YFull YTree v10.08.00     View: scientificchart• live  YTree statisticsArchiveSEARCH
HomeA0-TA1A1bBT

 • BM8720/V2144 * M8872 * M249/M8757/V2756+32 SNPsformed 88000 ybp, TMRCA 84800 ybpinfo
  • B*
  • B-V2342V1067 * SK261/V1211 * V1228+674 SNPsformed 84800 ybp, TMRCA 26500 ybpinfo
   • B-V2342*
   • B-V1108V1108 * V1212 * V1689+220 SNPsformed 26500 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
    • id:YF090865
    • id:YF002332UNK
   • B-V2410FT307955 * V3020 * V3735+79 SNPsformed 26500 ybp, TMRCA 17900 ybpinfo
    • B-V2410*
     • id:HGDP00931NGAyor
    • B-V1019V1019 * V1208 * V2071+37 SNPsformed 17900 ybp, TMRCA 11400 ybpinfo
     • B-V1019*
      • id:ERS2065732BFA
     • B-Y204812Y204812/FT303502 * Y205127/FT303651 * V4764+28 SNPsformed 11400 ybp, TMRCA 6900 ybpinfo
      • id:ERS2672549TCD
      • id:ERS2065731TCD
  • B-M8633CTS1388/M8691 * M8818 * M8711/V1654+23 SNPsformed 84800 ybp, TMRCA 84000 ybpinfo
   • B-M8633*
   • B-L1388L1389 * L1391 * L1394+885 SNPsformed 84000 ybp, TMRCA 19600 ybpinfo
    • B-L1388*
    • B-Y311987Z22657 * Z22658 * ZS359+193 SNPsformed 19600 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
     • id:UK481F67GBR
     • id:HG02588GMB [GM-W]mnk
    • B-Z11522Z11488 * Y178067/FT114238 * Z11520+50 SNPsformed 19600 ybp, TMRCA 13700 ybpinfo
     • id:YF065148USA [US-NC]
     • id:HG03376SLEmen
     • id:HG03225SLEmen
   • B-M182V94 * CTS2995/M8749 * Y10270/Z11682/V5152+322 SNPsformed 84000 ybp, TMRCA 58700 ybpinfo
    • B-M182*
    • B-M112M8524/V1098 * M8525 * M8531+110 SNPsformed 58700 ybp, TMRCA 52300 ybpinfo
     • B-M112*
     • B-V3220V5300/PH771 * FT280074 * V5430/PH960+550 SNPsformed 52300 ybp, TMRCA 6500 ybpinfo
      • B-V3220*
       • id:ERS2065735CMR
      • B-SK522FT279958 * FT280034 * FT280035+38 SNPsformed 6500 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
       • id:HGDP00479CAF
       • id:HGDP00453CAF
     • B-Y18023M8543 * PAGE72/PAGES00072/M8537 * Y18023+35 SNPsformed 52300 ybp, TMRCA 49800 ybpinfo
      • B-Y18023*
      • B-CTS591CTS591 * CTS754 * CTS1402+22 SNPsinfo
       • id:NA19384KEN [KE-900]luy
       • id:I10873CMR [CM-NW]age
      • B-M192M8561/V2398 * M8562 * Y20279+64 SNPsformed 49800 ybp, TMRCA 45200 ybpinfo
       • B-M192*
       • B-V3853M7104/V1012 * M7106 * M7112/V2050+54 SNPsformed 45200 ybp, TMRCA 37700 ybpinfo
        • B-V3853*
        • B-Y34326M6857 * M6848 * M6920+62 SNPsformed 37700 ybp, TMRCA 28700 ybpinfo
         • id:YF009401SAU
         • id:HGDP00449COD
        • B-Y25096M6543 * M6558/V1287 * M6568+122 SNPsformed 37700 ybp, TMRCA 29200 ybpinfo
         • B-Y25096*
         • B-P6M6515 * M6518 * M6519+351 SNPsformed 29200 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
          • id:HGDP01032NAMktz
          • id:HGDP00991NAMktz
         • B-Y34339BY17560 * BY17563 * BY17566+10 SNPsformed 29200 ybp, TMRCA 25600 ybpinfo
          • id:YF009522KWT
          • id:YF009418SAU
       • B-M8498M8506 * M8507(H) * FTA67700/M8512+9 SNPsformed 45200 ybp, TMRCA 45200 ybpinfo
        • B-M8498*
         • id:YF004283SAU
        • B-M8495M8513/V3840 * M8514/V3997 * M8515+17 SNPsformed 45200 ybp, TMRCA 41000 ybpinfo
         • B-M8495*
         • B-M7650M7584 * M7590 * M7592+144 SNPsformed 41000 ybp, TMRCA 22100 ybpinfo
          • B-M7650*
           • id:HGDP00992NAM
          • B-Y82361Z38228 * Z38229 * Y82800+149 SNPsformed 22100 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
           • id:YF013963
           • id:YF009420KWT
         • B-M8357Y22848 * Z37955 * Y22852+82 SNPsformed 41000 ybp, TMRCA 35300 ybpinfo
          • B-M8357*
          • B-Y32422Y33356/BY17165 * Y32424/BY17167 * Y32425/BY17169+409 SNPsformed 35300 ybp, TMRCA 1850 ybpinfo
           • B-Y32422*
            • id:YF072942SAU
           • B-Y33380Y33396/BY17207 * Y33479 * Y33380/BY17188+3 SNPsformed 1850 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
            • id:YF013720i
            • B-Y33380*
             • id:YF099840BHR
            • B-Y36624Y36624formed 1700 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
             • B-Y36624*
              • id:YF013648
             • B-Y33536Y33536/BY17379formed 1700 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
              • B-Y33536*
               • id:SRR2098267
              • B-Y33565Y34406 * Y33565/BY19529 * Y33563formed 1700 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
               • B-Y33565*
               • B-BY19525BY19524 * BY19525 * BY19527+5 SNPsformed 1650 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                • id:YF010246SAU
                • id:YF009516KWT
               • B-Y104711Y96437 * Y102914 * Y104711+2 SNPsformed 1650 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                • id:YF013623
                • id:YF009368SAU [SA-01]
          • B-PAGES00005FT227823 * Y237624/Y26896 * M8482+20 SNPsformed 35300 ybp, TMRCA 32900 ybpinfo
           • B-PAGES00005*
           • B-FTA3965FTA4289 * Y234644/FTA4355 * FTA4366+372 SNPsformed 32900 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
            • B-FTA3965*
            • B-Y252853FTA26603 * FTA26662 * FTA26696+18 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
             • id:YF111871OMNnew
             • id:YF084037OMN [OM-ZU]
           • B-M8348M8410 * M8418 * M8423+27 SNPsformed 32900 ybp, TMRCA 31200 ybpinfo
            • B-M8348*
            • B-Y202015M8371 * M8376 * M8393+62 SNPsformed 31200 ybp, TMRCA 24700 ybpinfo
             • B-Y202015*
             • B-M30M30 * M129info
              • id:HGDP00461CAF
             • B-M211M211 * M7747 * M7759+286 SNPsformed 24700 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
              • B-M211*
              • B-PH1452PH1452 * FT280223formed 950 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
               • id:HGDP01087CAF
               • id:HGDP00452CAF
              • B-SK394FT280215 * Y203652 * FT282092+4 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
               • id:HGDP01090CAF
               • id:HGDP00475CAF
            • B-PH176BY16841 * PH1425 * BY17009+51 SNPsformed 31200 ybp, TMRCA 26900 ybpinfo
             • B-PH176*
             • B-M169M169 * FT296731/Y202092 * PH2142+269 SNPsformed 26900 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
              • B-M169*
               • id:HGDP00467COD
              • B-FT298229FT298229formed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
               • id:HGDP00984COD
               • id:HGDP00468COD
             • B-Y34340BY16821 * BY16828 * BY16832+113 SNPsformed 26900 ybp, TMRCA 16500 ybpinfo
              • B-Y34340*
              • B-Y27340FTB9250 * BY56408 * FT265502+119 SNPsformed 16500 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
               • id:YF089250SAU
               • id:YF006097SAU
              • B-Y33544BY16834 * Y33544 * BY16843+159 SNPsformed 16500 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
               • B-Y33544*
               • B-BY17156BY17156 * FT445252formed 1000 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                • B-BY17156*
                 • id:YF009470SAU
                • B-Y108516Y108516 * FT147561 * FT35534+1 SNPsformed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                 • id:YF081268SAU [SA-01]
                 • id:YF076663SAU [SA-01]i
                 • id:YF010933SAU
               • B-BY16855BY16855 * Y150750 * PF5071/V2362+2 SNPsformed 1000 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                • B-BY16855*
                 • id:YF009528KWT
                 • id:YF009383SAU
                • B-BY17582BY17582formed 750 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • id:YF010252SAU
                 • id:YF009391SAU
                • B-Y90890Y93117 * Y90890 * Y88084formed 750 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                 • id:YF013752UAE
                 • id:YF009400SAU
    • B-M150M6397/V2719 * CTS2843/M6391 * Y10351/Z22897+244 SNPsformed 58700 ybp, TMRCA 37700 ybpinfo
     • B-M150*
     • B-M6057M6057 * M6069 * M6071+235 SNPsformed 37700 ybp, TMRCA 26600 ybpinfo
      • B-M6057*
      • B-Y202274M6063 * M6080 * M6082+222 SNPsformed 26600 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
       • id:HGDP00478COD
       • id:HGDP00462COD
      • B-Y35911BY18490 * BY18495 * BY18496+193 SNPsformed 26600 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
       • B-Y35911*
        • id:YF013673
       • B-Y35921BY18502 * BY18504 * BY18576+10 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
        • id:YF010281SAU
        • id:YF009390SAU
     • B-V75M5852 * CTS5737/M5932 * Y10356/Z22913/V5188+107 SNPsformed 37700 ybp, TMRCA 28300 ybpinfo
      • B-V75*
      • B-Y275213V1271 * V1393 * V1666+196 SNPsformed 28300 ybp, TMRCA 12900 ybpinfo
       • id:YF082945SAU
      • B-M5844CTS4358/M5923 * V227/M5846 * Y32243+72 SNPsformed 28300 ybp, TMRCA 23700 ybpinfo
       • B-M5844*
       • B-Y10267Y10267/SK298 * V4407/M5838 * M5858+95 SNPsformed 23700 ybp, TMRCA 14300 ybpinfo
        • B-Y10267*
        • B-A9832Y21879 * Y22745 * Y22706+126 SNPsformed 14300 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
         • id:YF009399EGYi
         • B-A9832*
         • B-Y82154Y82154formed 3400 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
          • id:YF013905
          • id:YF009392SAU
          • id:YF008188SAU
         • B-Y24839Y24839/FGC51424 * Y21903 * BY15198+3 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
          • B-Y24839*
          • B-Y68934FGC51421 * FGC51422 * FGC51423+22 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
           • id:YF086513
           • id:YF013662
           • id:YF006070SAU
          • B-FGC53343FGC53343 * FGC53314(H) * FGC53330(H)formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
           • B-FGC53343*
           • B-Y32536Y32536 * Y32538/BY16058 * Y33104/BY16059+2 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
            • id:YF009247
            • id:YF009183SAU
           • B-Y22728Y22728formed 3400 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
            • B-Y22728*
            • B-Y66169Y61878 * Y66169 * Y66672+5 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
             • id:YF013804
             • id:SRR2098278QAT
            • B-FGC53377FGC53353 * FGC53377/HU50 * FGC53370+3 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
             • id:YF009393KWTi
             • B-FGC53377*
             • B-Y104652Y104652formed 2200 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
              • B-Y104652*
              • B-Y131111BY41082 * Y131111 * BY41084+5 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
               • id:YF013667
               • id:YF011773SAU [SA-01]
              • B-Y107000Y103818 * Y81252 * Y111907+4 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
               • id:YF112027SAU [SA-03]new
               • id:YF066566KWT
               • id:YF010822SAU
             • B-Y168342FGC53325 * FT2042 * Y168342formed 2200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
              • B-Y168342*
              • B-Y84437Y84437 * Y100445 * FT191326(H)+8 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
               • B-Y84437*
                • id:YF009518SAU
               • B-FT193390FT192756 * FT193266 * FT193353+2 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                • id:YF093131SAU [SA-04]
                • id:YF067931SAU [SA-04]
              • B-FGC53352Y36868 * Y126133 * FGC53312(H)+4 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
               • B-FGC53352*
                • id:YF009236SAU
               • B-FGC53368FGC53368 * FGC53369 * FGC53332+16 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                • B-FGC53368*
                • B-Y160490BY78400 * Y160490formed 275 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • id:YF016049SAU [SA-01]
                 • id:YF013820SAU [SA-01]
                • B-FGC53362FGC53362 * FGC53341formed 275 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                 • B-FGC53362*
                  • id:YF019680SAU [SA-04]
                  • id:YF016026SAU [SA-04]
                  • id:YF014120SAU [SA-01]
                  • id:YF013625SAU [SA-01]
                  • id:YF010959SAU [SA-04]
                  • id:YF010685SAU [SA-04]
                  • id:YF009637SAU [SA-01]
                  • id:YF009636SAU [SA-09]
                 • B-BY54916BY54916(H)formed 150 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                  • id:YF067012SAU [SA-01]
                  • id:YF019681SAU [SA-01]
                 • B-FGC53336FGC53336formed 150 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                  • id:YF016771SAU [SA-04]
                  • id:YF007174SAU [SA-04]i
                  • id:YF006044SAU [SA-04]i
        • B-V1895Y22791 * Y10342/Z22880 * M5944/V6410+13 SNPsformed 14300 ybp, TMRCA 11600 ybpinfo
         • B-V1895*
         • B-Y21912Y22790 * Y21912 * Y22786+26 SNPsformed 11600 ybp, TMRCA 9500 ybpinfo
          • B-Y21912*
           • id:SRR2098280QAT
          • B-Y23376Y23377 * Y23378/FGC51177 * Y23381/FGC51180+9 SNPsformed 9500 ybp, TMRCA 8400 ybpinfo
           • B-Y23376*
           • B-Y33076Y33077 * Y33076/BY17429formed 8400 ybp, TMRCA 7900 ybpinfo
            • B-Y33076*
            • B-Y32493Y32494/BY16066 * Y32523/BY16094 * Y32513/BY16085+24 SNPsformed 7900 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
             • B-Y32493*
             • B-Y34387Y34387 * Y34388 * Y34389+14 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
              • id:YF009523SAU
              • id:YF009517SAU
             • B-Y32491Y32492/BY16064 * Y32502/BY16074 * Y32503/BY16075+33 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
              • id:YF009645KWT
              • id:YF009184SAU
              • id:YF009168SAU
            • B-Y33569BY17426 * BY17417 * BY17415+28 SNPsformed 7900 ybp, TMRCA 4400 ybpinfo
             • B-Y33569*
             • B-BY17403BY17418 * BY17403 * Y34331+12 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
              • B-BY17403*
               • id:YF009989EGY [EG-GZ]
              • B-BY17427BY17427formed 2600 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
               • id:YF009405SAU
               • id:YF006068KWT
             • B-BY20753BY20752 * BY20753 * BY20754+17 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
              • B-BY20753*
               • id:YF009644KWT
              • B-Y89212Y84741 * BY36574 * BY36576+7 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
               • id:YF013848
               • id:YF010493SAU
           • B-Y23376aDYR146=9formed 8400 ybp, TMRCA 8400 ybpinfo
            • B-Y23376a*
            • B-FGC51207FGC51207 * FGC51152 * FGC51170+4 SNPsformed 8400 ybp, TMRCA 8400 ybpinfo
             • B-FGC51207*
              • id:YF009647KWT
             • B-FGC51151FGC51154 * FGC51161 * FGC51172+26 SNPsformed 8400 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
              • B-FGC51151*
              • B-BY188111BY188111formed 3600 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
               • id:YF066528SAU
               • id:YF015976
              • B-Y33555Y33555 * FGC51156 * Y33556+25 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
               • id:YF009515SDN
               • id:YF006332KWT [KW-KU]
            • B-BY17607BY17605 * BY17609 * BY17610+43 SNPsformed 8400 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
             • B-BY17607*
              • id:YF073744SAU [SA-01]
             • B-BY17606BY17606 * BY17619 * BY17626+7 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
              • B-BY17606*
              • B-FTC80548FTC80548 * FTC81541 * FTC81226+2 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
               • id:YF108946
               • id:YF108815KWT [KW-KU]
              • B-BY17608BY17608 * BY17623 * BY17622+4 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
               • B-BY17608*
               • B-BY19522BY19522 * FT397789 * FT397973formed 2100 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
                • B-BY19522*
                 • id:YF010274SAU
                • B-Y82384Y82384 * Y85885 * Y106242formed 1200 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                 • id:YF109050SAU [SA-01]
                 • id:YF009521SAU
               • B-Y35910Y94338 * BY20741 * BY20742+9 SNPsformed 2100 ybp, TMRCA 1400 ybpinfo
                • B-Y35910*
                • B-Y88478Y88478 * Y92565 * Y100666+7 SNPsformed 1400 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                 • id:YF079216SAU [SA-04]
                 • id:YF010492KWT
                • B-Y96024Y96024 * Y104296 * Y111370+2 SNPsformed 1400 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
                 • id:YF013880
                 • id:YF009520SAU
         • B-Y10394V7119/M5971 * M5933/V6138 * M5856/V1528+31 SNPsformed 11600 ybp, TMRCA 9900 ybpinfo
          • B-Y10394*
           • id:YF006962SAU [SA-02]
          • B-A20690M5849 * M5854 * M5863+77 SNPsformed 9900 ybp, TMRCA 3500 ybpinfo
           • id:YF012097USA [US-SC]
           • id:NA19454KEN [KE-900]luy
          • B-Y93759Y100996 * Y105249 * FGC90488/FT48873+27 SNPsformed 9900 ybp, TMRCA 6800 ybpinfo
           • B-Y93759*
            • id:YF063516KWT [KW-KU]
            • id:YF009519SAU
           • B-FT172164FT176563 * FT176632 * FT176757+49 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
            • id:YF067085KWT [KW-FA]
            • id:HGDP00621ISR [IL-D]
          • B-Y30926BY15175/Y30935 * BY16112/Y30937 * BY15181/Y30940+33 SNPsformed 9900 ybp, TMRCA 6800 ybpinfo
           • B-Y30926*
           • B-BY17044BY17040 * BY17044 * BY17063+14 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
            • B-BY17044*
             • id:YF083027SAU [SA-01]
             • id:YF016028
            • B-BY17042BY17046 * BY17049 * BY17055+7 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
             • B-BY17042*
             • B-Y35907Y36469/BY23197 * Y36472(H) * Y35908/BY23208+3 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
              • id:YF010067SAU
              • id:YF009386SAU [SA-02]
             • B-BY17062BY17064 * BY17062formed 3300 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
              • B-BY17062*
               • id:YF009722SAU
              • B-BY17070BY17065 * BY17070 * BY17077+17 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
               • id:YF009384SAU
               • id:YF008778SAU [SA-01]
           • B-BY16132BY16119 * BY16132 * BY16136formed 6800 ybp, TMRCA 6800 ybpinfo
            • B-BY16132*
            • B-BY16115BY16123 * BY16115 * BY17030+20 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 4500 ybpinfo
             • id:YF009648SAU
             • id:YF008882SAU
            • B-Y90257Y85865 * Y90257 * Y96212+1 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 6000 ybpinfo
             • id:YF082740SAU [SA-01]
             • id:YF010264JOR
            • B-BY17031BY17033 * BY17034 * BY17036+19 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 4700 ybpinfo
             • B-BY17031*
             • B-Y83439Y83439 * Y93379 * Y109085+4 SNPsformed 4700 ybp, TMRCA 3900 ybpinfo
              • B-Y83439*
               • id:YF100192SAU [SA-01]ara
              • B-Y82149Y82149 * Y87454 * Y87462+13 SNPsformed 3900 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
               • id:YF105558BHR [BH-15]ara
               • id:YF009513SAU
             • B-Y33560Y33560 * BY18762 * BY18763+14 SNPsformed 4700 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
              • B-Y33560*
               • id:YF009514SDN
              • B-Z8074BY19543 * BY19548 * BY19549+9 SNPsformed 2300 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
               • id:YF013897
               • id:YF009369SAU [SA-05]
          • B-Y12200V4964/Y12202/Z22742 * Y12206/FGC33890 * FGC33895+63 SNPsformed 9900 ybp, TMRCA 4400 ybpinfo
           • id:ERS2065734TCDi
           • id:ERS2065733CMRi
           • B-Y12200*
           • B-Y86747Y86747 * FT450785 * FT296165+6 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 3900 ybpinfo
            • B-Y86747*
             • id:YF009543SAU [SA-04]
            • B-CTS6633FT154654/Y182153 * FT153841/Y182154 * FT154929+14 SNPsformed 3900 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
             • B-CTS6633*
              • id:YF114284DEU [DE-ST]new
              • id:HG00553PRI
             • B-FT151909FT153666 * FT153087 * FT151909+4 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
              • id:YF105952USA [US-MO]
              • id:YF066360USA [US-GA]eng
           • B-Y12203FGC33886 * FGC33897 * FT184212+19 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
            • id:YF009395USAi
            • B-Y12203*
            • B-BY47577BY47577formed 3400 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
             • B-BY47577*
              • id:YF067876KWT [KW-KU]
              • id:NA19043KEN [KE-900]luy
             • B-Y64917F15512 * F15757 * SK324+20 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
              • id:HGDP01092CAF
              • id:HGDP00457CAF
           • B-Y32479Y126275/FT91875 * Y126276/FT94206 * FT30970+34 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 1850 ybpinfo
            • B-Y32479*
             • id:YF009417SAU
             • id:YF009398BHR
             • id:YF009185SAU
            • B-Y104554Y104554formed 1850 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
             • B-Y104554*
              • id:YF010059UAE
             • B-FT36380FT36380 * FT37286formed 1500 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
              • id:YF068092KWT [KW-JA]
              • id:YF064106SAU [SA-04]
            • B-BY17105BY17105formed 1850 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
             • B-BY17105*
             • B-Y193059FT242407 * Y193059 * FT242827+8 SNPsformed 1700 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
              • id:YF094974QAT [QA-DA]
              • id:YF071668KWT [KW-KU]
             • B-BY19521BY17103 * BY17112 * BY17111+8 SNPsformed 1700 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
              • B-BY19521*
               • id:YF009723QAT
              • B-BY110550BY110550formed 475 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
               • id:YF103074QAT [QA-DA]
               • id:YF075529QAT
            • B-BY17102BY17102formed 1850 ybp, TMRCA 1850 ybpinfo
             • B-BY17102*
              • id:YF009471SAU
              • id:HGDP01033ZAFzul
             • B-BY69396BY69396 * Y88699 * Y92834+9 SNPsformed 1850 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
              • id:YF072433KWT
              • id:YF008881KWT
             • B-Y87783Y87783 * Y92467 * Y104050+11 SNPsformed 1850 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
              • id:YF101537BHR [BH-15]i
              • id:YF019176


Haplogroup YTree v10.08.00 (29 December 2022)

Details of age estimation algorithm described in FAQ

New subclade Modified subclade id:AncientDNA

Creative Commons License