086179SAU [SA-07]acw
           • E-FT287956FT287956/Y200281info
            • E-FT287956*
             • id:YF086134SAU [SA-07]acw
            • E-Y200268FT288995/Y200268info
             • id:YF105460SAU [SA-07]acw
             • id:YF073535SAU [SA-07]acw
        • E-BY159781FT192094(H) * BY159781info
         • E-BY159781*
         • E-BY160242BY158877 * BY160242info
          • E-BY160242*
           • id:YF114703YEM [YE-IB]new
           • id:YF015121YEM
          • E-Y158095Y340825/YMA246 * BY178542/Y158110 * BY88191+14 SNPsinfo
           • id:YF104475YEM [YE-DH]
           • id:YF015340YEM [YE-TA]
         • E-BY126482BY166333 * BY166545 * BY174697/Y155662+9 SNPsinfo
          • id:YF114739YEM [YE-AM]new
          • id:YF081052YEM [YE-SN]
          • id:YF072228SAU [SA-02]
          • id:YF019955SAU [SA-09]
          • id:YF015004YEM [YE-DH]
         • E-FT194186Y365012 * FT192208 * FT192274+15 SNPs2023-01-10info
          • E-FT194186*
           • id:YF067839YEM [YE-MW]
          • E-Y365015Y365013 * Y365014/A34221 * Y365015/A34199+16 SNPsinfo
           • E-Y365015*
            • id:YF109554YEM [YE-SD]
           • E-Y365033MF202511 * Y365033/A34233/TY212460 * Y365035/A34246+18 SNPsinfo
            • id:YF109557YEM [YE-SD]
            • id:YF109555YEM [YE-SD]
            • id:YF109553YEM [YE-SD]
       • E-Y21775Y21776 * Y21775 * Y21769info
     • E-FGC18389FGC18389 * FGC18372 * PH1393info
      • E-FGC18389*
       • id:SRS8752777TUR
      • E-Y90932Y96660 * Y102606 * Y90932+18 SNPs2022-12-05info
       • E-Y90932*
        • id:YF105521YEM [YE-IB]
       • E-Y110050Y110050info
        • id:YF072489YEM [YE-DH]
        • id:YF010305
       • E-FT37025FT36630 * FT37025 * FT37142+7 SNPsinfo
        • E-FT37025*
         • id:YF019974SAU [SA-03]
        • E-FT125325FT125325 * ZS5224info
         • id:YF094606YEM [YE-LA]
         • id:YF065375YEM [YE-DA]
       • E-Y143880Y143874 * Y143871 * Y143873+6 SNPsinfo
        • E-Y143880*
         • id:YF013104BHR [BH-15]
        • E-BY177575BY177575 * BY177626info
         • id:YF066750JOR [JO-BA]
         • id:YF019255SAU [SA-14]
       • E-Y143642FT105970 * Y143642 * Y1889092022-12-05info
        • E-Y143642*
         • id:YF068587YEM [YE-IB]
         • id:YF013083SAU [SA-01]
        • E-FT104780FT104780 * FT105597 * FT105685+5 SNPs2022-12-05info
         • E-FT104780*
          • id:YF111844YEM [YE-TA]new
         • E-Y178137FT104654 * FTB45262 * FT104876+32 SNPs2022-12-05info
          • id:YF104014
          • id:YF064867UAE
       • E-Y141489Y141377 * Y141493/BY41389 * BY41397/Y1414892022-12-05info
        • E-Y141489*
        • E-FT20045FT23473 * FT23625 * FT25761+4 SNPsinfo
        • E-Y141382BY41429/Y141382 * BY41407/Y141496 * Y363908+2 SNPsinfo
         • E-Y141382*
         • E-FT34497FT34497 * FT32998(H) * FT258056info
          • id:YF081605YEM [YE-DH]
          • id:YF019533YEM [YE-MR]
         • E-FT136336FTA26248(H) * FT136336(H)info
          • E-FT136336*
          • E-Y141646BY148071 * Y141738 * Y141684+18 SNPsinfo
           • id:YF065822SAU [SA-02]
           • id:YF012990SAU [SA-02]
          • E-Y141290Y363640/YMA907 * Y141501 * Y141514+16 SNPsinfo
           • E-Y141290*
            • id:YF073982YEM [YE-SN]
           • E-Y84020Y84020 * Y141328 * Y141436+4 SNPsinfo
            • E-Y84020*
             • id:ERS1789486YEMjye
            • E-YMA908YMA901 * YMA903 * YMA908+2 SNPsinfo
             • id:YF110631YEM [YE-SN]
             • id:YF109360YEM [YE-DH]
          • E-Y143811Y143815 * Y143811 * Y143818+14 SNPsinfo
           • E-Y143811*
            • id:YF093417SAU [SA-02]
            • id:YF013098SAU [SA-06]
           • E-FTC96132FTC96132 * FTC96453 * FTC96475+4 SNPsinfo
            • id:YF110064ERI [ER-SK]ssy
            • id:YF108689SAU [SA-02]
      • E-FGC18413Y18930(H) * FGC18413 * FGC18370(H)info
       • E-FGC18413*
       • E-Y88945Y81676 * Y112176 * Y103971+47 SNPs2022-12-05info
        • E-Y88945*
         • id:YF084029CZE [CZ-KR]ces
        • E-Y87906Y99406 * Y104243 * Y112090+10 SNPsinfo
         • id:YF011516USA [US-MA]i
         • id:YF008863USA [US-MA]i
         • E-Y87906*
          • id:YF068081USA [US-MA]i
         • E-FT86986FT86986info
          • id:YF071474USA [US-MA]
          • id:YF068056USA [US-MA]i
       • E-FGC18401FGC18366 * FGC18382 * FGC18399+21 SNPsinfo
        • E-FGC18401*
         • id:YF067142YEM
        • E-FGC18388FGC18388info
         • E-FGC18388*
          • id:YF011579ITA [IT-CE]
         • E-FGC18422FGC18422info
          • E-FGC18422*
          • E-FGC18369FGC18371 * FGC18390 * FGC18397+5 SNPsinfo
          • E-FGC77167YP5370 * FGC77167info
           • E-FGC77167*
            • id:YF105358SYR [SY-HL]ara
            • id:YF102328SYR [SY-HL]
            • id:SRS8752339TUR
           • E-Z36154Z36156 * Z36157 * Y21106+9 SNPsinfo
            • id:ERS256023ITA [IT-CA]
            • id:ERS256022ITA [IT-CA]
           • E-Y141288Y141337 * Y141379 * Y141416+20 SNPsinfo
            • E-Y141288*
             • id:YF087266ITAeng
            • E-Y141392Y141433 * Y141295 * Y141524+2 SNPsinfo
             • id:YF108777
             • id:ERS1789478
           • E-Y129270Y129270info
            • E-Y129270*
             • id:YF110603SYR [SY-DI]
             • id:YF103561GBR [GB-SRY]
             • id:YF092841FRA [FR-17]
            • E-Y129333Y128615 * Y128381 * BY131309+6 SNPsinfo
             • id:YF079825ALB
             • id:YF011476BGR [BG-01]
            • E-FTA2266Y232318 * FTA2266(H) * FTA33921(H)info
             • E-FTA2266*
              • id:YF101204IRQ [IQ-BA]acm
             • E-FTA27639FTA27639 * FTB44973info
             • E-Y232317Y232326 * Y232320 * Y232327+14 SNPsinfo
              • E-Y232317*
               • id:YF108699RUS [RU-TYU]rus
               • id:YF086092RUS [RU-TOM]sty
              • E-FTA2376Y232321 * FTA2376 * Y232322+3 SNPsinfo
               • id:YF086040RUS [RU-PER]rus
               • id:YF080761RUS [RU-PER]rus
           • E-Y99171Y99171 * FT148718(H)info
            • E-Y99171*
             • id:YF102398RUS [RU-KB]ady
             • id:YF013728UAE [AE-AZ]
            • E-Y157469FTC47724 * FT189167 * Y157469/BY178108+16 SNPsinfo
             • id:YF104902SAU [SA-11]
             • id:YF067448SAU [SA-11]
             • id:YF015263SAU [SA-11]
            • E-BY203096BY203096info
            • E-Y83929FTA62619/Y256767 * Y261738(H) * FTA70693/Y127998(H)+1 SNPsinfo
             • E-Y83929*
              • id:YF097102ITA [IT-ME]ita
              • id:YF008862TUR [TR-12]kur
             • E-BY206101BY206597 * BY207064 * BY208717+12 SNPsinfo
              • E-BY206101*
              • E-FTA62634Y259532/FTA62634 * FTA71855/Y259052 * Y260035info
               • id:SRS8752730TUR
               • id:SRS8752519TUR
              • E-Y256765FTA68651/Y256766 * FTA69236/Y256765info
               • E-Y256765*
                • id:SRS8752177TUR
               • E-Y256808BY76498 * Y256809 * Y256811+3 SNPsinfo
                • id:SRS8752869TUR
                • id:SRS8752802TUR
               • E-Y259556FTA71030/Y259556 * C106125(H) * FTA72062(H)info
                • id:YF110074TUR [TR-42]kur
                • id:SRS8752865TUR


Haplogroup YTree v10.08.00.live (09 February 2023)

Details of age estimation algorithm described in FAQ

New subclade Modified subclade id:AncientDNA

Creative Commons License