YFull YTree v11.05.00     View: scientificchart• live  YTree statisticsArchiveSEARCH
HomeA0-TA1A1bBT

 • BM8872 * M249/M8757/V2756 * M8906(H)+32 SNPsformed 88000 ybp, TMRCA 84800 ybpinfo
  • B*
  • B-V2342V1067 * SK261/V1211 * V1228+674 SNPsformed 84800 ybp, TMRCA 26400 ybpinfo
   • B-V2342*
   • B-V1108Y43237 * BY14940 * BY14938+220 SNPsformed 26400 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
    • id:YF090865
    • id:YF002332UNK
   • B-V2410FT307955 * BY123656 * FT58126+80 SNPsformed 26400 ybp, TMRCA 17900 ybpinfo
    • B-V2410*
     • id:HGDP00931NGAyor
    • B-V1019V1019 * V1208 * V2071+37 SNPsformed 17900 ybp, TMRCA 11400 ybpinfo
     • B-V1019*
      • id:ERS2065732BFA
     • B-Y204812Y204812/FT303502 * Y205127/FT303651 * V4764+28 SNPsformed 11400 ybp, TMRCA 6900 ybpinfo
      • id:ERS2672549TCD
      • id:ERS2065731TCD
  • B-M8633FGC33868 * FGC33858 * CTS1388/M8691+23 SNPsformed 84800 ybp, TMRCA 84300 ybpinfo
   • B-M8633*
   • B-L1388BY217509 * FT451502 * Y180693+932 SNPsformed 84300 ybp, TMRCA 19800 ybpinfo
    • B-L1388*
    • B-Y311987FT338929 * FT338877 * FT338672+202 SNPsformed 19800 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
    • B-Z11522Z11656 * Z11608 * Z11587+67 SNPsformed 19800 ybp, TMRCA 14500 ybpinfo
     • id:YF123662MAR [MA-RAB]new
     • id:YF065148USA [US-NC]
     • id:HG03376SLEmen
     • id:HG03225SLEmen
   • B-M182M8838/Z11838 * M8833/V3409/Z11836/V349 * M8801/Z11823+454 SNPsformed 84300 ybp, TMRCA 58700 ybpinfo
    • B-M182*
    • B-M112Y17858/V7868 * M8669 * M8667+111 SNPsformed 58700 ybp, TMRCA 52100 ybpinfo
     • B-M112*
     • B-V3220FT318180 * FT320012 * FT320833+550 SNPsformed 52100 ybp, TMRCA 6600 ybpinfo
      • B-V3220*
       • id:ERS2065735CMR
      • B-SK522FT279958 * FT280034 * FT280035+38 SNPsformed 6600 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
       • id:HGDP00479CAF
       • id:HGDP00453CAF
     • B-Y18023FT227819 * FT146103/Y179053 * PH5357+32 SNPsformed 52100 ybp, TMRCA 49800 ybpinfo
      • B-Y18023*
      • B-CTS591Y470866 * FT415251 * FT415239+219 SNPsinfo
       • id:NA19384
       • id:I10873CMR [CM-NW]age
      • B-M192Y20279 * Y22845 * BY15082+67 SNPsformed 49800 ybp, TMRCA 45100 ybpinfo
       • B-M192*
       • B-V3853M7104/V1012 * M7106 * M7112/V2050+54 SNPsformed 45100 ybp, TMRCA 37600 ybpinfo
        • B-V3853*
        • B-Y34326M6971 * M6998 * PH1976+62 SNPsformed 37600 ybp, TMRCA 28600 ybpinfo
         • id:YF009401SAU
         • id:HGDP00449COD
        • B-Y25096M6543 * M6558/V1287 * M6568+121 SNPsformed 37600 ybp, TMRCA 29100 ybpinfo
         • B-Y25096*
         • B-P6P6 * M6484 * M6504+351 SNPsformed 29100 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
          • id:HGDP01032NAMktz
          • id:HGDP00991NAMktz
         • B-Y34339BY17560 * BY17563 * BY17566+10 SNPsformed 29100 ybp, TMRCA 25500 ybpinfo
          • id:YF009522KWT
          • id:YF009418SAU
       • B-M8498FT145514(H) * Y125700 * M8506+9 SNPsformed 45100 ybp, TMRCA 45100 ybpinfo
        • B-M8498*
         • id:YF004283SAU
        • B-M8495BY16876 * M8497/V1673 * M8499+17 SNPsformed 45100 ybp, TMRCA 41000 ybpinfo
         • B-M8495*
         • B-M7650M7584 * M7590 * M7592+144 SNPsformed 41000 ybp, TMRCA 22000 ybpinfo
          • B-M7650*
           • id:HGDP00992NAM
          • B-Y82361Z38228 * Z38229 * Y82800+149 SNPsformed 22000 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
           • id:YF013963
           • id:YF009420KWT
         • B-M8357M8357 * M8360 * M8425+82 SNPsformed 41000 ybp, TMRCA 35400 ybpinfo
          • B-M8357*
          • B-Y32422Y33354/BY17163 * Y33356/BY17165 * Y32424/BY17167+409 SNPsformed 35400 ybp, TMRCA 1850 ybpinfo
           • B-Y32422*
            • id:YF072942SAU
           • B-Y33380Y33396/BY17207 * Y33479 * Y33497/BY17319+3 SNPsformed 1850 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
            • id:YF013720i
            • B-Y33380*
             • id:YF099840BHR
            • B-Y36624Y36624formed 1700 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
             • B-Y36624*
              • id:YF013648
             • B-Y33536Y33536/BY17379formed 1700 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
              • B-Y33536*
               • id:SRR2098267
              • B-Y33565Y34406 * Y33565/BY19529 * Y33563formed 1700 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
               • B-Y33565*
               • B-BY19525BY19524 * BY19525 * BY19527+5 SNPsformed 1650 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                • id:YF010246SAU
                • id:YF009516KWT
               • B-Y104711Y96437 * Y102914 * Y104711+2 SNPsformed 1650 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                • id:YF013623
                • id:YF009368SAU [SA-01]
          • B-PAGES00005Y237624/Y26896 * M8365/V1888 * FT227823+20 SNPsformed 35400 ybp, TMRCA 33500 ybpinfo
           • B-PAGES00005*
           • B-Y234288Y234465/FTA3976 * FTA4007 * FTA4208+289 SNPsformed 33500 ybp, TMRCA 9900 ybpinfo
            • B-Y234288*
             • id:YF115316QAT [QA-US]ara
            • B-FTA3965Y234485/FTA3960 * Y234878/FTA3965 * Y234599/FTA3975+82 SNPsformed 9900 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
             • B-FTA3965*
             • B-Y252853FTA26603 * FTA26662 * FTA26696+18 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
              • id:YF111871OMN
              • id:YF084037OMN [OM-ZU]
           • B-M8348M8348 * M8381 * M8410+27 SNPsformed 33500 ybp, TMRCA 31200 ybpinfo
            • B-M8348*
            • B-Y202015M8371 * M8376 * M8393+62 SNPsformed 31200 ybp, TMRCA 24700 ybpinfo
             • B-Y202015*
             • B-M30M30 * M129info
              • id:HGDP00461CAF
             • B-M211M211 * M7747 * M7759+287 SNPsformed 24700 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
              • B-M211*
              • B-PH1452FT280223 * PH1452formed 950 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
               • id:HGDP01087CAF
               • id:HGDP00452CAF
              • B-SK394FT280215 * Y203652 * FT282092+4 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
               • id:HGDP01090CAF
               • id:HGDP00475CAF
            • B-PH176BY16841 * PH1425 * BY16917+51 SNPsformed 31200 ybp, TMRCA 27000 ybpinfo
             • B-PH176*
             • B-M169FT299738/Y202199 * FT299530/Y202124 * Y202057+269 SNPsformed 27000 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
              • B-M169*
               • id:HGDP00467COD
              • B-FT298229FT298229formed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
               • id:HGDP00984COD
               • id:HGDP00468COD
             • B-Y34340BY16821 * BY16828 * BY16832+124 SNPsformed 27000 ybp, TMRCA 16500 ybpinfo
              • B-Y34340*
              • B-Y27340FTB9250 * BY56408 * FT265502+119 SNPsformed 16500 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
               • id:YF089250SAU
               • id:YF006097SAU
              • B-Y33544BY16834 * Y33544 * BY16843+170 SNPsformed 16500 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
               • B-Y33544*
               • B-BY17156BY17156 * FT199053formed 950 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                • B-BY17156*
                 • id:YF009470SAU
                • B-Y108516Y108516formed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                 • id:YF081268SAU [SA-01]
                 • id:YF076663SAU [SA-01]i
                 • id:YF010933SAU
               • B-BY16855BY16855 * Y150750 * PF5071/V2362+2 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                • B-BY16855*
                 • id:YF009528KWT
                 • id:YF009383SAU
                • B-BY17582BY17582formed 750 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • id:YF010252SAU
                 • id:YF009391SAU
                • B-Y90890Y93117 * Y90890 * Y88084formed 750 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                 • id:YF013752UAE
                 • id:YF009400SAU
    • B-M150M6359 * CTS2486/M6389 * CTS2843/M6391+444 SNPsformed 58700 ybp, TMRCA 37600 ybpinfo
     • B-M150*
     • B-M6057M6057 * M6069 * M6071+235 SNPsformed 37600 ybp, TMRCA 26600 ybpinfo
      • B-M6057*
      • B-Y202274Y202330 * Y202281 * FT296010/Y202327+222 SNPsformed 26600 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
       • id:HGDP00478COD
       • id:HGDP00462COD
      • B-Y35911BY18490 * BY18495 * BY18496+194 SNPsformed 26600 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
       • B-Y35911*
        • id:YF013673
       • B-Y35921BY18502 * BY18504 * BY18576+10 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
        • id:YF010281SAU
        • id:YF009390SAU
     • B-V75M6010 * M6005 * M5997+110 SNPsformed 37600 ybp, TMRCA 28100 ybpinfo
      • B-V75*
      • B-Y275213G1 * V1271 * V1393+196 SNPsformed 28100 ybp, TMRCA 12800 ybpinfo
       • id:YF082945SAU
      • B-M5844V227/M5846 * CTS9642/M5982 * CTS4358/M5923+73 SNPsformed 28100 ybp, TMRCA 23700 ybpinfo
       • B-M5844*
        • id:YF110492
       • B-Y10267FGC83120 * FGC84190 * PH3433/V6929+103 SNPsformed 23700 ybp, TMRCA 14300 ybpinfo
        • B-Y10267*
        • B-A9832Y21891 * Y21879 * Y22745+129 SNPsformed 14300 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
         • id:YF009399EGYi
         • B-A9832*
         • B-Y82154Y82154formed 3400 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
          • id:YF115440SAUara
          • id:YF013905
          • id:YF009392SAU
          • id:YF008188SAU
         • B-Y24839Y24839/FGC51424 * Y21903 * BY15198+2 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
          • B-Y24839*
          • B-Y68934FGC51421 * FGC51422 * FGC51423+22 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
           • id:YF086513
           • id:YF013662
           • id:YF006070SAU
          • B-FGC53343FGC53343 * FGC53314(H) * FGC53330(H)formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
           • B-FGC53343*
           • B-Y32536Y32536 * Y32538/BY16058 * Y32537(H)+2 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
            • id:YF009247
            • id:YF009183SAU
           • B-Y22728Y22728formed 3400 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
            • B-Y22728*
            • B-Y66169Y61878 * Y66169 * Y66672+5 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
             • id:YF013804
             • id:SRR2098278QAT
            • B-FGC53377FGC53353 * FGC53364 * FGC53370+3 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
             • id:YF009393KWTi
             • B-FGC53377*
             • B-Y104652Y104652 * Y378003/TY448543 * FT161098+1 SNPsformed 2300 ybp, TMRCA 2000 ybpinfo
              • B-Y104652*
              • B-Y131111BY41082 * BY41084 * Y131111+5 SNPsformed 2000 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
               • id:YF013667
               • id:YF011773SAU [SA-01]
              • B-Y107000Y81252 * Y103818 * Y107000+4 SNPsformed 2000 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
               • id:YF112027SAU [SA-03]
               • id:YF066566KWT
               • id:YF010822SAU
             • B-Y168342Y168342 * FGC53325 * FT2042formed 2300 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
              • B-Y168342*
              • B-Y84437Y84437 * Y100445 * FT191326(H)+8 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
               • B-Y84437*
                • id:YF009518SAU
               • B-FT193390FT192756 * FT193266 * FT193353+2 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                • id:YF093131SAU [SA-04]
                • id:YF067931SAU [SA-04]
              • B-FGC53352Y36868 * Y126133 * FGC53312(H)+4 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
               • B-FGC53352*
                • id:YF009236SAU
               • B-FGC53368FGC53368 * FGC53369 * FGC53332+16 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                • B-FGC53368*
                • B-Y160490BY78400 * Y160490formed 275 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • id:YF016049SAU [SA-01]
                 • id:YF013820SAU [SA-01]
                • B-FGC53362FGC53362 * FGC53341formed 275 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                 • B-FGC53362*
                  • id:YF019680SAU [SA-04]
                  • id:YF016026SAU [SA-04]
                  • id:YF014120SAU [SA-01]
                  • id:YF013625SAU [SA-01]
                  • id:YF010959SAU [SA-04]
                  • id:YF010685SAU [SA-04]
                  • id:YF009637SAU [SA-01]
                  • id:YF009636SAU [SA-09]
                 • B-BY54916BY54916(H)formed 150 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                  • id:YF067012SAU [SA-01]
                  • id:YF019681SAU [SA-01]
                 • B-FGC53336FGC53336formed 150 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                  • id:YF016771SAU [SA-04]
                  • id:YF007174SAU [SA-04]i
                  • id:YF006044SAU [SA-04]i
        • B-V1895M5969/V7114 * Y22791 * Y10342/Z22880+13 SNPsformed 14300 ybp, TMRCA 11600 ybpinfo
         • B-V1895*
         • B-Y21912Y22788 * FGC51165 * Y22786+28 SNPsformed 11600 ybp, TMRCA 9500 ybpinfo
          • B-Y21912*
           • id:SRR2098280QAT
          • B-Y23376Y23377 * Y23380/FGC51163 * Y23379/FGC51175+9 SNPsformed 9500 ybp, TMRCA 8400 ybpinfo
           • B-Y23376*
           • B-Y33076Y33077 * Y33076/BY17429formed 8400 ybp, TMRCA 8000 ybpinfo
            • B-Y33076*
            • B-Y32493Y32494/BY16066 * Y32523/BY16094 * Y33071/BY17587+24 SNPsformed 8000 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
             • B-Y32493*
             • B-Y34387Y34387 * Y34388 * Y34389+14 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
              • id:YF009523SAU
              • id:YF009517SAU
             • B-Y32491Y32492/BY16064 * Y32502/BY16074 * Y32503/BY16075+33 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
              • id:YF009645KWT
              • id:YF009184SAU
              • id:YF009168SAU
            • B-Y33569BY17389 * BY17390 * BY17392+28 SNPsformed 8000 ybp, TMRCA 4400 ybpinfo
             • B-Y33569*
             • B-BY17403Y34331 * BY17396 * BY17407+12 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
              • B-BY17403*
               • id:YF009989EGY [EG-GZ]
              • B-BY17427BY17427formed 2500 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
               • id:YF009405SAU
               • id:YF006068KWT
             • B-BY20753BY20752 * BY20753 * BY20754+17 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
              • B-BY20753*
               • id:YF009644KWT
              • B-Y89212BY41083 * Y102796 * Y84741+7 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
               • id:YF013848
               • id:YF010493SAU
           • B-Y23376aDYR146=9formed 8400 ybp, TMRCA 8400 ybpinfo
            • B-Y23376a*
            • B-FGC51207FGC51152 * FGC51170 * FGC51183+5 SNPsformed 8400 ybp, TMRCA 8400 ybpinfo
             • B-FGC51207*
              • id:YF009647KWT
             • B-FGC51151Y34403 * BY18786 * FGC51210+27 SNPsformed 8400 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
              • B-FGC51151*
              • B-BY188111BY188111formed 3600 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
               • id:YF066528SAU
               • id:YF015976
              • B-Y33555Y33555 * FGC51156 * Y33556+25 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
               • id:YF009515SDN
               • id:YF006332KWT [KW-KU]
            • B-BY17607BY17636 * BY17631 * BY17630+44 SNPsformed 8400 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
             • B-BY17607*
              • id:YF073744SAU [SA-01]
             • B-BY17606BY17606 * BY17619 * BY17626+7 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
              • B-BY17606*
              • B-FTC80548FTC80548 * FTC81541 * FTC81226+2 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
               • id:YF108946
               • id:YF108815KWT [KW-KU]
              • B-BY17608BY17623 * BY17622 * FT259121(H)+4 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
               • B-BY17608*
               • B-BY19522BY19522 * FT397789 * FT397973formed 2100 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
                • B-BY19522*
                 • id:YF010274SAU
                • B-Y82384Y82384 * Y85885 * Y106242formed 1200 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                 • id:YF109050SAU [SA-01]
                 • id:YF009521SAU
               • B-Y35910BY20741 * BY20742 * BY20746+9 SNPsformed 2100 ybp, TMRCA 1400 ybpinfo
                • B-Y35910*
                • B-Y88478Y88478 * Y92565 * Y100666+7 SNPsformed 1400 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                 • id:YF079216SAU [SA-04]
                 • id:YF010492KWT
                • B-Y96024Y96024 * Y104296 * Y111370+2 SNPsformed 1400 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
                 • id:YF013880
                 • id:YF009520SAU
         • B-Y10394M5933/V6138 * M5856/V1528 * M5878+31 SNPsformed 11600 ybp, TMRCA 10000 ybpinfo
          • B-Y10394*
          • B-Y30926BY15168/Y30928 * Y30931 * BY15173/Y30932+33 SNPsformed 10000 ybp, TMRCA 6800 ybpinfo
           • B-Y30926*
           • B-BY17044BY17040 * BY17044 * BY17063+14 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 3900 ybpinfo
            • B-BY17044*
             • id:YF083027SAU [SA-01]
             • id:YF016028
            • B-BY17042BY17046 * BY17049 * BY17055+7 SNPsformed 3900 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
             • B-BY17042*
             • B-Y35907Y36469/BY23197 * Y36472(H) * Y35908/BY23208+3 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
              • id:YF010067SAU
              • id:YF009386SAU [SA-02]
             • B-BY17062BY17064 * BY17062formed 3300 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
              • B-BY17062*
               • id:YF009722SAU
              • B-BY17070BY17065 * BY17070 * BY17076+17 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
               • id:YF009384SAU
               • id:YF008778SAU [SA-01]
           • B-BY16132BY16119 * BY16132 * BY16136formed 6800 ybp, TMRCA 6800 ybpinfo
            • B-BY16132*
            • B-BY16115BY16115 * BY17030 * Y33561+20 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 4500 ybpinfo
             • id:YF009648SAU
             • id:YF008882SAU
            • B-Y90257Y85865 * Y90257 * Y96212+1 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 5800 ybpinfo
             • id:YF082740SAU [SA-01]
             • id:YF010264JOR
            • B-BY17031BY17033 * BY17034 * BY17036+19 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 4900 ybpinfo
             • B-BY17031*
             • B-Y33560Y33560 * BY18762 * BY18763+14 SNPsformed 4900 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
              • B-Y33560*
               • id:YF009514SDN
              • B-Z8074BY19543 * BY19548 * BY19549+9 SNPsformed 2300 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
               • id:YF013897
               • id:YF009369SAU [SA-05]
             • B-Y83439Y83439 * Y93379 * Y109085+4 SNPsformed 4900 ybp, TMRCA 4100 ybpinfo
              • B-Y83439*
               • id:YF100192SAU [SA-01]ara
              • B-Y82149Y82149 * Y87454 * Y87462+13 SNPsformed 4100 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
               • id:YF105558BHR [BH-15]ara
               • id:YF009513SAU
          • B-Z22920Z22920formed 10000 ybp, TMRCA 9300 ybpinfo
           • B-Z22920*
           • B-A20690FT411609 * FT411606 * FT411607+86 SNPsformed 9300 ybp, TMRCA 3500 ybpinfo
           • B-Y72963Y72963 * Y74896 * BY139750+2 SNPsformed 9300 ybp, TMRCA 7200 ybpinfo
            • id:YF115715IRQ [IQ-BA]
            • id:YF006962SAU [SA-02]
           • B-Y93759FGC90482/Y172933 * Y83367 * Y88135+27 SNPsformed 9300 ybp, TMRCA 6800 ybpinfo
            • B-Y93759*
             • id:YF063516SAU [SA-01]
             • id:YF009519SAU
            • B-FT172164FT172199 * FT174093 * FT174145+49 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
             • id:YF067085KWT [KW-FA]
             • id:HGDP00621ISR [IL-D]
           • B-Y12200Z22767/Y12219 * Y12216 * Y12209/Z22750+95 SNPsformed 9300 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
            • id:ERS2065734TCDi
            • id:ERS2065733CMRi
            • B-Y12200*
            • B-Y12203FGC33886 * FGC33897 * FT184212+19 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
             • id:YF009395USAi
             • B-Y12203*
             • B-BY47577BY47577formed 3200 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
              • B-BY47577*
               • id:YF067876KWT [KW-KU]
               • id:NA19043
              • B-Y64917F15512 * F15757 * SK324+20 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
               • id:HGDP01092CAF
               • id:HGDP00457CAF
            • B-Y86747BY222480 * Y86747 * FT450785+9 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 3800 ybpinfo
             • B-Y86747*
              • id:YF009543SAU [SA-04]
             • B-CTS6633Y182152/FT153242 * FT153841/Y182154 * FT154654/Y182153+12 SNPsformed 3800 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
              • B-CTS6633*
              • B-C137898FT325844 * FT164030 * Y420382+4 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
               • id:YF114284DEU [DE-ST]
               • id:HG00553
              • B-FT151909FT151909 * FT153087 * FT153666+8 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
               • id:YF105952USA [US-MO]
               • id:YF066360USA [US-GA]eng
            • B-Y32479Y126275/FT91875 * Y126276/FT94206 * FT30970+34 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 1850 ybpinfo
             • B-Y32479*
              • id:YF125318KWT [KW-KU]new
              • id:YF009417SAU
              • id:YF009398BHR
              • id:YF009185SAU
             • B-Y104554Y104554formed 1850 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
              • B-Y104554*
               • id:YF010059UAE
              • B-FT36380FT36380 * FT37286formed 1500 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
               • id:YF068092KWT [KW-JA]
               • id:YF064106SAU [SA-04]
             • B-BY17105BY17105formed 1850 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
              • B-BY17105*
              • B-Y193059FT242407 * Y193059 * FT242827+8 SNPsformed 1700 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
               • id:YF094974QAT [QA-DA]
               • id:YF071668KWT [KW-KU]
              • B-BY19521BY17103 * BY17112 * BY17111+8 SNPsformed 1700 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
               • B-BY19521*
                • id:YF009723QAT
               • B-BY110550BY110550formed 475 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                • id:YF103074QAT [QA-DA]
                • id:YF075529QAT
             • B-BY17102BY17102formed 1850 ybp, TMRCA 1850 ybpinfo
              • B-BY17102*
               • id:YF009471SAU
               • id:HGDP01033ZAFzul
              • B-BY69396BY69396 * Y88699 * Y92834+9 SNPsformed 1850 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
               • id:YF072433KWT
               • id:YF008881KWT
              • B-Y87783Y87783 * Y92467 * Y104050+11 SNPsformed 1850 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
               • id:YF101537BHR [BH-15]i
               • id:YF019176


Haplogroup YTree v11.05.00 (01 December 2023)

Details of age estimation algorithm described in FAQ

New subclade Modified subclade id:AncientDNA

Creative Commons License