YFull YTree v10.03.00     View: scientificchart• live  YTree statisticsArchiveSEARCH
HomeA0-TA1A1bBT

 • BM8872 * M249/M8757/V2756 * M8740+32 SNPsformed 88000 ybp, TMRCA 84800 ybpinfo
  • B*
  • B-V2342L1453/V1000 * V1067 * SK261/V1211+674 SNPsformed 84800 ybp, TMRCA 26700 ybpinfo
   • B-V2342*
   • B-V1108Y43237 * BY14940 * Y43294+220 SNPsformed 26700 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
    • id:YF002332UNK
   • B-V2410V3020 * V3735 * FT57750+78 SNPsformed 26700 ybp, TMRCA 17900 ybpinfo
    • B-V2410*
     • id:HGDP00931NGAyor
    • B-V1019V1019 * V1208 * V2071+37 SNPsformed 17900 ybp, TMRCA 11500 ybpinfo
     • B-V1019*
      • id:ERS2065732BFA
     • B-Y204812Y204812/FT303502 * Y205127/FT303651 * V4764+28 SNPsformed 11500 ybp, TMRCA 6900 ybpinfo
      • id:ERS2672549TCD
      • id:ERS2065731TCD
  • B-M8633FGC33858 * FGC33868 * CTS1388/M8691+23 SNPsformed 84800 ybp, TMRCA 84200 ybpinfo
   • B-M8633*
   • B-L1388L1389 * L1391 * L1394+886 SNPsformed 84200 ybp, TMRCA 19600 ybpinfo
    • B-L1388*
    • B-Y311987Z22657 * Z22658 * ZS359+192 SNPsformed 19600 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
     • id:UK481F67GBR
     • id:HG02588GMB [GM-W]mnk
    • B-Z11522Z11488 * Y178067/FT114238 * Z11498+50 SNPsformed 19600 ybp, TMRCA 13700 ybpinfo
     • id:YF065148USA [US-NC]
     • id:HG03376SLEmen
     • id:HG03225SLEmen
   • B-M182V94 * CTS2995/M8749 * M247/P85+322 SNPsformed 84200 ybp, TMRCA 58800 ybpinfo
    • B-M182*
    • B-M112M8524/V1098 * M8525 * M8531+110 SNPsformed 58800 ybp, TMRCA 52300 ybpinfo
     • B-M112*
     • B-V3220FT284886 * V4312/PH166 * FT280025+550 SNPsformed 52300 ybp, TMRCA 6600 ybpinfo
      • B-V3220*
       • id:ERS2065735CMR
      • B-SK522FT279958 * FT280034 * FT280035+38 SNPsformed 6600 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
       • id:HGDP00479CAF
       • id:HGDP00453CAF
     • B-Y18023PH5357 * PAGE72/PAGES00072/M8537 * M8658+35 SNPsformed 52300 ybp, TMRCA 49900 ybpinfo
      • B-Y18023*
      • B-CTS591CTS10143 * CTS591 * CTS754+22 SNPsinfo
       • id:NA19384KEN [KE-900]luy
       • id:I10873CMR [CM-NW]age
      • B-M192BY16805 * BY15082 * Y22845+64 SNPsformed 49900 ybp, TMRCA 45300 ybpinfo
       • B-M192*
       • B-V3853M7104/V1012 * M7106 * M7112/V2050+54 SNPsformed 45300 ybp, TMRCA 38000 ybpinfo
        • B-V3853*
        • B-Y34326PH1976 * Y33553 * M6948+62 SNPsformed 38000 ybp, TMRCA 28700 ybpinfo
         • id:YF009401SAU
         • id:HGDP00449COD
        • B-Y25096M6543 * M6558/V1287 * M6568+122 SNPsformed 38000 ybp, TMRCA 29500 ybpinfo
         • B-Y25096*
         • B-P6P6 * M266/M6643/V2772 * M6484+350 SNPsformed 29500 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
          • id:HGDP01032NAMktz
          • id:HGDP00991NAMktz
         • B-Y34339BY17560 * BY17563 * BY17566+10 SNPsformed 29500 ybp, TMRCA 25800 ybpinfo
          • id:YF009522KWT
          • id:YF009418SAU
       • B-M8498M8510 * M8506 * M8507(H)+9 SNPsformed 45300 ybp, TMRCA 45300 ybpinfo
        • B-M8498*
         • id:YF004283SAU
        • B-M8495BY16876 * M8497/V1673 * M8499+17 SNPsformed 45300 ybp, TMRCA 41000 ybpinfo
         • B-M8495*
         • B-M7650M7584 * M7590 * M7592+144 SNPsformed 41000 ybp, TMRCA 21900 ybpinfo
          • B-M7650*
           • id:HGDP00992NAM
          • B-Y82361Z38228 * Z38229 * Y82800+148 SNPsformed 21900 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
           • id:YF013963
           • id:YF009420KWT
         • B-M8357Y22848 * Z37955 * Y22852+82 SNPsformed 41000 ybp, TMRCA 35500 ybpinfo
          • B-M8357*
          • B-Y32422Y33354/BY17163 * Y33356/BY17165 * Y32424/BY17167+398 SNPsformed 35500 ybp, TMRCA 1850 ybpinfo
           • B-Y32422*
            • id:YF072942SAU
           • B-Y33380Y33380/BY17188 * Y33396/BY17207 * Y33479+3 SNPsformed 1850 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
            • id:YF013720i
            • B-Y33380*
             • id:YF099840BHR
            • B-Y36624Y36624formed 1700 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
             • B-Y36624*
              • id:YF013648
             • B-Y33536Y33536/BY17379formed 1700 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
              • B-Y33536*
               • id:SRR2098267
              • B-Y33565Y34406 * Y33565/BY19529 * Y33563formed 1700 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
               • B-Y33565*
               • B-BY19525BY19524 * BY19525 * BY19527+5 SNPsformed 1650 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                • id:YF010246SAU
                • id:YF009516KWT
               • B-Y104711Y96437 * Y102914 * Y104711+2 SNPsformed 1650 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                • id:YF013623
                • id:YF009368SAU [SA-01]
          • B-PAGES00005FT227823 * M8365/V1888 * M8438+24 SNPsformed 35500 ybp, TMRCA 33000 ybpinfo
           • B-PAGES00005*
           • B-FTA3965Y234485/FTA3960 * Y234878/FTA3965 * Y234599/FTA3975+364 SNPsformed 33000 ybp, TMRCA 1850 ybpinfo
            • id:YF084037
           • B-M8348M8487 * M8348 * M8381+23 SNPsformed 33000 ybp, TMRCA 31200 ybpinfo
            • B-M8348*
            • B-Y202015M8371 * M8376 * M8393+62 SNPsformed 31200 ybp, TMRCA 24700 ybpinfo
             • B-Y202015*
             • B-M30M30 * M129info
              • id:HGDP00461CAF
             • B-M211M211 * M7747 * M7759+286 SNPsformed 24700 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
              • B-M211*
              • B-PH1452FT280223 * PH1452formed 950 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
               • id:HGDP01087CAF
               • id:HGDP00452CAF
              • B-SK394FT280215 * Y203652 * FT282092+4 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
               • id:HGDP01090CAF
               • id:HGDP00475CAF
            • B-PH176BY16841 * PH1425 * BY16917+51 SNPsformed 31200 ybp, TMRCA 26900 ybpinfo
             • B-PH176*
             • B-M169M169 * Y202149 * Y202087+269 SNPsformed 26900 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
              • B-M169*
               • id:HGDP00467COD
              • B-FT298229FT298229formed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
               • id:HGDP00984COD
               • id:HGDP00468COD
             • B-Y34340BY16821 * BY16828 * BY16832+113 SNPsformed 26900 ybp, TMRCA 16600 ybpinfo
              • B-Y34340*
              • B-Y27340FTB9250 * BY56408 * FT265502+119 SNPsformed 16600 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
               • id:YF089250SAU
               • id:YF006097SAU
              • B-Y33544BY16973 * BY16980 * BY17000+159 SNPsformed 16600 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
               • B-Y33544*
               • B-BY17156BY17156 * FT445252formed 1000 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                • B-BY17156*
                 • id:YF009470SAU
                • B-Y108516Y108516 * FT147561 * FT35534+1 SNPsformed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                 • id:YF081268SAU [SA-01]
                 • id:YF076663SAU [SA-01]i
                 • id:YF010933SAU
               • B-BY16855BY16855 * Y150750 * BZ3025+2 SNPsformed 1000 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                • B-BY16855*
                 • id:YF009528KWT
                 • id:YF009383SAU
                • B-BY17582BY17582formed 700 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • id:YF010252SAU
                 • id:YF009391SAU
                • B-Y90890Y93117 * Y90890 * Y88084formed 700 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                 • id:YF013752
                 • id:YF009400SAU
    • B-M150V3009/Z22957 * V4175/SK285/Z23001 * CTS2843/M6391+244 SNPsformed 58800 ybp, TMRCA 37700 ybpinfo
     • B-M150*
     • B-M6057M6057 * M6069 * M6071+234 SNPsformed 37700 ybp, TMRCA 26600 ybpinfo
      • B-M6057*
      • B-Y202274M6059 * M6063 * M6080+222 SNPsformed 26600 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
       • id:HGDP00478COD
       • id:HGDP00462COD
      • B-Y35911BY18490 * BY18568 * BY18570+193 SNPsformed 26600 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
       • B-Y35911*
        • id:YF013673
       • B-Y35921BY18508 * BY18502 * BY18504+10 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
        • id:YF010281SAU
        • id:YF009390SAU
     • B-V75CTS5737/M5932 * Y32242 * M5925+107 SNPsformed 37700 ybp, TMRCA 28400 ybpinfo
      • B-V75*
      • B-Y275213G1 * V1271 * V1393+196 SNPsformed 28400 ybp, TMRCA 12900 ybpinfo
       • id:YF082945SAU
      • B-M5844M5836 * V4407/M5838 * M5844+170 SNPsformed 28400 ybp, TMRCA 14300 ybpinfo
       • B-M5844*
       • B-A9832Y22745 * Y22706 * Y22707+125 SNPsformed 14300 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
        • id:YF009399EGYi
        • B-A9832*
        • B-Y82154Y82154formed 3400 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
         • id:YF013905
         • id:YF009392SAU
         • id:YF008188SAU
        • B-Y24839Y24839/FGC51424 * Y21903 * BY15198+3 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
         • B-Y24839*
         • B-Y68934FGC51421 * FGC51422 * FGC51423+22 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
          • id:YF086513
          • id:YF013662
          • id:YF006070SAU
         • B-FGC53343FGC53343 * FGC53314(H) * FGC53330(H)formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
          • B-FGC53343*
          • B-Y32536Y32536 * Y32538/BY16058 * Y33104/BY16059+2 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
           • id:YF009247
           • id:YF009183SAU
          • B-Y22728Y22728formed 3400 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
           • B-Y22728*
           • B-Y66169Y61878 * Y66169 * Y66672+5 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
            • id:YF013804
            • id:SRR2098278QAT
           • B-FGC53377FGC53353 * FGC53364 * FGC53370+3 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
            • id:YF009393KWTi
            • B-FGC53377*
            • B-Y104652Y104652formed 2200 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
             • B-Y104652*
             • B-Y107000Y81252 * Y85608 * Y103818+4 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
              • id:YF066566KWT
              • id:YF010822SAU
             • B-Y131111BY41082 * Y131111 * BY41084+5 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
              • id:YF013667
              • id:YF011773SAU [SA-01]
            • B-Y168342FGC53325 * Y168342 * FT2042formed 2200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
             • B-Y168342*
             • B-Y84437Y84437 * Y100445 * FT191326(H)+8 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
              • B-Y84437*
               • id:YF009518SAU
              • B-FT193390FT192756 * FT193266 * FT193353+2 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
               • id:YF093131SAU [SA-04]
               • id:YF067931SAU [SA-04]
             • B-FGC53352Y36868 * Y126133 * FGC53312(H)+4 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
              • B-FGC53352*
               • id:YF009236SAU
              • B-FGC53368FGC53368 * FGC53369 * FGC53332+16 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
               • B-FGC53368*
               • B-Y160490BY78400 * Y160490formed 275 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                • id:YF016049SAU [SA-01]
                • id:YF013820SAU [SA-01]
               • B-FGC53362FGC53362 * FGC53341formed 275 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                • B-FGC53362*
                 • id:YF019680SAU [SA-04]
                 • id:YF016026SAU [SA-04]
                 • id:YF014120SAU [SA-01]
                 • id:YF013625SAU [SA-01]
                 • id:YF010959SAU [SA-04]
                 • id:YF010685SAU [SA-04]
                 • id:YF009637SAU [SA-01]
                 • id:YF009636SAU [SA-09]
                • B-BY54916BY54916(H)formed 150 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • id:YF067012SAU [SA-01]
                 • id:YF019681SAU [SA-01]
                • B-FGC53336FGC53336formed 150 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                 • id:YF016771SAU [SA-04]
                 • id:YF007174SAU [SA-04]i
                 • id:YF006044SAU [SA-04]i
       • B-V1895Y22791 * M5944/V6410 * M5969/V7114+13 SNPsformed 14300 ybp, TMRCA 11700 ybpinfo
        • B-V1895*
        • B-Y21912Y22785 * Y22790 * Y21912+26 SNPsformed 11700 ybp, TMRCA 9600 ybpinfo
         • B-Y21912*
          • id:SRR2098280QAT
         • B-Y23376Y23377 * Y23376 * Y23380/FGC51163+8 SNPsformed 9600 ybp, TMRCA 8400 ybpinfo
          • B-Y23376*
          • B-Y33076Y33077 * Y33076/BY17429formed 8400 ybp, TMRCA 7900 ybpinfo
           • B-Y33076*
           • B-Y32493Y32494/BY16066 * Y33071/BY17587 * Y33075+24 SNPsformed 7900 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
            • B-Y32493*
            • B-Y34387Y34387 * Y34388 * Y34389+14 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
             • id:YF009523SAU
             • id:YF009517SAU
            • B-Y32491Y32492/BY16064 * Y32502/BY16074 * Y32503/BY16075+33 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
             • id:YF009645KWT
             • id:YF009184SAU
             • id:YF009168SAU
           • B-Y33569BY17399 * BY18787 * BY17392+29 SNPsformed 7900 ybp, TMRCA 4400 ybpinfo
            • B-Y33569*
            • B-BY17403Y34331 * BY17396 * BY17407+12 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
             • B-BY17403*
              • id:YF009989EGY [EG-GZ]
             • B-BY17427BY17427formed 2600 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
              • id:YF009405SAU
              • id:YF006068KWT
            • B-BY20753BY20766 * BY20762 * BY20761+17 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
             • B-BY20753*
              • id:YF009644KWT
             • B-Y89212Y84741 * BY36574 * BY36576+7 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
              • id:YF013848
              • id:YF010493SAU
          • B-Y23376aDYR146=9formed 8400 ybp, TMRCA 8400 ybpinfo
           • B-Y23376a*
           • B-FGC51207FGC51207 * FGC51152 * FGC51170+4 SNPsformed 8400 ybp, TMRCA 8400 ybpinfo
            • B-FGC51207*
             • id:YF009647KWT
            • B-FGC51151FGC51154 * FGC51161 * FGC51172+26 SNPsformed 8400 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
             • B-FGC51151*
             • B-BY188111BY188111formed 3600 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
              • id:YF066528SAU
              • id:YF015976
             • B-Y33555BY18783 * FGC51198 * BY18784+25 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
              • id:YF009515SDN
              • id:YF006332KWT [KW-KU]
           • B-BY17607BY17603 * BY17605 * BY17609+43 SNPsformed 8400 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
            • B-BY17607*
             • id:YF073744SAU [SA-01]
            • B-BY17606BY17606 * BY17608 * BY17619+6 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 2000 ybpinfo
             • B-BY17606*
             • B-BY19522BY19522formed 2000 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
              • id:YF010274SAU
              • id:YF009521SAU
             • B-Y35910BY20741 * BY20742 * BY20746+9 SNPsformed 2000 ybp, TMRCA 1400 ybpinfo
              • B-Y35910*
              • B-Y88478Y88478 * Y92565 * Y100666+7 SNPsformed 1400 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
               • id:YF079216SAU [SA-04]
               • id:YF010492KWT
              • B-Y96024Y96024 * Y104296 * Y111370+2 SNPsformed 1400 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
               • id:YF013880
               • id:YF009520SAU
        • B-Y10394M5856/V1528 * M5878 * V2903/Z22953+31 SNPsformed 11700 ybp, TMRCA 9900 ybpinfo
         • B-Y10394*
          • id:YF006962SAU [SA-02]
         • B-A20690M5849 * M5854 * M5863+77 SNPsformed 9900 ybp, TMRCA 3500 ybpinfo
          • id:YF012097USA [US-SC]
          • id:NA19454KEN [KE-900]luy
         • B-Y93759Y89831 * FGC90515/FT50151 * Y98195+27 SNPsformed 9900 ybp, TMRCA 6800 ybpinfo
          • B-Y93759*
           • id:YF063516KWT [KW-KU]
           • id:YF009519SAU
          • B-FT172164FT172199 * FT174093 * FT174145+49 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
           • id:YF067085KWT [KW-FA]
           • id:HGDP00621ISR [IL-D]
         • B-Y30926BY15168/Y30928 * BY15173/Y30932 * BY15175/Y30935+32 SNPsformed 9900 ybp, TMRCA 6800 ybpinfo
          • B-Y30926*
          • B-BY17044BY17040 * BY17044 * BY17063+14 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
           • B-BY17044*
            • id:YF083027SAU [SA-01]
            • id:YF016028
           • B-BY17042BY17046 * BY17049 * BY17055+7 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
            • B-BY17042*
            • B-Y35907Y36469/BY23197 * Y36472(H) * Y35907/BY23171+3 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
             • id:YF010067SAU
             • id:YF009386SAU [SA-02]
            • B-BY17062BY17064 * BY17062formed 3300 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
             • B-BY17062*
              • id:YF009722SAU
             • B-BY17070BY17083 * BY17076 * BY17065+17 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
              • id:YF009384SAU
              • id:YF008778SAU [SA-01]
          • B-BY16132BY16119 * BY16132 * BY16136formed 6800 ybp, TMRCA 6800 ybpinfo
           • B-BY16132*
           • B-BY16115BY17030 * Y33561 * BY16124+20 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 4500 ybpinfo
            • id:YF009648SAU
            • id:YF008882SAU
           • B-Y90257Y85865 * Y90257 * Y96212+1 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 6000 ybpinfo
            • id:YF082740SAU [SA-01]
            • id:YF010264JOR
           • B-BY17031BY17033 * BY17034 * BY17036+9 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 4800 ybpinfo
            • B-BY17031*
            • B-Y83439Y83439 * BY86880 * Y93379+4 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 4100 ybpinfo
             • id:YF100192SAU [SA-01]ara
             • id:YF009513SAU
            • B-Y33560BY18762 * BY18763 * Y33560+14 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
             • B-Y33560*
              • id:YF009514SDN
             • B-Z8074BY19543 * BY19548 * BY19549+9 SNPsformed 2300 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
              • id:YF013897
              • id:YF009369SAU [SA-05]
         • B-Y12200Y12216 * Z22767/Y12219 * Y12220/Z22768+63 SNPsformed 9900 ybp, TMRCA 4400 ybpinfo
          • id:ERS2065734TCDi
          • B-Y12200*
          • B-Y86747FT152138(H) * FT152902(H) * Y86747+1 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 3900 ybpinfo
           • B-Y86747*
            • id:YF009543SAU [SA-04]
            • id:ERS2065733CMR
           • B-CTS6633Y182152/FT153242 * FT153841/Y182154 * FT154654/Y182153+7 SNPsformed 3900 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
            • id:YF066360USA [US-GA]eng
            • id:HG00553PRI
          • B-Y12203FGC33886 * FGC33897 * FT184212+19 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
           • id:YF009395USAi
           • B-Y12203*
           • B-BY47577BY47577formed 3400 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
            • B-BY47577*
             • id:YF067876KWT [KW-KU]
             • id:NA19043KEN [KE-900]luy
            • B-Y64917F15512 * F15757 * SK324+20 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
             • id:HGDP01092CAF
             • id:HGDP00457CAF
          • B-Y32479Y126275/FT91875 * Y126276/FT94206 * Y32481+34 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 1850 ybpinfo
           • B-Y32479*
            • id:YF009417SAU
            • id:YF009398BHR
            • id:YF009185SAU
           • B-Y104554Y104554formed 1850 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
            • B-Y104554*
             • id:YF010059UAE
            • B-FT36380FT36380 * FT37286formed 1500 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
             • id:YF068092KWT [KW-JA]
             • id:YF064106
           • B-BY17105BY17105formed 1850 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
            • B-BY17105*
            • B-Y193059FT242407 * Y193059 * FT242827+8 SNPsformed 1700 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
             • id:YF094974
             • id:YF071668KWT [KW-KU]
            • B-BY19521BY17103 * BY17112 * BY17111+8 SNPsformed 1700 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
             • B-BY19521*
              • id:YF009723QAT
             • B-BY110550BY110550formed 475 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
              • id:YF103074QAT [QA-DA]new
              • id:YF075529QAT
           • B-BY17102BY17102formed 1850 ybp, TMRCA 1850 ybpinfo
            • B-BY17102*
             • id:YF009471SAU
             • id:HGDP01033ZAFzul
            • B-BY69396BY69396 * Y88699 * Y92834+9 SNPsformed 1850 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
             • id:YF072433KWT
             • id:YF008881KWT
            • B-Y87783Y87783 * Y92467 * Y104050+11 SNPsformed 1850 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
             • id:YF101537BHR [BH-15]inew
             • id:YF019176


Haplogroup YTree v10.03.00 (16 May 2022)

Details of age estimation algorithm described in FAQ

New subclade Modified subclade id:AncientDNA

Creative Commons License