YFull YTree v12.00.00     View: scientificchart• live  YTree statisticsArchiveSEARCH
HomeA0-TA1A1bBTCTDEEE-M5479E-P147E-P177E-V38E-M2E-Y1705E-V43E-M4732E-M4895E-M4706E-CTS8098E-L485E-L514E-M4694E-FGC91110E-M191E-U174E-M4670E-Y518144E-M4667

 • E-M4665FT91880 * CTS4938/M4665/V3236 * Z22455+1 SNPsformed 4500 ybp, TMRCA 4500 ybpinfo
  • E-M4665*
   • id:NA19107NGA [NG-OY]yor
   • id:HGDP00940NGAyor
   • id:HG03103NGAish
  • E-C104571C121621 * C100052 * C119775+26 SNPsinfo
  • E-Y131346Y131674 * Y131304 * Y131307+26 SNPsformed 4500 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
   • id:YF011845IRL [IE-RN]gle
   • id:YF011798ENG
  • E-Y282894Y282894 * Y283179 * C175349/Y403391(H)+1 SNPsformed 4500 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
   • id:YF088689
  • E-Y250517FTA40243 * FTA38108 * FTA39957+40 SNPsformed 4500 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
   • id:YF101578USA [US-AL]engi
   • id:YF096518USA [US-AL]engi
   • id:YF086535USA [US-AL]engi
   • id:YF081388USA [US-AL]eng
  • E-Z1704Z1704/CTS8030formed 4500 ybp, TMRCA 4500 ybpinfo
   • E-Z1704*
    • id:YF105080SCT [SC-ORK]
    • id:HG02947NGAish
   • E-Y96183Y83252 * Y85242 * Y85343+27 SNPsformed 4500 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
    • id:YF011152USA [US-AL]
   • E-CTS4744CTS8529 * FT203023 * FT203819+23 SNPsformed 4500 ybp, TMRCA 1900 ybpinfo
    • E-CTS4744*
     • id:YF077789SCT [SC-INS]ish
    • E-CTS6300CTS6300 * FT203905 * FT205048+2 SNPsformed 1900 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
     • E-CTS6300*
      • id:NA20281USA
     • E-Y188162Y188401 * Y188162 * Y188247+13 SNPsformed 1350 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
      • id:YF105692
      • id:YF068510SCT [SC-PTH]eng
   • E-Z5978Z5978info
   • E-M4437M4437formed 4500 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
    • E-M4437*
     • id:YF009507USA [US-TX]eng
    • E-CTS9106CTS9106/M4451formed 3600 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
     • E-CTS9106*
     • E-FT319935FT319935(H)formed 3600 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
      • E-FT319935*
      • E-FT244849FT245389 * FT245427 * FT245851+4 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
       • id:YF080191SAU [SA-01]
      • E-P116P116 * M4402 * M4425+13 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
       • E-P116*
        • id:NA19031KEN [KE-900]luy
       • E-M4439M4439 * M4441 * M4443+6 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
        • E-M4439*
        • E-M4449M4449formed 1350 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
         • id:YF008689USA [US-SC]
     • E-Y138276Z37676 * FT66765(H) * BY39958/Y138276+4 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
      • E-Y138276*
       • id:YF012625USA [US-SC]
      • E-Z37675Z37675 * Y226278/C111453(H) * Y202031+2 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
       • id:NA19041KEN [KE-900]luy
       • id:HGDP00459CAF
      • E-BY50829BY50711 * BY50786 * BY50829+5 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 1600 ybpinfo
       • E-BY50829*
        • id:YF063093YEM
       • E-Y172941Y166610 * Y172941/FT67393formed 1600 ybp, TMRCA 1600 ybpinfo
        • E-Y172941*
         • id:YF097519SAU [SA-01]
        • E-FT220718FT220718(H)formed 1600 ybp, TMRCA 1600 ybpinfo
         • E-FT220718*
          • id:YF108812SAU [SA-05]
         • E-Y197232Y197232/FT269575 * Y197235/FT269952 * FT270102+18 SNPsformed 1600 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
          • id:YF093635IRQ [IQ-BA]ara
          • id:YF072831IRQ [IQ-BA]ara
         • E-Y173631Y173677 * FT67761 * Y173631+8 SNPsformed 1600 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
          • E-Y173631*
           • id:YF078007ENG
           • id:YF073747ENG
           • id:YF073587ENG
           • id:YF073523ENG
           • id:YF073504ENG
           • id:YF073389ENG
           • id:YF073388ENG
           • id:YF067360ENG
          • E-FT68850FT68850formed 300 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
           • id:YF074852ENG
           • id:YF063563ENG
         • E-BY73639BY110225 * Y207166 * Y207793+9 SNPsformed 1600 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
          • E-BY73639*
          • E-BY103514BY103514formed 475 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
           • id:YF079890KWT
           • id:YF074606KWTi
           • id:YF071911SAU
           • id:YF017287KWTi
          • E-BY212706BY212706formed 475 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
           • E-BY212706*
           • E-BY169439BY169439 * Y213114formed 475 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
            • id:YF115193SAU [SA-04]
            • id:YF115177SAU [SA-04]
            • id:YF115148SAU [SA-04]
            • id:YF079107SAU [SA-04]
           • E-FT382445FT382445/Y218952 * FT382053(H)formed 475 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
            • E-FT382445*
             • id:YF104728SAU [SA-04]
             • id:YF085498BHR [BH-13]
            • E-FT383120FT383120/Y218938formed 375 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
             • E-FT383120*
              • id:YF079721UAE [AE-DU]
             • E-Y218929FT382503/Y219090 * FT382789/Y218929formed 350 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
              • id:YF079015UAE [AE-DU]
              • id:YF078197UAE [AE-DU]
   • E-Z5982Y502696(T) * Z5982 * Y513238(T)formed 4500 ybp, TMRCA 4500 ybpinfo
    • id:YF127500USAinew
    • E-Z5982*
    • E-Z5983Z5983(H)formed 4500 ybp, TMRCA 4100 ybpinfo
     • E-Z5983*
      • id:YF077402
      • id:NA19117NGA [NG-OY]yor
     • E-M4479M4465 * M4467 * M4470+31 SNPsformed 4100 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
      • E-M4479*
       • id:ERS2672545GAB
      • E-FT280646FT285521 * FT283273 * FT283292+9 SNPsformed 1350 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
       • id:HGDP00466CAF
       • id:HGDP00465CAF
     • E-Z37806FT316840(H) * Z37806formed 4100 ybp, TMRCA 4100 ybpinfo
      • E-Z37806*
       • id:YF094600SCT [SC-INS]eng
       • id:HGDP00943NGAyor
      • E-BY65150FT329230 * BY65150 * FT317250(H)formed 4100 ybp, TMRCA 3800 ybpinfo
       • id:YF089931COD
       • id:YF087674USA [US-AZ]
       • id:HG02971NGAish
    • E-CTS1454CTS3539 * CTS1478 * CTS4935+12 SNPsformed 4500 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
     • E-CTS1454*
      • id:YF119715FRA [FR-53]eng
      • id:YF083761USA [US-VA]
     • E-CTS67CTS67 * Z22538 * CTS9085/V3377+2 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
      • E-CTS67*
       • id:YF079691BHR [BH-15]
       • id:YF067254UAE [AE-SH]
      • E-Y18979Y48889 * Y19221 * Y19220+7 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
       • E-Y18979*
       • E-Y51238Y51238formed 2100 ybp, TMRCA 2000 ybpinfo
        • id:YF004671UAE [AE-RK]
       • E-Y45872Y45872 * Y51765formed 2100 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
        • id:YF119148UAE [AE-SH]ara
        • id:YF004461YEM [YE-HD]
      • E-CTS261Z1684 * CTS10022/V3911 * CTS261/Z1679formed 2800 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
       • E-CTS261*
       • E-SK634FTC39727 * FTB61255 * FTB61186+23 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
        • id:YF114286SAU [SA-04]
        • id:YF111756SAU [SA-04]
        • id:YF095301SAU [SA-04]
       • E-CTS9997CTS9997/Z1691 * Y513120(T) * Y497784(T)formed 2700 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
        • E-CTS9997*
         • id:YF120999BHR
        • E-CTS7761Z1680 * CTS7761formed 2700 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
         • E-CTS7761*
          • id:YF085236SAU [SA-04]
         • E-Y48004Y47126 * Y54885 * Y55281+6 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
          • id:YF016656SAU [SA-01]
          • id:YF004385SAU [SA-01]
         • E-CTS2476CTS7149 * CTS2476/Z1687 * Z22541+1 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
          • E-CTS2476*
           • id:YF118683KWT [KW-AH]
           • id:YF115258KWT [KW-KU]ara
           • id:YF005814SAU [SA-02]
          • E-BY112318Y46876 * Y48036 * Y48638+11 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
           • id:YF093527SAU
           • id:YF004352SAU [SA-04]
          • E-CTS1871CTS1871info
           • E-CTS1871*
            • id:NA19027KEN [KE-900]luy
           • E-CTS2323CTS10099 * CTS10808 * CTS11353+7 SNPsinfo
            • id:NA19443KEN [KE-900]luy
            • id:NA19372KEN [KE-900]luy
          • E-CTS11714CTS11714/Z1697formed 2200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
           • id:YF126270SAU [SA-02]inew
           • id:YF093027SAU [SA-05]i
           • E-CTS11714*
            • id:ERS2672541KEN
           • E-Y22469Y22469 * FT152274 * FT152396+6 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
            • E-Y22469*
             • id:YF006150SAU
            • E-Y32960Y182171/FT153187 * Y62583 * Y65204+18 SNPsformed 2100 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
             • E-Y32960*
              • id:YF103622SAU [SA-01]
              • id:YF005884SAU
             • E-FT154731FT154731formed 100 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
              • id:YF103314SAU [SA-01]
           • E-Z22548Z22548(H)formed 2200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
            • E-Z22548*
            • E-Y81272Y81272 * Y85573 * Y86752+11 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
             • id:YF103063SAU [SA-01]ara
             • id:YF007922
            • E-CTS9580CTS9580/V3647formed 2200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
             • E-CTS9580*
             • E-Y158400Y158400/BY178859formed 2200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
              • E-Y158400*
               • id:YF066987UAE [AE-AZ]
              • E-Y158430Y158430/BY180164formed 2200 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
               • E-Y158430*
                • id:YF124416SYR [SY-HM]
               • E-Y158408BY179008 * BY178252/Y158481 * BY178291/Y158429+5 SNPsformed 1550 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                • id:YF015409SAU
             • E-FGC58264FGC58264 * FGC58241 * Y510666formed 2200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
              • E-FGC58264*
               • id:YF111599UAE [AE-DU]
              • E-S23274FGC58239 * FGC58240 * FGC58243+13 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
               • E-S23274*
                • id:YF063990KWT [KW-KU]
               • E-FGC58250FGC58250 * FGC58251 * FGC58242+1 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                • id:YF007645SAU
                • id:YF004311SAU [SA-05]
             • E-CTS447CTS6388 * CTS10415/V4128 * Z1694(H)+7 SNPsinfo
              • E-CTS447*
               • id:NA19376KEN [KE-900]luy
               • id:NA19347KEN [KE-900]luy
               • id:NA19317KEN [KE-900]luy
               • id:NA19026KEN [KE-900]luy
              • E-Z1700Z1700 * CTS11609/Z1701 * FGC39926+2 SNPsinfo
               • id:NA19453KEN [KE-900]luy
               • id:NA19444KEN [KE-900]luy
             • E-Y19516Y19516formed 2200 ybp, TMRCA 1900 ybpinfo
              • E-Y19516*
               • id:YF111524SAU [SA-01]
              • E-Y18977Y19517 * Y19518 * Y18978+10 SNPsformed 1900 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
               • E-Y18977*
               • E-Y19520FT112878 * Y19520/FGC50311formed 800 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                • E-Y19520*
                 • id:YF005069UAE
                • E-Y45724Y45724formed 425 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                 • E-Y45724*
                  • id:YF123237UAE [AE-RK]
                 • E-Y49011Y49011 * BY59167(H)formed 425 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                  • id:YF123629KWT
                  • id:YF004337KWT
                • E-Y45944Y45944formed 425 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                 • id:YF122999UAE [AE-DU]
                 • id:YF103037UAE [AE-DU]
                 • id:YF004819UAE
                 • id:ERS2705183UAE
               • E-A34168FT286043 * Y364899/A34183 * A34167+3 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
                • E-A34168*
                 • id:YF113230OMN [OM-SH]acx
                • E-Y364959Y364959 * Y433882/FTD90480(H) * ZS1847formed 325 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
                 • E-Y364959*
                  • id:YF121343OMN [OM-SH]
                 • E-Y25644Y25644formed 325 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                  • id:YF116324OMN [OM-SH]acx
                  • id:YF109508OMN [OM-SH]acx
                • E-Y419961FTD57848/Y419961(H) * FTD57879(H)formed 325 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                 • id:YF120977OMN [OM-SH]
                 • id:YF120975OMN [OM-SH]
                 • id:YF113232OMN [OM-SH]acx
                • E-Y543188Y543188/FTE36078formed 325 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                 • E-Y543188*
                  • id:YF116635OMN [OM-SH]acx
                 • E-Y364898Y364898/A34182 * A34179formed 200 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                  • id:YF113208OMN [OM-SH]acx
                  • id:YF109507OMN [OM-SH]acx
                  • id:YF109506OMN [OM-SH]acx
                • E-Y427846Y427846(H)formed 325 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                 • E-Y427846*
                  • id:YF124177OMN [OM-SH]
                  • id:YF121339OMN [OM-SH]
                  • id:YF120976OMN [OM-SH]
                  • id:YF115247OMN [OM-MA]acx
                 • E-Y465631FTE31543/Y465631 * BY44479formed 275 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                  • id:YF121341OMN [OM-SH]
                  • id:YF120562OMN [OM-SH]afb
   • E-CTS10774Y514696(T) * CTS10774/M4661formed 4500 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
    • E-CTS10774*
    • E-Z1703CTS9806/Z1703/M4660 * FT92373(H)formed 3700 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
     • E-Z1703*
      • id:HG03160NGAish
     • E-CTS8902CTS8077/Z1630/M4659(H) * CTS8902formed 3700 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
      • id:NA19908USAi
      • E-CTS8902*
       • id:NA19213NGA [NG-OY]yor
      • E-M4575FT285508 * M4544 * M4546+24 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
       • E-M4575*
        • id:HGDP00458CAF
       • E-M4543M4543 * M4550 * M4552+22 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
        • E-M4543*
         • id:HGDP01086CAF
        • E-FT284264Y202215 * FT283299 * FT284264formed 800 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
         • E-FT284264*
          • id:HGDP00464CAF
         • E-FT280652Y203582 * FT285020 * Y208530+5 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
          • id:HGDP00981CAF
          • id:HGDP00472CAF
      • E-Z22601Z22601formed 3700 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
       • E-Z22601*
        • id:YF012416USA
       • E-CTS1151MF178166/Y203580 * Z22576 * Z22577+43 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
        • E-CTS1151*
         • id:NA19092NGA [NG-OY]yor
        • E-Y2576Y2576/FGC21581formed 800 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
         • E-Y2576*
          • id:NA18917NGA [NG-OY]yor
         • E-PH3165Z37692/PH3165 * Z37693 * Z37695formed 800 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
          • id:NA19171NGA [NG-OY]yor
          • id:HGDP00942NGAyor
       • E-Y176408FT315151 * FT310657 * FT318456+11 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
        • E-Y176408*
         • id:YF084607USA
        • E-Y175446Y175446 * BY20931 * BY20925+11 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
         • E-Y175446*
          • id:YF124343SAU [SA-05]
         • E-Y175503Y175503 * BY84450 * BY20917+13 SNPsformed 1300 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
          • E-Y175503*
          • E-BY20913BY20913 * BY20930formed 300 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
           • id:YF064375SAU [SA-02]
           • id:YF064048SAU [SA-02]
          • E-FTA44119FTA44119(H)formed 300 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
           • id:YF093385SAU [SA-01]aec
           • id:YF086318SAU [SA-08]ara
       • E-BY47392Y49330 * FT85905(H) * Y263164/FT52621(H)+6 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
        • E-BY47392*
        • E-FT51999Y309563 * FT51999 * FT51896(H)+3 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
         • E-FT51999*
          • id:ERS2672544GAB
         • E-FT53173FT53173 * FT53250 * FT52222(H)+2 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
          • id:YF108939SAU [SA-04]
        • E-FT87074FT87074formed 2700 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
         • E-FT87074*
          • id:HGDP00470CAF
         • E-Y200400FT287778/Y200400 * FT288035(H)formed 2700 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
          • id:YF102753KWT [KW-HA]ara
          • id:YF073547QAT [QA-DA]
         • E-Y50247Y50247 * Y51515 * Y55752+8 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 1600 ybpinfo
          • E-Y50247*
           • id:YF066684OMN
          • E-Y47792Y47792 * Y154253 * BY76860+11 SNPsformed 1600 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
           • E-Y47792*
            • id:YF112888SAU [SA-01]
           • E-Y45618Y45618 * FT86895 * FT87009+1 SNPsformed 600 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
            • id:YF066601KWT [KW-KU]i
            • id:YF066507KWT [KW-KU]
           • E-Y154540Y154541/BY161775 * Y154540/BY162846 * FT207091formed 600 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
            • E-Y154540*
             • id:YF063337SAU [SA-01]
             • id:YF014899SAU [SA-01]
             • id:YF014836SAU [SA-01]
            • E-Y351927Y351927(H)formed 200 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
             • id:YF113033SAU [SA-01]
             • id:YF068381SAU [SA-01]
      • E-Z1647CTS9756/Z1647/M4656formed 3700 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
       • E-Z1647*
       • E-CTS1338CTS4051/M4653 * Z22630 * M4657+8 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
        • E-CTS1338*
        • E-Y201976M4621 * M4643 * MF58650+9 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1600 ybpinfo
         • id:HGDP00456COD
         • id:HGDP00450COD
        • E-Y155108BY176068/Y155108formed 2400 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
         • E-Y155108*
          • id:YF095613COD
          • id:YF067359COD
         • E-Z37730Z37730 * Y155109 * BY175433/Y155110+7 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
          • E-Z37730*
           • id:YF016930KEN [KE-700]
           • id:YF015049SAU [SA-01]
           • id:NA19318KEN [KE-900]luy
          • E-Y186185Y186441 * Y186460 * Y186625+11 SNPsinfo
           • id:YF124000SAU [SA-04]
           • id:YF067850IRQ [IQ-BA]
          • E-Y272595FTB9204 * FTA87532 * FTA87648+21 SNPsformed 1700 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
           • id:YF088472KWT [KW-KU]
           • id:YF086908KWT [KW-HA]
          • E-FT245171FT245171 * FT245775 * FT246320+21 SNPsformed 1700 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
           • E-FT245171*
            • id:YF108178KWT [KW-KU]
           • E-Y351818Y351818(H)formed 425 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
            • E-Y351818*
             • id:YF112589SAU [SA-01]
             • id:YF112588SAU [SA-01]
             • id:YF103214SAU [SA-05]
            • E-FTC65082FTC65082 * FTC65628formed 425 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
             • E-FTC65082*
              • id:YF112590SAU [SA-01]
             • E-FTC65829FTC71606 * FTC65829formed 425 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
              • id:YF112591SAU [SA-01]
              • id:YF112586SAU [SA-01]
       • E-Z1649CTS7557 * CTS1231/Z1649 * CTS2182+7 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
        • E-Z1649*
        • E-BY44774BY44553 * BY44576 * BY44641+8 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
         • id:YF066627SAU [SA-01]
         • id:YF014239SAU
        • E-FTB16696BY202018 * BY202065 * FT65391+2 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
         • E-FTB16696*
          • id:YF119898IRQ [IQ-AN]
         • E-BY202002BY202012 * BY202002 * FT64647+6 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
          • E-BY202002*
           • id:YF095473UAE [AE-DU]
          • E-Y168940FT65364 * FT65268 * BY202122+4 SNPsinfo
           • id:YF068273SAU [SA-04]
           • id:YF019252BHR [BH-15]
        • E-FT20879FT20879(H)formed 2600 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
         • E-FT20879*
         • E-FT17849FT17849(H)formed 2600 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
          • E-FT17849*
           • id:YF108645SAU [SA-04]ara
          • E-FT29005FT31814 * FT31641 * FT31302+5 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
          • E-FT21330FT16145 * FT19122 * FT21330+10 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
           • id:YF122640SAU [SA-04]
           • id:YF065452QAT [QA-RA]
          • E-FTB35150FTB37672 * FTB38209 * FTB38839+4 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
           • id:YF125909new
           • id:YF104368USA [US-NC]
           • id:YF092827USA [US-NC]
         • E-Z1650Z1650 * CTS4889formed 2600 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
          • E-Z1650*
           • id:YF114961UAE [AE-DU]ara
          • E-Z1653CTS598 * Z1651 * CTS1324+10 SNPsinfo
           • E-Z1653*
            • id:NA19319KEN [KE-900]luy
           • E-M3745CTS10060 * Z1657 * Z1654+2 SNPsinfo
            • E-M3745*
             • id:NA19394KEN [KE-900]luy
            • E-Z1655Z1655info
             • id:NA19393KEN [KE-900]luyi
             • id:NA19312KEN [KE-900]luyi
             • E-Z1655*
              • id:NA19466KEN [KE-900]luy
              • id:NA19385KEN [KE-900]luy
              • id:NA19308KEN [KE-900]luy
              • id:NA19028KEN [KE-900]luy
             • E-Z5984Z5984info
              • id:NA19360KEN [KE-900]luy
              • id:NA19307KEN [KE-900]luy
         • E-Z1673Z1673 * FT52771(H)formed 2600 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
          • E-Z1673*
           • id:YF101329SAUara
           • id:YF086829GBRenm
          • E-Y140694Y140694 * Y140683formed 2600 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
           • id:YF110848TUR [TR-04]
           • id:YF012863SAU [SA-01]
          • E-Y46591FTA10324 * Y59901 * Y59385+13 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 1600 ybpinfo
           • E-Y46591*
            • id:YF121744OMN [OM-SH]
           • E-Y55489BY219124 * FT120106 * Y55489+17 SNPsformed 1600 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
            • E-Y55489*
             • id:YF126008SAU [SA-04]aranew
             • id:YF002625QAT [QA-DA]
            • E-FTA31439FTA9888 * FTA31439 * Y185450formed 475 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
             • id:YF100918BHR [BH-13]
             • id:YF093656BHR [BH-13]
          • E-Z1672Z1672formed 2600 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
           • E-Z1672*
            • id:YF111158GEO [GE-TB]aze
            • id:NNA650825ZAFzul
           • E-Z1676CTS1648/Z1663 * CTS2235/Z1664 * CTS4828/Z1667+9 SNPsinfo
            • E-Z1676*
             • id:NA19383KEN [KE-900]luy
            • E-Z1677Z1677 * CTS3341 * Z1674(H)+1 SNPsinfo
             • E-Z1677*
              • id:NA19461KEN [KE-900]luy
              • id:NA19452KEN [KE-900]luy
              • id:NA19428KEN [KE-900]luy
             • E-M4061M4061/S21901info
              • id:NA19451KEN [KE-900]luy
              • id:NA19430KEN [KE-900]luy
           • E-BY6522FT54864 * FT52819 * Y179232+10 SNPsformed 2100 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
            • E-BY6522*
            • E-FTB51381FTB51381 * FTB52112 * FTB52280+7 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
             • id:YF112866OMN [OM-DA]
             • id:YF107552OMN [OM-DA]
             • id:YF107551OMN [OM-DA]
             • id:YF094023OMN [OM-DA]
            • E-FT53529FT54893 * FT52932 * FT53529+13 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
             • E-FT53529*
              • id:YF097471UAE
              • id:YF090166UAE [AE-AZ]
              • id:YF084854UAE
             • E-FT54416FT54850 * FT54416formed 225 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
              • id:YF097475UAE
              • id:YF085650UAEara
              • id:YF063872UAE [AE-AZ]


Haplogroup YTree v12.00.00 (16 February 2024)

Details of age estimation algorithm described in FAQ

New subclade Modified subclade id:AncientDNA

Creative Commons License