YFull YTree v11.05.00     View: scientificchart• live  YTree statisticsArchiveSEARCH
HomeA0-TA1A1bBTCTDEEE-M5479E-P147E-P177E-M215E-M35E-Z827E-Z830

 • E-PF1962PF1962/Z1145 * PF1996 * CTS491/PF1960/Z1144+2 SNPsformed 18800 ybp, TMRCA 18800 ybpinfo
  • E-PF1962*
  • E-PF2025Y21031 * PF6765 * Y21032+97 SNPsformed 18800 ybp, TMRCA 9600 ybpinfo
   • E-PF2025*
   • E-Y35934Y182391 * Y36804 * Y35937+106 SNPsformed 9600 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
    • E-Y35934*
    • E-Y56257FT92874(H) * Y56257formed 1500 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
     • E-Y56257*
      • id:YF062609
      • id:ERS1789524ITAitk
      • id:ERS1789521
     • E-Y270470Y270576 * Y269954 * Y270470+4 SNPsformed 750 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
     • E-BY113978BY113978formed 750 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
    • E-Y82503Y92674 * Y103436 * BY36854+6 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
     • E-Y82503*
     • E-Y90711Y90711formed 1250 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
      • E-Y90711*
       • id:YF084208LTU [LT-MR]yid
       • id:YF074442RUS
      • E-Y87732Y91349 * Y100196 * Y87732formed 1100 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
       • id:YF010602POL [PL-20]i
       • E-Y87732*
       • E-FTA26441FTA26441(H)formed 950 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
        • id:YF099829
       • E-FT124409FT124409formed 950 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
        • id:YF115878
        • id:YF066036BLR [BY-VI]ydd
   • E-PF1974PF2046 * PF2060 * PF2074+70 SNPsformed 9600 ybp, TMRCA 4200 ybpinfo
    • E-PF1974*
    • E-Y65865Y270058 * Y63434 * BY76986+21 SNPsformed 4200 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
     • E-Y65865*
     • E-Y269768Y270650 * Y269843 * Y269813+26 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
      • id:YF125187ITA [IT-BA]new
     • E-PH1646Y62643 * Y63871 * Y64397+20 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
      • id:YF097156ENG
      • id:YF005453
    • E-PF1987PF2082 * FGC56006 * FGC55955+14 SNPsformed 4200 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
     • E-PF1987*
     • E-FT101410FT101225 * FT101410 * FT101422+22 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
      • id:YF081166IRQ [IQ-BG]
      • id:YF066312IRQ [IQ-DI]
     • E-PF1952PF6764 * Y21116 * Y23105+12 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
      • E-PF1952*
      • E-PF2075PF2071 * PF2075 * PF1959(H)+7 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
       • E-PF2075*
        • id:ERS256031ITA [IT-CA]
        • id:ERS256030ITA [IT-CA]
       • E-FT207060FT207060 * FT207484 * FT207137formed 750 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
        • id:YF076749UKRyid
      • E-FGC56002FGC55995 * FGC55960(H) * FGC56002formed 1250 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
       • E-FGC56002*
        • id:SB676GBR [GB-NFK]age
       • E-Y71067BY58152(H) * Y74485 * Y71067formed 1100 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
       • E-Y142748Y142751 * Y142748 * Y142750+3 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
        • id:YF094033
        • id:YF093847BLR [BY-MA]yid
        • id:YF072536LTU
        • id:ERS1789532
       • E-FGC56023FGC55989 * FGC56023 * FGC55987+5 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
  • E-M123L857/PF2017/Z1147/V2469 * CTS3756 * V7729/S23538+17 SNPsformed 18800 ybp, TMRCA 17400 ybpinfo
   • E-M123*
   • E-Z36113FT16540 * FT20808 * Y69309+30 SNPsformed 17400 ybp, TMRCA 15900 ybpinfo
    • E-Z36113*
    • E-Y334522FT169005 * FT165302 * FT165332+122 SNPsformed 15900 ybp, TMRCA 5900 ybpinfo
     • id:YF103547TUR [TR-76]kmr
    • E-Y31991FGC62235 * FGC62238 * FGC62221+51 SNPsformed 15900 ybp, TMRCA 10500 ybpinfo
     • E-Y31991*
     • E-Y95076Y84586/V4706 * Y85767 * Y93055+36 SNPsformed 10500 ybp, TMRCA 4900 ybpinfo
      • id:YF097873PSE [PS-BTH]
      • id:YF010029DEUdeu
     • E-PF4428FGC62283 * FGC62294 * FGC62300+20 SNPsformed 10500 ybp, TMRCA 9100 ybpinfo
      • E-PF4428*
      • E-Y30965FGC62255 * FGC62270 * FGC62281+31 SNPsformed 9100 ybp, TMRCA 6200 ybpinfo
       • E-Y30965*
        • id:YF072382YEM [YE-AM]
        • id:SRR2098263QAT
       • E-Y30967FGC62258 * FGC62259 * FGC62262+39 SNPsformed 6200 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
        • E-Y30967*
         • id:YF109096EGY [EG-IS]avl
        • E-FGC62257FGC62257 * FGC62302 * FGC62319+9 SNPsformed 1450 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
         • id:YF073401SYR [SY-HA]
         • id:YF008672LBN
         • id:YF008651LBN
      • E-Y134120Y134120 * Y168265 * Y226055/FTC14278(H)+6 SNPsformed 9100 ybp, TMRCA 7000 ybpinfo
       • E-Y134120*
        • id:YF120936RUS [RU-KB]ady
       • E-Y134097Y134150 * Y134108 * Y166934/FT21825+26 SNPsformed 7000 ybp, TMRCA 7000 ybpinfo
        • E-Y134097*
         • id:YF068372PSE
        • E-Y134104Y134104 * Y134138 * Y168228+5 SNPsformed 7000 ybp, TMRCA 6500 ybpinfo
         • E-Y134104*
         • E-Y168273Y255477 * Y398413(H) * Y255512+2 SNPsformed 6500 ybp, TMRCA 5600 ybpinfo
          • E-Y168273*
           • id:YF019777
          • E-Y64337FT24658 * FT19397 * FT19715+52 SNPsformed 5600 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
           • id:YF018921PRT [PT-16]por
         • E-Y134096BY36857 * Y134125 * Y134142+28 SNPsformed 6500 ybp, TMRCA 3800 ybpinfo
          • E-Y134096*
           • id:YF101485FRA [FR-17]
          • E-Y134111Y134111 * Y134159formed 3800 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
           • E-Y134111*
            • id:YF110738SDN [SD-04]ara
           • E-Y134099Y134106 * Y134141 * BY3936+19 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
            • id:YF102548SRB [RS-14]
            • id:YF012107ROUron
   • E-M34L787/V1750 * CTS8150 * CTS11989+28 SNPsformed 17400 ybp, TMRCA 15000 ybpinfo
    • E-M34*
    • E-Z841CTS2339 * Y133132 * Y2961+2 SNPsformed 15000 ybp, TMRCA 14100 ybpinfo
     • E-Z841*
     • E-Y29605BY13747 * BY13750 * Y29606/FGC61745+52 SNPsformed 14100 ybp, TMRCA 13200 ybpinfo
      • E-Y29605*
      • E-Y30564FGC61682 * FGC61691 * FGC61719+3 SNPsformed 13200 ybp, TMRCA 13200 ybpinfo
       • id:YF013983ITA [IT-PA]
       • id:YF007828DEU [DE-BW]
      • E-Y45029Y45029 * Y45159 * Y45220+59 SNPsformed 13200 ybp, TMRCA 4800 ybpinfo
       • E-Y45029*
       • E-Y45656Y45656 * Y46272 * Y47816+53 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
        • E-Y45656*
         • id:YF015262GBR [GB-DEV]
        • E-FT36404FT36404 * FT36641 * FT36751+1 SNPsformed 1200 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
         • E-FT36404*
          • id:YF063397USA [US-VA]
         • E-Y327883Y328116 * Y327883 * FT332713+4 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
        • E-BY84271BY84271formed 1200 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
         • id:YF094671USA [US-SC]
         • id:YF003207USA
     • E-Z849Y126031/FT6671 * CTS1744 * CTS3559+1 SNPsformed 14100 ybp, TMRCA 14000 ybpinfo
      • E-Z849*
      • E-Y37093Y211414 * FGC75192/Y37567 * FGC75196/Y37571+80 SNPsformed 14000 ybp, TMRCA 7000 ybpinfo
       • E-Y37093*
       • E-FT25637FT121801 * FT121808 * FT121922+53 SNPsformed 7000 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
        • E-FT25637*
         • id:YF114885SYR [SY-ID]ara
        • E-Y180556FT120221 * FT121279 * FT121404+27 SNPsformed 2300 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
         • id:YF102710
         • id:YF065267ARM
       • E-Y37522FGC75136/Y37526 * FGC75139/Y37528 * FGC75144/Y37531+22 SNPsformed 7000 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
        • E-Y37522*
         • id:YF101145BGR [BG-28]bul
        • E-Y37518FGC75158/Y37540 * FGC75126/Y37518 * FGC75169/Y37547+12 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
         • E-Y37518*
          • id:YF002731AZE [AZ-ABS]ttti
         • E-Y98895Y98895/FGC75184 * Y101562/FGC75188 * FT355921/Y211402+15 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 1600 ybpinfo
          • E-Y98895*
          • E-FGC75141Y86635/FGC75141 * Y108832/FGC75208 * Y96972/FGC75180+12 SNPsformed 1600 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
           • id:YF076095CRI [CR-C]lad
           • id:YF011068CRI [CR-H]lad
          • E-BY201500BY201468 * BY201500 * BY201629+17 SNPsformed 1600 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
           • id:YF107660USA [US-MA]eng
           • id:YF081075USA [US-NY]eng
           • id:YF016793WLScym
      • E-CTS1727Z848 * CTS6938 * Y125205/BY41362+17 SNPsformed 14000 ybp, TMRCA 12100 ybpinfo
       • E-CTS1727*
       • E-Y29061Y167115 * Y29061/V4798 * PF6755+3 SNPsformed 12100 ybp, TMRCA 11500 ybpinfo
        • E-Y29061*
        • E-BY67669FT112452 * BY69141 * BY77818+66 SNPsformed 11500 ybp, TMRCA 6400 ybpinfo
         • E-BY67669*
          • id:YF090393RUS [RU-KC]krc
         • E-FT1808BY133071 * FT1808 * FT252885+3 SNPsformed 6400 ybp, TMRCA 6400 ybpinfo
          • E-FT1808*
          • E-Y306902BY197882 * BY103487 * BY156657+37 SNPsformed 6400 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
           • E-Y306902*
           • E-BY55895BY56365 * BY72355 * BY108205+16 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
            • id:YF089543POL [PL-18]yid
           • E-Y314418Y314418 * Y314584 * Y314743+30 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
            • id:YF111534PSE
          • E-Y312603FT118116 * FTB82630/Y312624 * FT118314+79 SNPsformed 6400 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
           • id:YF122805SAU [SA-04]ara
           • id:YF097405SAU [SA-04]
        • E-Z21466Y20181 * Y20182 * FT10363+8 SNPsformed 11500 ybp, TMRCA 10500 ybpinfo
         • E-Z21466*
         • E-Y141223Y141223 * Y350333 * Y350423(H)+6 SNPsformed 10500 ybp, TMRCA 10200 ybpinfo
          • E-Y141223*
           • id:YF103255SYR [SY-HI]
          • E-Y46710V4327/Z36120 * V7265/Y54895 * Y46747+22 SNPsformed 10200 ybp, TMRCA 8200 ybpinfo
           • E-Y46710*
           • E-Y159961BY175005 * BY175059 * BY175071+38 SNPsformed 8200 ybp, TMRCA 5200 ybpinfo
            • E-Y159961*
            • E-Y159988BY174848 * BY174866 * BY175266+35 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
             • id:YF015833SAU [SA-07]
            • E-Y177539FT96232 * FT96263 * FT96290+31 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
             • id:YF065821ALB
             • id:YF064640ALB
           • E-Y45790BY36984 * V4260/Z36119 * V4552/Y45790+41 SNPsformed 8200 ybp, TMRCA 5000 ybpinfo
            • E-Y45790*
             • id:YF013577KWT
            • E-ZS8929ZS8929formed 5000 ybp, TMRCA 5000 ybpinfo
             • E-ZS8929*
              • id:YF115924AUT [AT-5]
              • id:YF004450
             • E-Y141196V5309 * Y141196formed 5000 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
              • id:ERS1789566ISRara
         • E-Y125311Y125311(H) * Z12461 * Y136004formed 10500 ybp, TMRCA 10300 ybpinfo
          • E-Y125311*
          • E-Y21109YP5379 * YP5395 * FT41655+8 SNPsformed 10300 ybp, TMRCA 9700 ybpinfo
           • E-Y21109*
           • E-Y91313Y82499 * Y82655 * Y84535+106 SNPsformed 9700 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
            • E-Y91313*
             • id:YF019890ENG
             • id:YF015931USA
            • E-Y81462Y81462 * BY79453 * FT89676+6 SNPsformed 750 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
             • id:YF066892IRL [IE-CO]i
             • id:YF066154IRL [IE-CO]
           • E-YP5397YP5373 * YP5388 * YP5390+7 SNPsformed 9700 ybp, TMRCA 7600 ybpinfo
            • E-YP5397*
            • E-PF6759YP5380 * PF6759 * PF6760+63 SNPsformed 7600 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
             • id:YF108762CAN [CA-NL]
             • id:ERS256028ITA [IT-CA]
             • id:ERS256027ITA [IT-CA]
            • E-Y141172Y141218 * Y141267 * Y141198+28 SNPsformed 7600 ybp, TMRCA 6000 ybpinfo
             • id:YF125451RUS [RU-NIZ]tatinew
             • id:YF125450RUS [RU-NIZ]tatinew
             • E-Y141172*
              • id:YF070794
             • E-SK903SK903 * Y141195 * FT280524+66 SNPsformed 6000 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
              • E-SK903*
               • id:HGDP00642ISR [IL-D]
              • E-Y208901Y208901 * Y141163formed 1350 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
               • E-Y208901*
                • id:YF109324PSE
               • E-Y141209Y141219 * Y141209 * Y141201+6 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                • id:HGDP00628ISR
                • id:ERS1789474
          • E-Y61771Y74579 * Y61838 * Y62392+60 SNPsformed 10300 ybp, TMRCA 7000 ybpinfo
           • E-Y61771*
            • id:YF014086AZE [AZ-ISM]
           • E-BY36980Y153986 * Y66551 * Y69733+20 SNPsformed 7000 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
            • E-BY36980*
            • E-Y255967BY184768 * FTA56134/Y255967 * BY210909+13 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 1400 ybpinfo
             • id:YF100127SYR [SY-HI]
             • id:SRS8752357TUR
            • E-Y65906Y80101 * FT8091 * Y65906+2 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
             • E-Y65906*
              • id:YF073933YEM [YE-IB]
             • E-Y60107Y60379 * Y79857 * Y80055+13 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 1600 ybpinfo
              • E-Y60107*
              • E-FT147066FT147066 * FT144969(H) * FT145008(H)formed 1600 ybp, TMRCA 1600 ybpinfo
               • E-FT147066*
               • E-FT81788FT81788 * Y264276(H) * MF25593+1 SNPsformed 1600 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
                • id:YF104870UAE [AE-FU]
                • id:YF097421UAE [AE-RK]
               • E-BY103230BY103230 * BY113956 * FT145525(H)formed 1600 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                • E-BY103230*
                • E-FT147010FT147010 * FT147011 * FT144749(H)formed 1250 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                 • E-FT147010*
                  • id:YF066173UAE [AE-RK]ssh
                 • E-FT355120FT355120formed 900 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                  • id:YF104922UAE [AE-RK]
                  • id:YF083969UAE [AE-RK]
                • E-Y323638Y323640 * Y323638 * BY97412formed 1250 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                 • E-Y323638*
                  • id:YF104920UAE [AE-RK]
                 • E-BY64407BY64407 * BY115301 * BY115763+5 SNPsformed 1050 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                  • E-BY64407*
                   • id:YF101521UAE [AE-RK]
                  • E-BY101434BY101434formed 425 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                   • id:YF102008UAE [AE-RK]
                   • id:YF014762UAE [AE-RK]
              • E-Y72637Y72637 * Y74086 * BY36989formed 1600 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
               • E-Y72637*
                • id:YF007657KWT [KW-AH]
               • E-FT37237FT36429 * FT37237 * Y183501+3 SNPsformed 1150 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                • E-FT37237*
                 • id:YF104024UAE [AE-RK]
                 • id:YF102160UAE [AE-RK]
                • E-FT94764M2959 * BY166720 * FT94764+1 SNPsformed 600 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                 • id:YF067969UAE [AE-RK]
                 • id:YF063913
                • E-FT37960FT37960(H)formed 600 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                 • id:YF107538UAE [AE-RK]
                 • id:YF104868UAE
                 • id:YF067921UAE [AE-RK]
               • E-BY36987BY36987 * FT7056(H) * FT9646formed 1150 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
                • E-BY36987*
                 • id:YF018749KWT [KW-KU]
                • E-BY140696BY140696 * FT71292 * FT70475+1 SNPsformed 1000 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                 • E-BY140696*
                  • id:YF017129SAU [SA-02]
                  • id:YF014796UAE [AE-RK]
                 • E-FT418667Y228242/FT418667formed 750 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                  • id:YF097222UAE [AE-RK]
                  • id:YF080107UAE [AE-RK]
                • E-BY118719BY120151 * BY118719 * FT44907(H)formed 1000 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                 • E-BY118719*
                  • id:YF084158UAE [AE-RK]
                 • E-FT45165BY67543 * BY130128 * FT45165+1 SNPsformed 900 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                  • id:YF071724UAE [AE-RK]i
                  • E-FT45165*
                  • E-FT419130FT419130formed 400 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                   • id:YF097435UAE [AE-RK]
                   • id:YF097425UAE [AE-RK]
                   • id:YF080106UAE [AE-RK]
                  • E-Y237654Y237654formed 400 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                   • E-Y237654*
                    • id:YF097474UAE [AE-RK]
                    • id:YF097442UAE [AE-RK]
                   • E-FT45066FT45066formed 300 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                    • id:YF104021UAE [AE-RK]
                    • id:YF094786UAE [AE-RK]
                    • id:YF081574UAE [AE-RK]
       • E-L791CTS8723/Z853 * CTS11455 * Z857+82 SNPsformed 12100 ybp, TMRCA 5700 ybpinfo
        • E-L791*
        • E-Y45801Y45801 * Y46233 * Y47394+38 SNPsformed 5700 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
         • E-Y45801*
         • E-Y49685Y58032 * Y49685 * Y55656formed 2600 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
          • id:YF067045ALB [AL-06]
          • id:YF003170ITA [IT-TE]
        • E-Z20942Z20942(H)formed 5700 ybp, TMRCA 5600 ybpinfo
         • E-Z20942*
         • E-Y179036FT220679/Y179036formed 5600 ybp, TMRCA 5600 ybpinfo
          • E-Y179036*
          • E-Y180340FT107125 * FT107280 * FT107299+50 SNPsformed 5600 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
           • id:YF087232RUS [RU-SVE]tat
           • id:YF065182RUS [RU-TA]tat
          • E-Y2947Y2947formed 5600 ybp, TMRCA 5600 ybpinfo
           • E-Y2947*
            • id:SRS8752245TUR
           • E-Y11829Y11829 * BY45402 * Y11830(H)formed 5600 ybp, TMRCA 4800 ybpinfo
            • E-Y11829*
            • E-FT171446FT171446formed 4800 ybp, TMRCA 4200 ybpinfo
             • id:YF074491GRC [GR-54]
             • id:YF074021SAU [SA-02]
             • id:SRS8752450TUR
            • E-Y11825Y11825 * BY45396 * FT194686+2 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 4800 ybpinfo
             • E-Y11825*
              • id:YF103011SAU [SA-04]
              • id:YF076094BGR [BG-13]
             • E-L793Y11828 * Y11188 * Y11826+5 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
              • id:YF002738FRA [FR-61]
              • id:YF002383ENG
           • E-Y2962Y2962formed 5600 ybp, TMRCA 5600 ybpinfo
            • E-Y2962*
             • id:YF095028RUS [RU-TVE]rus
            • E-FT106915CTS2101 * FT106915(H) * FTA70704formed 5600 ybp, TMRCA 5600 ybpinfo
             • E-FT106915*
             • E-Y305Y305/PF6031/FGC189 * Y261766(H)formed 5600 ybp, TMRCA 5500 ybpinfo
              • E-Y305*
               • id:YF115250IRQ [IQ-BA]ara
               • id:YF067445ARM
              • E-Z842CTS1204/Z842 * CTS4826 * CTS9861+18 SNPsinfo
               • id:HG01455COL [CO-ANT]
               • id:HG01112COL [CO-ANT]
              • E-BY56472Y164816 * BY66869 * BY75525+49 SNPsformed 5500 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
               • E-BY56472*
                • id:SRS8752854TUR
               • E-Y164807Y164851 * Y165008 * Y165042+6 SNPsformed 1650 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                • id:YF111972
                • id:SRR847491TUR
             • E-Y40386Y39581 * Y39708 * Y40125+30 SNPsformed 5600 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
              • E-Y40386*
              • E-Y41240Y41240 * Y42472 * Y39151+9 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
               • E-Y41240*
                • id:YF124610new
                • id:YF065904LBN [LB-JL]
               • E-FT127579Y38721 * Y39588 * Y40202+9 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
                • id:YF094598RUS [RU-TA]tat
                • id:YF065505RUS [RU-MOW]i
              • E-Y152161Y152242/BY160567 * Y152180/BY160466 * Y152211/BY160218+24 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
               • E-Y152161*
                • id:YF065906RUS [RU-RYA]tat
               • E-Y152224Y152224/BY160451 * Y152251/BY159713 * FTB32093(H)formed 1300 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                • E-Y152224*
                • E-FTB27705FTB27705 * Y166819/FT12604/FGC89622 * FT54861formed 900 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                 • id:YF097514RUS [RU-NIZ]tat
                 • id:YF095424RUS [RU-NIZ]tat
                • E-Y152248Y152248/BY159611 * BY160122/Y152268formed 900 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                 • id:YF015569RUS [RU-CU]chv
                 • id:YF014085RUS [RU-CU]chv
         • E-Y4971Y4975 * Y4971 * Y4968+1 SNPsformed 5600 ybp, TMRCA 5400 ybpinfo
          • E-Y4971*
          • E-CTS2272FT293293 * FT295654 * Y200721/FT293599+32 SNPsformed 5400 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
           • id:YF076570ARM
           • id:YF073656ARM
          • E-Y180402BY206252 * FT96043 * BY205826+25 SNPsformed 5400 ybp, TMRCA 3900 ybpinfo
           • E-Y180402*
            • id:YF065230POL [PL-04]pol
           • E-FTC36762FTC36762 * FTC41805(H) * BY223856+2 SNPsformed 3900 ybp, TMRCA 3800 ybpinfo
            • id:YF105011KWT
          • E-Y39447Y43296 * Y43556 * Y39057+32 SNPsformed 5400 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
           • id:YF064436KWT
           • id:YF002512IRQ [IQ-BG]
          • E-Y4972Y4976 * Y4972formed 5400 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
           • E-Y4972*
           • E-FT162973FT163509 * FT164079 * FT162058(H)+3 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
            • E-FT162973*
             • id:YF104456
             • id:VK474SWE [SE-I]age
            • E-FT163636FT162795 * Y425772 * FT163636+9 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
             • id:YF067312SAU [SA-02]
           • E-Y14802BY92182 * Y181919 * FT89526+24 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
            • id:YF105803RUS [RU-LEN]rus
            • id:YF065524
            • id:YF004363GRC [GR-33]yej
           • E-Y328959Y373982 * FT278908 * Y329056+37 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 4200 ybpinfo
            • E-Y328959*
            • E-Y329079Y329079 * Y373990 * Y351517(H)formed 4200 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
             • E-Y329079*
              • id:YF119746ALB
             • E-Y329235Y329235 * Y373984 * FTA68512formed 1200 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
              • id:YF111375BIH [BA-BIH]srp
              • id:YF102568SRB [RS-KM]srp
           • E-Y88875Y84757 * Y86877 * Y87743+28 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 3800 ybpinfo
            • id:YF124811CHE [CH-AG]enginew
            • E-Y88875*
            • E-Y290746Y290746formed 3800 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
             • E-Y290746*
              • id:YF070511CHE [CH-AG]eng
             • E-FTB17071FTB17071 * Y290744 * FTB17355+8 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
              • id:APPG7836410IRQ
           • E-K257K257formed 5300 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
            • E-K257*
             • id:YF001690ARM
            • E-BY176770FT172157 * FT173866 * FT175021+42 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 1600 ybpinfo
             • E-BY176770*
              • id:YF125321new
              • id:ERS255976ITA [IT-CA]
             • E-FT175067FT175574 * FT175658 * FT177555+3 SNPsformed 1600 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
              • id:YF067139SAU [SA-11]
            • E-Y4970FT59386 * Y4970 * Y22949+2 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
             • E-Y4970*
              • id:YF123972ARMnew
             • E-PH3893PH4289 * Y12961 * Y13512+21 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
              • E-PH3893*
               • id:YF105153
              • E-Y195137PH865 * Y195137 * Y12963(H)formed 2700 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
               • id:YF125172USA [US-FL]enginew
               • E-Y195137*
               • E-Y38758Y38758 * Y38890 * Y40192+12 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
                • id:YF084306TUR [TR-53]tur
                • id:YF064957RUS [RU-YAR]rusi
               • E-Y53515PH3012 * Y53515 * BY103278+1 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                • id:YF101627
                • id:YF003604ARM
               • E-Y58897Y48000 * BY36877/Y135092 * BY36878+6 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                • id:YF072077ITA [IT-MS]
                • id:YF011420ITA [IT-SP]
                • id:YF003109ITA [IT-SP]
             • E-Y143722Y143722/BY45381 * FT59038formed 5300 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
              • E-Y143722*
              • E-A9889FT173588 * FT138305 * Y166781+28 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
               • E-A9889*
               • E-Y31608A9891 * A9714 * A9894+18 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
                • id:YF067393FRA [FR-93]i
                • id:YF017556FRA [FR-93]
                • id:YF008303FRA [FR-93]
              • E-Y16298Y16298 * Y16300 * Y16302formed 5300 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
               • E-Y16298*
                • id:YF101535AUT [AT-9]
               • E-Y16161Y16161 * Y16307 * Y16308+22 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 1900 ybpinfo
                • E-Y16161*
                • E-FT399000ZS10159 * Y225423 * Y223587/FT399000+6 SNPsformed 1900 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                 • id:YF082755KWT
                 • id:YF079126BHR [BH-16]abv
                • E-Y16165Y16165 * Y16167 * Y16297+1 SNPsformed 1900 ybp, TMRCA 1750 ybpinfo
                 • E-Y16165*
                  • id:YF004479
                 • E-Y49471Y50130 * Y51037 * Y54177+8 SNPsformed 1750 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                  • E-Y49471*
                   • id:YF081815QAT [QA-MS]
                  • E-BY87813BY87813formed 550 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                   • id:YF015310UAE [AE-DU]
                   • id:YF003746UAE
                 • E-Y21938Y68679 * Y22945 * Y22947+8 SNPsformed 1750 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
                  • id:YF072558KWT [KW-AH]
                  • id:YF067660KWT [KW-KU]
                  • id:YF006174KWT [KW-FA]
                  • id:YF002418KWT [KW-FA]
          • E-Y6926Y6930 * Y6927 * Y6931+15 SNPsformed 5400 ybp, TMRCA 4600 ybpinfo
           • E-Y6926*
           • E-Y290837Y291356 * Y291647 * Y291257+43 SNPsformed 4600 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
            • id:YF101376ITA [IT-PA]scn
           • E-Y6936Y6936 * Y6944 * Y125915formed 4600 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
            • E-Y6936*
            • E-FT8873FT7969 * FT8906 * FT8078+30 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
             • E-FT8873*
              • id:YF064907UAE [AE-DU]
             • E-FT8860FT447402 * FT8860formed 350 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
              • id:YF114847UAE [AE-SH]
              • id:YF100808QAT [QA-DA]
            • E-Y6923Y6945 * Y6947 * Y6923+18 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 1600 ybpinfo
             • E-Y6923*
              • id:YF077308FRA [FR-57]deu
             • E-FT226426FT226233 * FT226426 * FT369985+11 SNPsformed 1600 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
              • id:YF080718
              • id:YF071355MEX [MX-CHH]
             • E-FT405052Y225050/FT405052 * Y225049/FT405773 * Y225048/FT405795+4 SNPsformed 1600 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
              • id:YF093831FRA [FR-71]
              • id:YF079340GRC [GR-81]lad
             • E-Y102667Y102667formed 1600 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
              • E-Y102667*
               • id:YF076118ITA [IT-ME]
               • id:ERS1789484LBYyud
              • E-Y99093BY92944 * Y99093 * Y174203formed 1500 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
               • E-Y99093*
               • E-Y107177Y95312 * Y100917 * Y101897+7 SNPsinfo
                • id:YF008852PRI
               • E-FT70243FT70241 * FT70243 * FT70236+2 SNPsformed 1350 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                • id:YF079262LBY [LY-TB]yud
                • id:YF063772TUNajt
             • E-Y6938Y6938formed 1600 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
              • E-Y6938*
              • E-Y6940FT12790 * Z36126 * Y6940+2 SNPsformed 1450 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
               • id:YF080751BLR [BY-MI]i
               • id:YF076871LTU [LT-KU]i
               • id:YF007133i
               • E-Y6940*
               • E-B405B405 * FT38422(H)formed 1250 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                • E-B405*
                • E-A14039A14039 * FT38570(H)formed 1250 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                 • E-A14039*
                 • E-A14038A14037 * A14038 * A14040+1 SNPsformed 1050 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                  • id:YF019755POL [PL-14]ydd
                  • id:YF008173BLR [BY-HR]
                 • E-Y88922Y88922 * Y100401 * Y102329+3 SNPsformed 1050 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                • E-Y44320A18879 * Y125212 * Y44320+7 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                 • E-Y44320*
                  • id:YF094915
                  • id:YF001881POL
                 • E-Y141282Y141282formed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                  • id:YF077712POL
                  • id:ERS1789536
                • E-Z36136Z36136 * FT38218(H) * Z36137(H)+1 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                 • E-Z36136*
                 • E-Y233935FTA15367/Y233935 * FTA15369/Y233937 * FTA15366/Y236179+3 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                  • id:YF081414UKR [UA-30]
                  • id:YF081016UKR [UA-74]ydd
                 • E-Z36138Z36138 * Y20803(H) * Y21085+3 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                  • E-Z36138*
                   • id:YF117007
                  • E-Y20802Y20804 * Y21086 * Y21082+5 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                   • id:YF005510BLR [BY-BR]
                   • id:YF004994BLR [BY-BR]
               • E-Y179930Y179930formed 1250 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                • E-Y179930*
                • E-Y225568Y225568 * FT377193 * FT377750+3 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                 • id:YF079649AUT [AT-7]
                • E-A10736A10732 * A10736 * A10728+4 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                 • E-A10736*
                  • id:YF009203BLR
                 • E-A10729A10729 * A10730 * A10734formed 450 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                  • id:YF065530POL [PL-12]
                  • id:YF003950
                • E-Y62732BY141576 * FT50781 * Y357737+5 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                 • E-Y62732*
                  • id:YF071641
                  • id:YF065617
                 • E-Y76454Y76454 * Y264541(H)formed 500 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                  • id:YF005690
                • E-Y15561Y15561formed 1250 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                 • E-Y15561*
                 • E-A11309A11310 * A11309formed 1150 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                  • id:YF006302LTU [LT-KU]
                  • id:YF003592BLR [BY-MI]
                 • E-Y28961Y28961 * A12316formed 1150 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                  • id:YF064100BLR [BY-HR]i
                  • id:YF007573UKR [UA-51]
                 • E-A10840A10840 * FT85246formed 1150 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                  • E-A10840*
                   • id:YF067084UKR [UA-61]
                  • E-Y22685Y22685formed 1150 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                   • id:YF006001RUS
                   • id:YF002138POL
                 • E-Y90977Y91693 * Y104124 * BY36961+6 SNPsformed 1150 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                  • id:YF097478POL [PL-12]
                  • id:YF015560SVK [SK-PV]
                  • id:YF010160DEU [DE-HE]
                • E-FT17034FT17034(H) * PF3907formed 1250 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                 • E-FT17034*
                 • E-Z36140Z36140 * Y68702 * FT17457(H)+3 SNPsformed 1050 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                  • id:YF007625i
                  • E-Z36140*
                   • id:YF080945BLR [BY-MI]
                  • E-FTC23678FTC23678formed 750 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                   • id:YF122041UKR [UA-32]
                  • E-Y25774Y25774formed 750 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                  • E-BY185250BY185250 * FT75493(H) * BY184724(H)+1 SNPsformed 750 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                   • id:huAE6220POL
                   • id:YF080067UKR [UA-30]i
                 • E-Y134217Y134217formed 1050 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                  • E-Y134217*
                  • E-FT383174FT383174 * Y160819/BY191473formed 950 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                   • id:YF087183POL [PL-26]ydd
                   • id:YF084426DEU [DE-BY]
                  • E-BY173375BY173375 * BY173377formed 950 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                   • E-BY173375*
                    • id:YF080076LTU [LT-VL]
                    • id:YF079680UKR [UA-07]ydd
                   • E-Y268540FTA30383 * FTA30730 * FTA90968/Y268540formed 950 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                    • id:YF086202BLR [BY-MI]
                  • E-Y133118Y133118 * Y133121formed 950 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                   • E-Y133118*
                    • id:YF081581LTU
                   • E-Y134218Y134216 * Y226065 * Y134218+1 SNPsformed 600 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                    • id:YF082244BLR [BY-MI]
                    • id:YF079835
                    • id:YF012122BLR [BY-MI]
                • E-Y15937Y15937 * Y17286 * FT11796+1 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                 • E-Y15937*
                 • E-FT13434FT13434formed 950 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                  • E-FT13434*
                  • E-Y134440Y134440formed 950 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                  • E-Y410891Y410891/FTD67871(H) * FGC41315 * FGC62615formed 950 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                   • id:YF114558RUS [RU-MOW]yid
                   • id:YF065868UKR [UA-51]
                 • E-Y15936Y17285 * Y15936formed 950 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                  • E-Y15936*
                   • id:YF015324RUS [RU-SPE]
                   • id:YF004076DEU
                  • E-Y15938Y15938 * Y18347formed 750 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                   • id:YF079376USA [US-NY]
                   • id:YF007941HUN [HU-SZ]
                   • id:YF005455
                   • id:YF004745LVA [LV-099]
                   • id:YF003635RUS
                   • id:YF003164
                  • E-Y22842Y22842formed 750 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                   • E-Y22842*
                    • id:YF118871
                    • id:YF074482
                    • id:YF071351UKR [UA-26]
                    • id:YF016829UKR [UA-46]
                   • E-Y134415Y134415formed 600 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                    • id:YF079312LTU [LT-VL]
                    • id:YF013063LTU [LT-PN]yid
                    • id:YF012152UKR [UA-68]
                   • E-Y22843Y22843formed 600 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                    • id:YF006094USA [US-TX]i
                    • id:YF004218LTUi
                    • E-Y22843*
                    • E-BY165390BY165218 * BY164652 * BY165390formed 550 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
                     • id:YF015523RUS [RU-SMO]
                     • id:YF015522RUS [RU-SMO]
                    • E-FT74661FT74661(H)formed 550 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                     • id:YF094871UKR [UA-63]
                     • id:YF068200POL [PL-02]
                    • E-Y194370Y194370 * BY179471formed 550 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                     • id:YF072203LTU
                     • id:YF067435LTU [LT-KU]
    • E-M84S23225 * CTS4659/V3124 * S21430/V3581+93 SNPsformed 15000 ybp, TMRCA 7700 ybpinfo
     • E-M84*
      • id:YF124067YEM [YE-DA]new
      • id:YF005886
     • E-Y82779Y83344 * Y145674/BY49106 * Y98621+56 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
      • E-Y82779*
       • id:YF104279SAU [SA-04]
      • E-Y109940Y109940 * Y110248 * Y439589formed 2700 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
       • E-Y109940*
       • E-Y107329Y96970 * Y82773 * Y85740+17 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
        • id:YF065183
        • id:YF008883
       • E-BY36810BY36802 * BY36806 * BY36810+14 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
        • E-BY36810*
         • id:YF016694AUT
        • E-Y145660BY45237/Y145660formed 950 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
         • id:YF115935
         • id:YF013260POL [PL-08]
       • E-Y228677Y229788 * FT420846/Y228677 * FT419961(H)formed 2400 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
        • E-Y228677*
        • E-Y442486Y442636 * Y442486 * Y490933+1 SNPsformed 2100 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
         • id:YF122482
        • E-FT421308FT421308 * Y442733formed 2100 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
         • E-FT421308*
          • id:YF117268
         • E-Y228671FT420540/Y228672 * FT420561/Y228674 * FT420613/Y228676+8 SNPsformed 2100 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
          • E-Y228671*
           • id:YF118073GRC [GR-33]yej
          • E-Y228679FT420357/Y228682 * Y228679 * FT420006(H)+3 SNPsformed 850 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
           • id:YF123240GRC [GR-33]ell
           • id:YF080282SYR [SY-HL]
     • E-S11387S12033 * S24051 * S11387/V1872+2 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 7700 ybpinfo
      • E-S11387*
      • E-BY56570BY64429 * BY122244 * BY132718+19 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 6800 ybpinfo
       • E-BY56570*
        • id:YF015925ESP [ES-C]
       • E-FT225936FT225936 * FT226470 * FT225749(H)+2 SNPsformed 6800 ybp, TMRCA 6500 ybpinfo
        • E-FT225936*
         • id:YF103724
        • E-Y271404FTA78434 * FT318040 * FTA96661/Y272136+57 SNPsformed 6500 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
         • id:YF086758IRQ [IQ-NI]
      • E-CTS5265S11956 * Y5441/FGC18308 * CTS6656+3 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 7700 ybpinfo
       • E-CTS5265*
        • id:YF011488ESP [ES-T]
       • E-Y60961S23760 * FT101036 * FT102205+8 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 5900 ybpinfo
        • E-Y60961*
        • E-Y125227Y125225 * Y125226 * Y125227+13 SNPsformed 5900 ybp, TMRCA 4400 ybpinfo
         • id:ERS1789519IRQyhd
         • id:ERS1789505PSE
        • E-Y62418S17638 * FT208194/Y126306 * S25339+21 SNPsformed 5900 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
         • E-Y62418*
         • E-FGC7391Y235864 * FTC96029/Y295686 * FTA16568/Y235852+23 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
          • E-FGC7391*
           • id:YF081333SYR [SY-DI]jrb
          • E-Y66245Y66245formed 1050 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
           • id:YF108776EGY [EG-C]jrb
           • id:YF006885TUR [TR-34]lad
         • E-S20057S20057 * S15634 * Y126445formed 3000 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
          • E-S20057*
          • E-FT100107FT101054 * FT100107(H)formed 2800 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
           • id:YF118019EGY [EG-ASN]ara
           • id:YF064790SAU [SA-02]ara
          • E-Y141399Y141399 * Y141405 * BY109126+25 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
           • E-Y141399*
            • id:ERS1789510TURheb
           • E-BY95009BY95009formed 1500 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
            • E-BY95009*
            • E-Z32801FT270361 * FT269062(H) * FT269446+1 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
             • id:YF101153MARaju
             • id:YF072823MARjrb
            • E-BY104746Y180782/FT144246 * BY104746 * BY146721+1 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
             • E-BY104746*
             • E-FT144090FT144090formed 1500 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
              • id:YF074910GRC [GR-54]lad
              • id:YF065962GRC [GR-54]lad
             • E-BY57869BY57869formed 1500 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
              • E-BY57869*
               • id:YF087300ITA [IT-LI]itk
              • E-BY56658BY56658 * BY78886 * BY75119+3 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
               • E-BY56658*
                • id:YF110065TUR [TR-35]lad
                • id:YF086361NLD [NL-NH]
               • E-FGC51748BY128363 * BY145801 * BY111720+4 SNPsformed 750 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                • E-FGC51748*
                 • id:YF088330USA [US-NJ]
                 • id:YF088317USA [US-NJ]eng
                 • id:YF088316USA [US-NJ]
                 • id:YF084905USA [US-NJ]
                 • id:YF077343USA [US-NJ]i
                 • id:YF068430ANTnld
                • E-FTA30183FTA30183formed 375 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                 • id:YF090246
                 • id:YF082808USA [US-NJ]
       • E-Y5427Y5427/Z20976 * Y5767/FGC18334(H) * Y5788/FGC18348formed 7700 ybp, TMRCA 7700 ybpinfo
        • E-Y5427*
        • E-FGC18353FGC18353 * FGC18352(H)formed 7700 ybp, TMRCA 7700 ybpinfo
         • E-FGC18353*
         • E-Y14899Y14899 * FGC71946 * FGC71918+1 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 7700 ybpinfo
          • E-Y14899*
          • E-Y177582BY64122 * BY70412 * BY79441+74 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
           • E-Y177582*
            • id:YF065023CYP [CY-04]
           • E-BY58273BY58273 * FT142890(H)formed 1100 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
            • E-BY58273*
             • id:YF103423SYR [SY-DI]
            • E-BY63423Y170605 * BY91679 * BY118497+1 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
             • id:YF081227PSE [PS-RBH]
             • id:YF019919PSE [PS-RBH]
          • E-Y16584Y16614 * Y16615 * Y16619+37 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 3900 ybpinfo
           • E-Y16584*
           • E-Y313547FTB79763 * FTB79787 * FTB80390+19 SNPsformed 3900 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
            • id:YF112059ARM
            • id:YF097579GEO [GE-IM]
           • E-F1539Y16622 * Y54814 * Y16585+24 SNPsformed 3900 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
            • E-F1539*
             • id:YF097644
            • E-Y16620Y16620formed 1450 ybp, TMRCA 1400 ybpinfo
             • E-Y16620*
              • id:YF105439UAE
              • id:YF086791KWT [KW-KU]
              • id:YF018721KWT
             • E-FT276574FT276574 * FT278129 * Y346606(H)+1 SNPsformed 1400 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
             • E-Y16592Y16617 * Y16608 * Y16624+5 SNPsformed 1400 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
              • id:YF003831
              • id:YF002185UAE [AE-DU]
          • E-Y14891Y15446 * Y15422 * Y15433+60 SNPsformed 7700 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
           • E-Y14891*
           • E-Z36149Z36149 * FGC71910/BY20366 * FGC71929(H)formed 1200 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
            • E-Z36149*
            • E-FGC71948FGC71948(H)formed 700 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
             • E-FGC71948*
              • id:YF082495LTU [LT-MR]yidi
             • E-BY184214Y159270/BY184214formed 700 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
              • id:YF093839AUS [AU-ACT]
              • id:YF080847i
             • E-FGC71938FGC71938 * FGC71943 * FGC71940+1 SNPsformed 700 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
              • id:YF066450i
              • id:YF017124BLRydd
             • E-FT252865Y179618/FT252865formed 700 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
              • id:YF074251
              • id:YF065272
            • E-BY20365BY20365(H)formed 700 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
             • id:YF019259UKR [UA-07]i
             • E-BY20365*
             • E-BY142197BY142197formed 700 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
              • id:YF074901
              • id:YF012858
             • E-Y168965Y168965 * FT13903 * FT12303(H)formed 700 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
              • id:YF111939HUN [HU-BK]
              • id:YF019209HUN [HU-GS]
             • E-Y46815Y46815 * Y56049formed 700 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
              • id:YF089466UKR [UA-05]yid
              • id:YF088467i
             • E-Y134172Y134172 * Y294118formed 700 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
             • E-Y101552Y101552formed 700 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
              • id:YF065273
              • id:YF013163LVA [LV-016]
              • id:YF012137BLR [BY-HO]
              • id:YF010078DEU
             • E-A22300A22301 * A22300 * FT417097(H)+2 SNPsformed 700 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
              • id:YF014475DEU [DE-BW]i
              • E-A22300*
              • E-Y221019Y221019formed 300 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
               • id:YF080052UKR [UA-46]
               • id:PGPC34CAN
              • E-BY197482BY210838 * BY197482formed 300 ybp, TMRCA 175 ybpinfo
               • E-BY197482*
               • E-Y360724Y360724formed 175 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                • id:YF111596LTU
               • E-FTD75996FTD75996formed 175 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                • id:YF116659BLR [BY-MI]
                • id:YF115403BLR [BY-MI]
           • E-Y16781Y16781 * Z32705/BY6846formed 1200 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
            • E-Y16781*
             • id:YF019138DEU [DE-RP]
            • E-Y145315BY45238/Y145315 * BY45239/Y145365 * BY45240/Y145308formed 1150 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
             • id:YF124283new
             • id:YF015285
             • id:YF013273POL [PL-14]
             • id:YF013224DEU [DE-NW]
            • E-Y17225Y17225 * Y17226formed 1150 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
             • E-Y17225*
             • E-BY192463BY192463 * BY192625formed 1000 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
              • id:YF018792ROU [RO-VN]yid
              • id:YF016283UKR
             • E-Y140463Y140463formed 1000 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
              • E-Y140463*
               • id:YF102514
              • E-A24481A24481/FT61263 * FT60609/A24479(H)formed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
               • E-A24481*
                • id:YF082031
                • id:YF080632
                • id:YF063320BLR [BY-BR]
               • E-Y140446Y140446formed 500 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
                • id:YF068439LTU
                • id:YF012834BLR [BY-HR]
             • E-Y17227Y17227formed 1000 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
              • E-Y17227*
               • id:YF011211ITA
              • E-Y17357Y17357 * Y17620formed 1000 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
               • id:YF016340UKRyidi
               • id:YF004126UKR [UA-05]i
               • E-Y17357*
               • E-A20852A20852formed 475 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
                • id:YF071889
                • id:YF068527LTU
                • id:YF012780
               • E-FT33868FT33868 * FT33627(H)formed 475 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                • E-FT33868*
                 • id:YF065504LTU [LT-VL]i
                 • id:YF063319UKR [UA-32]
                 • id:YF004061ISR
                • E-FT34550FT34550formed 450 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • id:YF019222UKR [UA-26]yid
                 • id:YF006764UKR [UA-05]
                • E-FT42951FT39973(H) * FT42951formed 450 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                 • id:YF099875POL [PL-12]
                 • id:YF019933LTU [LT-KU]
                • E-Y134698Y134640 * Y134698formed 450 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                 • id:YF078679
                 • id:YF012172LTU [LT-UT]
              • E-Y18621Y126148 * Y18621formed 1000 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
               • id:YF016124i
               • id:YF004483BLR [BY-VI]i
               • E-Y18621*
                • id:YF079164AUT [AT-5]
                • id:YF078581i
                • id:YF077350
                • id:YF065195
                • id:YF063583UKR [UA-56]
                • id:HUD4E03BRUS
               • E-Y135415BY45244/Y135420 * BY45242/Y135418 * BY45245/Y135419+3 SNPsformed 1000 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
                • id:YF012241UKR [UA-46]
               • E-FT209693FT209693formed 1000 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                • id:YF108043UKR [UA-56]yid
                • id:YF068313
               • E-FT378868FT378868(H)formed 1000 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                • id:YF086146
                • id:YF078026
               • E-FTA82625FTA82625 * FTA83677 * FTA84752+1 SNPsformed 1000 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                • id:YF097567BLR [BY-HR]yid
                • id:YF086928
               • E-Y182211Y182213/FT157038 * Y182211/FT157343 * Y182215/FT157794+3 SNPsinfo
                • id:YF066593
                • id:YF066449
               • E-A20218A20218formed 1000 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
                • id:YF064735i
                • id:YF015216BLR [BY-MI]
                • id:YF013443BLR [BY-MA]
               • E-A21058A21058(H)formed 1000 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                • id:YF087149
                • id:YF067966POL [PL-14]yid
                • id:YF063294POL [PL-30]
                • id:YF014408
               • E-A15856A15856formed 1000 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                • E-A15856*
                 • id:YF083174LTU [LT-SA]yid
                 • id:YF016501HUN
                 • id:YF016336LTU [LT-KU]
                • E-Y107937Y107937formed 600 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                 • id:YF066475
                 • id:YF009923UKR [UA-51]
               • E-FT41690FT41690formed 1000 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
                • E-FT41690*
                • E-Y446694Y446694formed 1000 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                 • E-Y446694*
                 • E-Y197378FT270121/Y197378 * FT269419 * BY71295formed 800 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                  • id:YF118903
                  • id:YF072866CZE
                 • E-FT59121FT59121(H)formed 800 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                  • E-FT59121*
                   • id:YF072954POLyid
                  • E-FT58954FT58954(H)formed 800 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                   • E-FT58954*
                   • E-Y140002Y140002 * Y140008formed 800 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                    • id:YF119538
                    • id:YF068634UKRi
                   • E-A18889A18889/FGC68205 * Y344584/FTD21152formed 800 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                    • E-A18889*
                     • id:YF064479CZE [CZ-PR]
                     • id:YF014048SVK [SK-TC]
                     • id:YF011201
                    • E-FT49117BY42456 * FT49117(H)formed 400 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                     • id:YF111757POL [PL-18]
                     • id:YF105651POL [PL-18]
                     • id:YF105066POL [PL-18]
                • E-A16692FT41642/Y168781 * A16692 * A16694+3 SNPsformed 1000 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                 • E-A16692*
                 • E-A16695A16695formed 900 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                  • E-A16695*
                   • id:YF087070UKR [UA-77]i
                   • id:YF084915GBR [GB-TWH]
                   • id:YF077457POL [PL-18]i
                  • E-FT425359FT425359formed 700 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                   • id:YF092809HUN
                   • id:YF080629
                  • E-Y128258Y128258 * FT38441(H) * FT41927+1 SNPsformed 700 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                   • E-Y128258*
                    • id:YF118772UKR [UA-61]
                   • E-Y130230Y130230formed 500 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                    • id:YF019959UKR [UA-68]
                    • id:YF013816UKR [UA-68]
                    • id:YF011465UKR [UA-68]
                   • E-Y133784Y133784formed 500 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                    • id:YF081603POL [PL-20]
                    • id:YF063582POL [PL-20]
                    • id:YF016917POL
                    • id:YF012064POL [PL-20]
                • E-A12255A12313 * A12255 * A19387formed 1000 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                 • id:YF013091DEU [DE-BW]i
                 • E-A12255*
                  • id:YF068021UKR [UA-51]i
                 • E-Y145773Y145773 * A24460/FT58200formed 550 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                  • id:YF063291
                  • id:YF013277POL [PL-20]
                 • E-FT120075FT120075formed 550 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                  • E-FT120075*
                   • id:YF081265
                  • E-A19388A19388formed 500 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                   • id:YF073647
                   • id:YF015202UKRyid
                   • id:YF011466UKR [UA-35]
                  • E-Y134153A20729/Y134153formed 500 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                   • E-Y134153*
                    • id:YF100125UKR [UA-56]
                    • id:YF097497BLR [BY-HO]
                    • id:YF077321DEU
                    • id:YF012108LTU [LT-SA]
                   • E-FT117090FT117090 * Y30104formed 350 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                    • id:YF105209LTU [LT-TA]yid
                    • id:YF066476
         • E-Y5435Y5435/FGC18364formed 7700 ybp, TMRCA 6100 ybpinfo
          • E-Y5435*
          • E-Y140978Y331562 * BY11962 * Y140978formed 6100 ybp, TMRCA 4400 ybpinfo
           • id:YF103104DZA [DZ-15]
           • id:ERS256021ITA [IT-CA]
          • E-Y90707Y98756 * Y97746 * Y103548+10 SNPsformed 6100 ybp, TMRCA 5100 ybpinfo
           • E-Y90707*
            • id:YF103241SAU [SA-09]
           • E-Z7679BY60391 * BY61849 * BY87935+43 SNPsformed 5100 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
            • E-Z7679*
            • E-FT18758FT18758 * FT24550 * FT25963+8 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
             • id:YF080150SAU [SA-11]
             • id:YF018917SAU [SA-11]
            • E-BY145966BY145966formed 1250 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
             • E-BY145966*
             • E-BY151178BY151178formed 1150 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
              • id:YF071529SAU [SA-11]
              • id:YF062576SAU [SA-11]
             • E-Y154684Y154684formed 1150 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
              • id:YF015384SAU [SA-11]
              • id:YF014597SAU [SA-11]
           • E-Y85887BY57152 * Y86132 * FT27274+19 SNPsformed 5100 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
            • E-Y85887*
            • E-Y130385FT169643 * Y130385/PR1687formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
             • id:YF074883YEM [YE-IB]
             • id:YF066751YEM [YE-MW]
            • E-Y81387Y89861 * Y168407 * Y81387+1 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
             • E-Y81387*
              • id:YF122888YEM [YE-SN]
              • id:YF104552YEM [YE-AM]
             • E-Y154994BY164698 * Y154994 * Y167046+1 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 2000 ybpinfo
              • E-Y154994*
               • id:YF123143YEM [YE-TA]
              • E-BY165155BY165155 * BY165358formed 2000 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
               • E-BY165155*
                • id:YF125469YEM [YE-RA]new
                • id:YF018967YEM [YE-DA]
               • E-Y316776BY165223 * BY165280 * BY164515+3 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
                • id:YF099907YEM [YE-SN]
                • id:YF014734YEM [YE-SN]
             • E-Y93254Y93254formed 3000 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
              • E-Y93254*
               • id:YF077338SAU [SA-10]
              • E-Y93409Y93409 * Y96203 * Y101523+1 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
               • E-Y93409*
               • E-Y102168Y107832 * Y84225 * BY70004+1 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 2000 ybpinfo
                • id:YF086172
                • id:YF011015YEM [YE-HD]
               • E-Y243729FTA9681 * FTA35622/Y243629 * FTA35623/Y243886+24 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                • id:YF120972IRQ [IQ-AN]
                • id:YF082228SAU [SA-08]
          • E-Y5436Y5420/FGC18407 * Y5419/FGC18374 * Y5412/FGC18396+6 SNPsformed 6100 ybp, TMRCA 5500 ybpinfo
           • E-Y5436*
           • E-BY67176BY67176 * BY97760 * BY129502+1 SNPsformed 5500 ybp, TMRCA 5000 ybpinfo
            • E-BY67176*
             • id:YF109818YEM [YE-SD]
            • E-Y286665FTB32277 * FTB88382/Y286666 * FTB29860/Y286665+2 SNPsformed 5000 ybp, TMRCA 5000 ybpinfo
             • id:YF090103SYR [SY-HI]
           • E-Y5437Y5437/FGC18386formed 5500 ybp, TMRCA 5500 ybpinfo
            • E-Y5437*
            • E-Y204352Y204352/FT303274 * Y204607/FT307192 * FT306440+37 SNPsformed 5500 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
             • id:YF124382YEM [YE-IB]inew
             • E-Y204352*
             • E-YMA1240FTA31087 * YMA1246 * YMA1240+4 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
              • id:YF117401YEM [YE-TA]
              • id:YF116236YEM [YE-TA]
             • E-Y204503Y204592/FT303832 * Y204503/FT305569 * Y204593/FT303463+5 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
              • E-Y204503*
               • id:YF111907YEM [YE-IB]
              • E-Y147132Y204534/FT304728 * Y204368 * Y204390/FT306609+6 SNPsformed 1300 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
               • id:YF080620YEM [YE-TA]
               • id:YF073984YEM [YE-TA]
            • E-FT15705FT15705formed 5500 ybp, TMRCA 5500 ybpinfo
             • E-FT15705*
             • E-Y160200Y179178 * Y160253 * Y160221/BY187316+20 SNPsformed 5500 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
              • E-Y160200*
              • E-FT382762Y219058/FT382762 * FT382070(H)formed 3100 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
               • id:YF090815EGY [EG-KN]
               • id:YF078193SAU [SA-14]
              • E-Y167810FT23861/Y168039 * Y167991 * FT26366/Y167951+20 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
               • E-Y167810*
                • id:YF122273YEM [YE-LA]
               • E-Y168167Y168167 * FT16271(H) * FT16420(H)+3 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                • id:YF109117YEM [YE-LA]
                • id:YF018883YEM [YE-LA]
              • E-Y160201Y160275 * Y160270/BY210768 * Y160224+24 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
               • id:YF116937YEM [YE-HD]
               • id:YF114820YEM [YE-HD]
               • id:YF084151OMN [OM-ZU]
               • id:YF015903YEM [YE-HD]
             • E-Y21768Y21768formed 5500 ybp, TMRCA 5500 ybpinfo
              • E-Y21768*
              • E-Y21775Y21776 * Y21775 * Y21769formed 5500 ybp, TMRCA 5500 ybpinfo
               • E-Y21775*
               • E-Y64578Y64578 * Y64950 * Y66220+14 SNPsformed 5500 ybp, TMRCA 4100 ybpinfo
                • id:YF110569KWT
                • id:YF007447SAU [SA-09]
               • E-Y60589Y60589 * Y21773 * Y21774+2 SNPsformed 5500 ybp, TMRCA 4700 ybpinfo
                • E-Y60589*
                 • id:YF114749YEM [YE-IB]
                • E-Y21770Y21770formed 4700 ybp, TMRCA 4700 ybpinfo
                 • E-Y21770*
                  • id:YF115213YEM [YE-IB]
                 • E-BY36881Y21771 * BY36881formed 4700 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
                  • E-BY36881*
                  • E-Y66296Y66296formed 4000 ybp, TMRCA 3900 ybpinfo
                   • E-Y66296*
                    • id:SRR2098229QAT
                   • E-BY78274BY78274 * BY135574formed 3900 ybp, TMRCA 3900 ybpinfo
                    • id:YF125505YEM [YE-LA]new
                    • id:YF125470YEM [YE-LA]new
                    • id:YF094477YEM [YE-BA]
                    • id:YF015122YEM [YE-HD]
                   • E-BY183840Y158964 * BY183840 * A34624+2 SNPsformed 3900 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
                    • E-BY183840*
                     • id:YF124928YEM [YE-TA]new
                     • id:YF112386YEM [YE-SN]
                     • id:YF086219YEM [YE-TA]
                    • E-BY182613BY182613/Y158856 * BY183395/Y159012 * Y219052/FT382661formed 2300 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
                     • E-BY182613*
                      • id:YF110765YEM [YE-HU]
                     • E-Y158868BY182570/Y158883 * BY182677/Y158962 * BY183708/Y158868+9 SNPsformed 2300 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                      • E-Y158868*
                       • id:YF109793YEM [YE-HD]
                       • id:YF084379YEM [YE-HD]
                      • E-BY183660BY183660/Y159005formed 1100 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                       • id:YF078211YEM [YE-HD]eng
                       • id:YF015571YEM [YE-HD]
                  • E-Y44427Y340600 * Y44427formed 4000 ybp, TMRCA 4000 ybpinfo
                   • E-Y44427*
                    • id:YF115438YEM [YE-TA]
                   • E-Y39624Y39624formed 4000 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
                    • E-Y39624*
                     • id:YF086970YEM [YE-IB]
                    • E-Y39246Y44131 * Y39604 * FT167912+3 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
                     • E-Y39246*
                      • id:YF065087SAU [SA-09]
                     • E-Y43429Y43429formed 2900 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
                      • E-Y43429*
                       • id:YF108608YEM [YE-IB]
                      • E-Y39821FT165406 * Y183614 * Y39821+6 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                       • id:YF077339YEM [YE-IB]
                       • id:YF066774YEM [YE-IB]i
                       • id:YF001882YEM [YE-IB]i
                   • E-Y145740Y145746 * Y145740 * Y145728+10 SNPsformed 4000 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                    • E-Y145740*
                     • id:YF104442YEM [YE-SN]
                    • E-Y145752BY86598 * Y151386 * Y145768+14 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
                     • E-Y145752*
                     • E-Y152308BY160521/Y152308formed 2100 ybp, TMRCA 2000 ybpinfo
                      • id:YF066535SAU [SA-14]
                      • id:YF014110YEM [YE-IB]
                     • E-BY42219Y145738 * Y160624 * Y145756+10 SNPsformed 2100 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
                      • E-BY42219*
                       • id:YF076490YEM [YE-IB]
                      • E-BY117522Y145754 * BY117522 * Y145757formed 1200 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
                       • E-BY117522*
                        • id:YF016138YEM [YE-IB]
                       • E-TY413124TY413124formed 1200 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                        • id:YF120624YEM [YE-HU]
                        • id:YF013276YEM [YE-TA]
              • E-BY159948BY159948formed 5500 ybp, TMRCA 4400 ybpinfo
               • E-BY159948*
               • E-Z36161FT117010 * FT178354 * Z36161+6 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 4100 ybpinfo
                • E-Z36161*
                • E-FT14597FTC44537 * FTC40181 * FTC40495+52 SNPsformed 4100 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                 • id:YF109787YEM [YE-IB]
                 • id:YF103422YEM [YE-IB]
                • E-Z36159Z36159 * FT115863 * Y182888/FT178353+8 SNPsformed 4100 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
                 • E-Z36159*
                 • E-FT115808FT115585 * FT114576(H) * FT115808+3 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1600 ybpinfo
                  • id:YF073708YEM
                  • id:YF066472SAU [SA-05]
                 • E-Y200270Y200290/FT287306 * FT287558 * Y200285/FT287674+27 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                  • E-Y200270*
                   • id:YF124174EGY [EG-KB]avlnew
                  • E-Y200266FT287388(H) * Y200266/FT288483formed 500 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                   • E-Y200266*
                    • id:YF113244SAU [SA-07]acw
                    • id:YF086179SAU [SA-07]acw
                   • E-FT287956FT287956/Y200281 * Y506741(T)formed 250 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                    • E-FT287956*
                     • id:YF086134SAU [SA-07]acw
                    • E-Y200268FT288995/Y200268 * Y502438formed 200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                     • id:YF105460SAU [SA-07]acw
                     • id:YF073535SAU [SA-07]acw
               • E-BY159781FT192094(H) * BY159781formed 4400 ybp, TMRCA 4400 ybpinfo
                • E-BY159781*
                • E-FT194186Y365012 * FT192274 * FT192841+15 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                 • E-FT194186*
                  • id:YF067839YEM [YE-MW]
                 • E-Y365015Y365019/A34205 * Y365020/A34207 * Y365021/A34208+16 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
                  • E-Y365015*
                   • id:YF109554YEM [YE-SD]
                  • E-Y365033Y365033/A34233/TY212460 * Y365036/A34222 * Y365037/A34223+18 SNPsformed 1700 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                   • id:YF109557YEM [YE-SD]
                   • id:YF109555YEM [YE-SD]
                   • id:YF109553YEM [YE-SD]
                • E-BY160242BY160242 * BY158877 * FTC12171+1 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 4100 ybpinfo
                 • E-BY160242*
                 • E-Y158095Y340825/YMA246 * BY178542/Y158110 * BY88191+14 SNPsformed 4100 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
                  • id:YF104475YEM [YE-DH]
                  • id:YF015340YEM [YE-TA]
                 • E-Y156403A35191 * Y519518 * BY158887+25 SNPsformed 4100 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                  • E-Y156403*
                   • id:YF114703YEM [YE-IB]
                  • E-Y156462BY159839 * Y156462formed 1050 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                   • id:YF125229YEM [YE-AM]new
                   • id:YF124305YEM [YE-AM]new
                   • id:YF015121YEM
                • E-BY126482BY174697/Y155662 * BY166333 * BY168840(H)+11 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
                 • E-BY126482*
                  • id:YF114739YEM [YE-AM]
                 • E-BY166545BY166545 * BY167733 * Y195043/FT256183+2 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
                  • E-BY166545*
                   • id:YF081052YEM [YE-SN]
                  • E-Y170740Y170740 * Y446110formed 2500 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
                   • E-Y170740*
                    • id:YF115127YEM [YE-SN]
                    • id:YF019955SAU [SA-09]
                   • E-Y155583Y155627 * BY175416/Y155668 * BY175486/Y155596+4 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
                    • id:YF123144YEM [YE-DH]
                    • id:YF015004YEM [YE-DH]
                   • E-Y194949FT256137/Y195830 * FT255743/Y195490 * FT256252/Y195459+24 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                    • id:YF117898YEM [YE-DH]ara
                    • id:YF117036YEM [YE-DH]
                    • id:YF072228SAU [SA-02]
            • E-FGC18389FGC18389 * FGC18372 * PH1393formed 5500 ybp, TMRCA 5200 ybpinfo
             • E-FGC18389*
             • E-Y258204FTA69918/Y258586 * C117436 * FTA69751/Y258238+34 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
              • id:YF118232ARM
              • id:SRS8752777TUR
             • E-Y90932Y517996(T) * Y506552(T) * Y505610(T)+39 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
              • E-Y90932*
               • id:YF105521YEM [YE-IB]
              • E-Y110050Y110050formed 3200 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
               • id:YF072489YEM [YE-DH]
               • id:YF010305
              • E-Y518949Y518963 * FT235937 * Y518967+23 SNPsinfo
               • id:YF124271YEM [YE-DA]new
               • id:YF124026YEM [YE-LA]new
              • E-FT37025FT37330 * FT36440 * FT36630+7 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
               • E-FT37025*
                • id:YF019974SAU [SA-03]
               • E-FT125325FT125325 * ZS5224formed 2200 ybp, TMRCA 1900 ybpinfo
                • id:YF094606YEM [YE-LA]
                • id:YF065375YEM [YE-DA]
              • E-Y143642FT105970 * Y143642 * Y188909formed 3200 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
               • E-Y143642*
                • id:YF068587YEM [YE-IB]
                • id:YF013083SAU [SA-01]
               • E-FT104780FT104780 * FT105597 * FT105685+5 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 2000 ybpinfo
                • E-FT104780*
                 • id:YF111844YEM [YE-TA]
                • E-Y178137FT104165 * FT104271 * FT104329+32 SNPsformed 2000 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                 • id:YF104014
                 • id:YF064867UAE
              • E-Y143880Y143882 * BY176333 * Y143875+13 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
               • E-Y143880*
                • id:YF013104BHR [BH-15]
               • E-BY177575BY177575 * FT171676 * BY177626formed 2400 ybp, TMRCA 2000 ybpinfo
                • E-BY177575*
                 • id:YF019255SAU [SA-14]
                • E-Y183392FT171276 * FT171432 * Y183392+13 SNPsformed 2000 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                 • E-Y183392*
                  • id:YF066750PSE
                 • E-FTD68102FTD68102 * FTD68156 * FTD68299+1 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                  • id:YF125215JOR [JO-BA]aranew
                  • id:YF124342JOR [JO-BA]aranew
                  • id:YF116703JOR [JO-BA]
              • E-Y141489Y141377 * Y141493/BY41389 * BY41397/Y141489formed 3200 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
               • E-Y141489*
               • E-FT20045FT23473 * FT23625 * FT17329(H)+4 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
                • id:YF124801YEM [YE-HD]inew
                • id:YF124771YEM [YE-HD]inew
                • E-FT20045*
                • E-Y183005FT158707 * FT159525 * FT159588+21 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                 • id:YF122098YEM [YE-HD]
                 • id:YF066538YEM [YE-HD]
                • E-FT19532FT19532 * FT56692 * Y168371+14 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1400 ybpinfo
                 • E-FT19532*
                  • id:YF074260YEM [YE-AB]
                 • E-FT23455FT23455 * FT56694(H)formed 1400 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                  • E-FT23455*
                   • id:YF087080YEM [YE-LA]
                  • E-Y168358FT26014 * Y168358 * FT26200formed 1100 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                   • E-Y168358*
                    • id:YF120531YEM [YE-LA]
                    • id:YF018966YEM [YE-LA]
                   • E-PH976PH976 * FT52900formed 800 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                    • id:YF074591YEM [YE-LA]
                    • id:YF063016YEM [YE-LA]
               • E-Y141382BY41407/Y141496 * BY41429/Y141382 * FT33630(H)+1 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
                • E-Y141382*
                • E-FT34497FT34497 * FT32998(H) * FT258056formed 3100 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
                 • id:YF081605YEM [YE-DH]
                 • id:YF019533YEM [YE-MR]
                • E-FT136336FT136336(H) * FTA26248(H)formed 3100 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
                 • E-FT136336*
                 • E-Y141646Y141732 * Y141679 * Y141718+18 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
                  • id:YF065822SAU [SA-02]
                  • id:YF012990SAU [SA-02]
                 • E-YMA907Y141534 * Y141463 * Y141290+17 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
                  • E-YMA907*
                   • id:YF125058YEM [YE-DH]new
                   • id:YF073982YEM [YE-SN]
                  • E-Y84020Y84020 * Y141328 * Y141436+4 SNPsformed 1650 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
                   • E-Y84020*
                    • id:ERS1789486YEMjye
                   • E-YMA908YMA903 * YMA908 * YMA909+2 SNPsformed 1300 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                    • id:YF110631YEM [YE-SN]
                    • id:YF109360YEM [YE-DH]
                 • E-Y143811Y367766 * BY225008 * Y143820+17 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                  • E-Y143811*
                   • id:YF093417SAU [SA-02]
                   • id:YF013098SAU [SA-06]
                  • E-FTC96132FTC96132 * FTC96453 * FTC96475+4 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                   • id:YF125430ERI [ER-SK]ssyinew
                   • id:YF125429ERI [ER-SK]ssyinew
                   • id:YF124683ERI [ER-SK]ssyinew
                   • id:YF124633ERI [ER-SK]ssyinew
                   • E-FTC96132*
                    • id:YF108689SAU [SA-02]
                   • E-Y367765FTD21894/Y367765 * FTD17393 * FTC62576+7 SNPsformed 850 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                    • id:YF124341ERI [ER-SK]ssynew
                    • id:YF123794ERI [ER-SK]ssynew
                    • id:YF110064ERI [ER-SK]ssy
             • E-FGC18413FGC18413 * Y18930(H) * FGC18370(H)+1 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 4700 ybpinfo
              • E-FGC18413*
              • E-Y88945Y81676 * Y84344 * Y130462+47 SNPsformed 4700 ybp, TMRCA 1400 ybpinfo
               • E-Y88945*
                • id:YF084029CZE [CZ-KR]ces
               • E-Y87906Y87906 * Y90290 * Y99406+10 SNPsformed 1400 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                • id:YF011516USA [US-MA]i
                • id:YF008863USA [US-MA]i
                • E-Y87906*
                 • id:YF068081USA [US-MA]i
                • E-FT86986FT86986formed 125 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • id:YF071474USA [US-MA]
                 • id:YF068056USA [US-MA]i
              • E-FGC18401FGC18399 * FGC18401 * FGC18423+25 SNPsformed 4700 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
               • E-FGC18401*
                • id:YF067142YEM
               • E-FGC18388FGC18388formed 3200 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
                • E-FGC18388*
                 • id:YF011579ITA [IT-CE]
                • E-Y128150BY55691 * Y128150 * Y129372+4 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
                • E-FGC18422FGC18422formed 2800 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
                 • E-FGC18422*
                  • id:YF116751ARM
                 • E-FGC18369FGC18371 * FGC18390 * FGC18397+5 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 1850 ybpinfo
                  • E-FGC18369*
                   • id:YF087682RUS
                  • E-FGC18354FGC18354 * FGC18384 * FGC18400+6 SNPsformed 1850 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                   • id:YF063585
                   • id:YF001962QAT
                 • E-FGC77167FGC77167 * YP5370formed 2800 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                  • id:YF105358SYR [SY-HL]arai
                  • E-FGC77167*
                   • id:YF102328SYR [SY-HL]
                   • id:SRS8752339TUR
                  • E-Z36154Z36156 * Y21106 * Z36154+9 SNPsinfo
                   • id:ERS256023ITA [IT-CA]
                   • id:ERS256022ITA [IT-CA]
                  • E-Y141288Y141337 * Y141379 * Y141416+20 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                   • E-Y141288*
                    • id:YF087266ITAeng
                   • E-Y141392Y141433 * Y141295 * Y141524+2 SNPsformed 900 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
                    • id:YF108777
                    • id:ERS1789478
                  • E-Y129270Y129270formed 2700 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                   • E-Y129270*
                    • id:YF116906
                    • id:YF110603SYR [SY-DI]
                    • id:YF103561GBR [GB-SRY]
                    • id:YF092841FRA [FR-17]
                   • E-Y129333Y128615 * BY131309 * Y130285+6 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                    • id:YF079825ALB
                    • id:YF011476BGR [BG-01]
                   • E-FTA2266Y232318 * FTA2266(H) * FTA33921(H)formed 2700 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                    • E-FTA2266*
                     • id:YF101204IRQ [IQ-BA]acm
                    • E-FTA27639FTA27639 * FTB44973formed 2700 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
                     • E-FTA27639*
                      • id:YF094818BGR [BG-24]bul
                     • E-FTA27542FTA27548 * FTA27542 * FTA27601+22 SNPsformed 2300 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                      • E-FTA27542*
                       • id:YF093907
                      • E-Y257119Y257119formed 950 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                       • id:YF084704POL [PL-06]
                       • id:YF065083POL [PL-14]pol
                    • E-Y232317Y232327 * Y232317 * FTA86216/Y266171+14 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                     • E-Y232317*
                      • id:YF108699RUS [RU-TYU]rus
                      • id:YF086092RUS [RU-TOM]sty
                     • E-FTA2376Y232321 * FTA2376 * Y232322+3 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                      • id:YF086040RUS [RU-PER]rus
                      • id:YF080761RUS [RU-PER]rus
                  • E-FT442874FT442874(H)formed 2700 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
                   • E-FT442874*
                    • id:YF124549new
                    • id:YF116503NLD [NL-ZH]
                   • E-Y99171Y99171 * FT148718(H)formed 2600 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
                    • E-Y99171*
                     • id:YF102398RUS [RU-KB]ady
                     • id:YF013728UAE [AE-AZ]
                    • E-Y157469Y157469/BY178108 * Y157517/BY178274 * Y157502/BY178625+16 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                     • id:YF104902SAU [SA-11]
                     • id:YF067448SAU [SA-11]
                     • id:YF015263SAU [SA-11]
                    • E-BY203096BY203096formed 2600 ybp, TMRCA 1700 ybpinfo
                     • E-BY203096*
                      • id:YF093394USA
                     • E-BY202329BY202329 * BY202333 * Y168304+1 SNPsformed 1700 ybp, TMRCA 1600 ybpinfo
                      • id:YF124617inew
                      • id:YF086025DZA [DZ-03]arq
                      • E-BY202329*
                      • E-BY202330BY202331 * BY202330formed 1600 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                       • id:YF019374SAU [SA-02]
                       • id:YF016791DZA [DZ-06]kab
                    • E-Y83929FTA62619/Y256767 * Y83929 * FTA70693/Y127998(H)+1 SNPsformed 2600 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
                     • E-Y83929*
                      • id:YF097102ITA [IT-ME]ita
                      • id:YF008862TUR [TR-12]kur
                     • E-BY206101BY206101 * BY206232 * BY206597+12 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
                      • E-BY206101*
                       • id:YF116539TUR [TR-46]kmr
                      • E-FTA62634Y259532/FTA62634 * FTA71855/Y259052 * Y260035formed 1300 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                       • id:SRS8752730TUR
                       • id:SRS8752519TUR
                      • E-Y256765FTA68651/Y256766 * FTA69236/Y256765formed 1300 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                       • E-Y256765*
                        • id:SRS8752177TUR
                       • E-Y256808BY76498 * Y256811 * Y256810+3 SNPsformed 1150 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                        • id:SRS8752869TUR
                        • id:SRS8752802TUR
                       • E-Y259556FTA71030/Y259556 * C106125(H) * FTA72062(H)+1 SNPsformed 1150 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                        • E-Y259556*
                        • E-C119373C119373(H)formed 650 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                         • id:SRS8752865TUR
                        • E-FTC98029FTC98029formed 650 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                         • id:YF123744TUR [TR-42]kmrnew
                         • id:YF110074TUR [TR-42]kur
        • E-PF6751Y5756/Z20977 * PF6751/V1493formed 7700 ybp, TMRCA 6600 ybpinfo
         • E-PF6751*
         • E-PF6748PF6748 * Y154256 * YP4759formed 6600 ybp, TMRCA 5900 ybpinfo
          • E-PF6748*
           • id:YF112011LBN [LB-JL]
          • E-Y37831BY10862 * Y37831formed 5900 ybp, TMRCA 5900 ybpinfo
           • id:YF063013PSE [PS-HBN]arai
           • id:YF015056KWT [KW-KU]i
           • E-Y37831*
           • E-FTA40038FTA40038formed 5900 ybp, TMRCA 5900 ybpinfo
            • id:YF097905SYR [SY-HL]
           • E-BY190007FT164675 * BY178038 * BY189856+30 SNPsformed 5900 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
            • E-BY190007*
             • id:YF066651PSE [PS-JEM]
            • E-Y369422Y369422formed 3200 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
             • id:YF110648SYR [SY-HL]
             • id:YF095204MAR [MA-SAF]ary
           • E-FTB62872FTB62872(H) * FGC25611(H)formed 5900 ybp, TMRCA 5900 ybpinfo
            • E-FTB62872*
             • id:YF108286YEM [YE-SN]
            • E-BY10888BY10888 * FT373964/Y200488formed 5900 ybp, TMRCA 5600 ybpinfo
             • E-BY10888*
              • id:YF102920SYR [SY-HL]
             • E-BY10875BY10875formed 5600 ybp, TMRCA 4900 ybpinfo
              • E-BY10875*
               • id:SRR849493TUR
              • E-FT184336FT187693 * FT184336 * FT183750(H)+8 SNPsformed 4900 ybp, TMRCA 4400 ybpinfo
               • E-FT184336*
                • id:YF112426YEM [YE-HD]
                • id:YF105565SAU [SA-04]
               • E-FT219351FT219351(H)formed 4400 ybp, TMRCA 4100 ybpinfo
                • E-FT219351*
                • E-FT288239FTA78741 * Y202407 * Y200362/FT288239+7 SNPsformed 4100 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                 • E-FT288239*
                  • id:YF104536YEM [YE-AM]
                 • E-Y200317Y200350/FT287685 * Y200343/FT287770 * Y200334/FT288231+7 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
                  • id:YF093259SAU [SA-14]
                  • id:YF073539YEM [YE-IB]
                • E-BY10872FT219492 * FT445553 * FT443273+7 SNPsformed 4100 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
                 • E-BY10872*
                  • id:YF112717YEM [YE-SN]
                 • E-BY10878FT219616 * BY10864 * BY10878+3 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 3500 ybpinfo
                  • E-BY10878*
                   • id:YF068653SAUi
                  • E-Y248465FTA41604/Y249070 * FTA42038/Y249018 * FTA42209/Y248634+29 SNPsformed 3500 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                   • id:YF110542SAU [SA-14]ara
                   • id:YF083207SAU [SA-14]
                 • E-Y141398FTA2739 * Y141457 * Y141511+6 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                  • E-Y141398*
                   • id:YF107686YEM [YE-DA]
                   • id:YF080901YEM [YE-DH]
                  • E-Y355563Y355564 * FTC41214 * FTC40907+13 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
                   • id:YF124167YEM [YE-DH]new
                  • E-Y141345Y141322 * Y141432 * Y141424+13 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                   • E-Y141345*
                    • id:YF097906YEM [YE-IB]
                   • E-Y141539Y141539 * Y141401 * Y141441+1 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                    • id:ERS1789489YEMjye
          • E-Y6720S21355 * Y6720.2/Y6720/FGC23322/Z20978formed 5900 ybp, TMRCA 5800 ybpinfo
           • E-Y6720*
           • E-BY11043FGC67412 * FT275219/Y198223 * BY11043formed 5800 ybp, TMRCA 5200 ybpinfo
            • E-BY11043*
            • E-FTA69019C128436 * FTA69019 * FTA68529(H)+2 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 5200 ybpinfo
             • E-FTA69019*
              • id:YF116390CHN [CN-SD]
             • E-Y267422FTA68231 * Y267422 * FTA68740+9 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 3900 ybpinfo
              • E-Y267422*
               • id:SRS8752670TUR
              • E-Y456718FTB10225 * A35272 * Y456718+4 SNPsformed 3900 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
               • id:YF125213SAU [SA-02]aranew
               • id:YF119316SAU [SA-02]ara
               • id:YF115128EGYarz
            • E-BY11695BY11048/Y125312 * Y294820 * Y502719+2 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 5200 ybpinfo
             • E-BY11695*
              • id:YF115168IRN [IR-23]afb
             • E-BY11014BY11036 * FGC67424 * BY11014+45 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
              • E-BY11014*
               • id:YF073136TUNjrb
              • E-Y125213BY11017 * BY11041 * Y125213(H)+6 SNPsformed 1150 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
               • E-Y125213*
               • E-BY11028BY11035 * BY11028formed 800 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                • id:YF116726
                • id:YF006994CZE
               • E-Y141352Y141406 * Y141352 * Y141528+1 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                • id:YF122375BLRyid
                • id:ERS1789518ISR
              • E-FGC67423FGC67423 * BY52859 * FGC67430formed 1150 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
               • E-FGC67423*
                • id:YF085972SAU [SA-02]
               • E-Y37071FGC67433 * FGC67434 * FGC67425+7 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                • E-Y37071*
                 • id:YF093822SAU [SA-02]
                 • id:YF092925SAU [SA-02]
                • E-FGC67435FGC67435formed 200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • id:YF123640SAU [SA-02]inew
                 • id:YF010974SAU [SA-02]i
                 • id:YF010190SAU [SA-02]
           • E-CTS9608CTS9608/S1896formed 5800 ybp, TMRCA 5800 ybpinfo
            • id:ART015TUR [TR-44]agei
            • E-CTS9608*
             • id:YF116704UAE [AE-RK]
             • id:YF110791IRQ [IQ-NI]
             • id:YF097626
            • E-Y179279BY55880 * BY76075 * BY79343+28 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 1750 ybpinfo
             • id:YF065946YEM [YE-TA]
             • id:YF065648IRQ [IQ-AN]
            • E-S9747S9747formed 5800 ybp, TMRCA 5800 ybpinfo
             • id:YF110656EGY [EG-FYM]i
             • id:YF107658ITA [IT-IS]i
             • E-S9747*
             • E-BY69481Y135218 * Y135216/BY69481 * Y135193/BY119548+3 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 4800 ybpinfo
              • id:YF111537LBN
              • id:YF081592BHR [BH-14]
              • id:YF012232SAU [SA-03]
             • E-FT159410FT159419 * FT159613 * FT159988+13 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 4900 ybpinfo
              • E-FT159410*
               • id:YF067094GRC [GR-33]
              • E-Y198790FT200170 * FTC67571 * FT201002+45 SNPsformed 4900 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
               • id:YF107483IRQ [IQ-AN]
               • id:YF073269IRQ [IQ-WA]
             • E-Y15708Y15708 * Y47065 * Y15701/BY10839formed 5800 ybp, TMRCA 5400 ybpinfo
              • E-Y15708*
               • id:YF122294YEM [YE-HD]
              • E-PF6391Y15558 * Y15702 * Y15555+12 SNPsformed 5400 ybp, TMRCA 4800 ybpinfo
               • E-PF6391*
                • id:YF099925
               • E-Y15553Y15553 * Y15705 * Y15707+8 SNPsformed 4800 ybp, TMRCA 4100 ybpinfo
                • E-Y15553*
                • E-BY10802BY10805 * BY10802formed 4100 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                 • id:YF119609SAU [SA-02]
                 • id:YF003487PSE [PS-GZA]
                • E-BY11050BY11056 * BY10847 * BY11065+31 SNPsformed 4100 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
                 • id:YF087899SDN [SD-03]ara
                 • id:YF001957
             • E-BY79385FT155277 * FT155276 * BY68022+43 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
              • E-BY79385*
              • E-FT159444FT159462 * FT159577 * FT159626+13 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
               • id:YF079138SAU [SA-04]ara
               • id:YF068247SAU [SA-04]ara
              • E-BY60295BY111024 * BY136794 * FT151947+16 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
               • E-BY60295*
                • id:YF079123BHR [BH-16]abv
               • E-BY122348BY122348 * FT154465/Y175339 * FT152003(H)+3 SNPsformed 600 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                • E-BY122348*
                • E-FT155491FT373539 * FT155491formed 600 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                 • E-FT155491*
                  • id:YF079129BHR [BH-16]abv
                  • id:YF079122BHR [BH-16]abv
                 • E-BY216052BY216052formed 200 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                  • id:YF079128BHR [BH-13]abv
                  • id:YF063989BHR [BH-16]abvi
             • E-Y105270Y105270formed 5800 ybp, TMRCA 5800 ybpinfo
              • E-Y105270*
              • E-FTA49406FTA49776 * FTA49549 * FTA49582+43 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
               • id:YF125173QAT [QA-DA]new
               • id:YF124196QAT [QA-DA]new
               • id:YF101966
              • E-Y84338Y107649 * Y98072 * Y109039+4 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 4200 ybpinfo
               • E-Y84338*
               • E-Y155163Y155181 * BY169221 * BY169573+10 SNPsformed 4200 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
                • id:YF081026EGY
                • id:YF014845DEU [DE-BW]
               • E-Y92370Y112411 * Y125854 * BY109313/Y135666+10 SNPsformed 4200 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
                • id:YF012236DEU
                • id:YF009274ITA
             • E-CTS2633BY10726 * BY10705 * BY10725+36 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 4200 ybpinfo
              • E-CTS2633*
              • E-CTS3453BY119708 * BY55445 * BY61373+29 SNPsformed 4200 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
               • E-CTS3453*
                • id:YF124464new
                • id:HG01250COL [CO-ANT]
               • E-BY145197BY145197formed 1650 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
                • id:YF092915CRI [CR-A]
              • E-Y168430BY10735 * BY10707 * BY10731+23 SNPsformed 4200 ybp, TMRCA 1400 ybpinfo
               • E-Y168430*
                • id:YF109697UAE [AE-AZ]
               • E-FT3555FT3555 * FT4009(H)formed 1400 ybp, TMRCA 1400 ybpinfo
                • E-FT3555*
                • E-BY10711BY10724 * BY10715 * BY10740+4 SNPsformed 1400 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                 • E-BY10711*
                 • E-FT4657FT4657 * BY10706 * BY10741formed 850 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                  • id:YF101914BHR
                  • id:YF018977KWT [KW-MU]
                • E-FTA55216FTA55216 * FT373822 * FT257663+5 SNPsformed 1400 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                 • id:YF085117KWT
                 • id:ERS2705204UAE
             • E-FGC52441Y261965(H) * FGC52441(H)formed 5800 ybp, TMRCA 5800 ybpinfo
              • E-FGC52441*
              • E-FTA62411Y266158 * FTA62411 * Y261964(H)+1 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 5200 ybpinfo
               • E-FTA62411*
                • id:YF109321AZE [AZ-DAS]aze
               • E-Y266151FTA56235 * FTA56402 * FTA56548+44 SNPsformed 5200 ybp, TMRCA 1750 ybpinfo
                • E-Y266151*
                 • id:YF105471IRN [IR-16]
                • E-Y266160FTA62934 * FTA64034 * Y266156+11 SNPsformed 1750 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                 • id:SRS8752603TUR
                 • id:SRS8752220TUR
              • E-BY10898BY10898 * BY36906formed 5800 ybp, TMRCA 5800 ybpinfo
               • E-BY10898*
                • id:YF103034AFG
                • id:NNS178703
               • E-Y82688Y82688 * FT27671(H)formed 5800 ybp, TMRCA 5800 ybpinfo
               • E-Y140167Y140167formed 5800 ybp, TMRCA 5700 ybpinfo
                • E-Y140167*
                • E-FT242658S17073 * S24097 * S26312+24 SNPsformed 5700 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
                 • id:YF105575NLD [NL-NB]
                 • id:YF071608SAU [SA-04]
                • E-Y84626Y98938 * Y104092 * Y104391+23 SNPsformed 5700 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                 • E-Y84626*
                  • id:YF009303NLD [NL-OV]
                 • E-Y186098Y186098 * Y186409 * Y186396formed 3200 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                  • id:YF124321IRQ [IQ-BA]new
                  • id:YF078327
                  • id:YF067879CHN [CN-NM]mgt
                • E-Y181645FT402365/Y223627 * FT397350/Y223631 * FT398716/Y223626+30 SNPsformed 5700 ybp, TMRCA 3900 ybpinfo
                 • E-Y181645*
                  • id:YF101393EGY
                 • E-FTB47848FTB47848 * FTB48094 * FTC96033+13 SNPsformed 3900 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
                  • id:YF114913SAU [SA-03]
                  • id:YF108332ITA [IT-BA]
                 • E-Y223636FT397785/Y223636formed 3900 ybp, TMRCA 3500 ybpinfo
                  • E-Y223636*
                   • id:YF108056IND [IN-AP]urd
                  • E-Y223617FT397912/Y223621 * FT398074/Y223620 * FT398081/Y223617+14 SNPsformed 3500 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
                   • E-Y223617*
                    • id:YF079146AZE [AZ-MAS]aze
                   • E-Y224027FT401308 * Y224405/FT401687 * Y224027/FT401697+12 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                    • id:YF081229SAU [SA-01]
                    • id:YF079100IRN [IR-06]afb
                • E-Y140168BY10895 * BY10905 * BY10928+35 SNPsformed 5700 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
                 • E-Y140168*
                  • id:YF015887KWT [KW-KU]
                 • E-BY10926BY10934 * BY10926formed 1000 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                  • E-BY10926*
                  • E-MF1848BY66665 * Y140646 * MF1848formed 850 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                   • id:YF067734
                   • id:YF012857SAU [SA-05]
                  • E-BY10908BY10908 * FT150228 * Y177564/FT149438formed 850 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                   • E-BY10908*
                   • E-BY10906BY10915 * BY10935 * BY10906+1 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                    • id:YF068658SAU [SA-01]
                    • id:YF064982SAU [SA-01]ara
                    • id:YF012801SAU [SA-01]
                    • id:YF011789KWT [KW-KU]
                   • E-Y140166Y140166formed 650 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                    • E-Y140166*
                     • id:YF012874KWT [KW-KU]
                    • E-BY36666BY36666formed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                     • id:YF016382SAU [SA-05]
                     • id:YF012798SAU [SA-06]
                     • id:YF012789SAU [SA-05]
           • E-PF6747Z21040 * PF6747 * Z21000+2 SNPsformed 5800 ybp, TMRCA 5600 ybpinfo
            • E-PF6747*
             • id:YF010216AZE [AZ-QAB]
            • E-Z21014Z21014formed 5600 ybp, TMRCA 5600 ybpinfo
             • E-Z21014*
             • E-BY10662FT208138 * FT20443(H) * BY10662+13 SNPsformed 5600 ybp, TMRCA 5600 ybpinfo
              • E-BY10662*
               • id:YF004815SCTeng
              • E-Y145624Y82426 * Y85015 * Y88353+47 SNPsformed 5600 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
             • E-FT97857FT97857formed 5600 ybp, TMRCA 5600 ybpinfo
              • E-FT97857*
               • id:YF064736EGY [EG-MNF]
              • E-FTA46546FTA46546formed 5600 ybp, TMRCA 5600 ybpinfo
               • E-FTA46546*
                • id:YF102494EGY [EG-GH]
                • id:ERS2705544SYR
               • E-Y280593FTA46928 * FTA47032 * FTA47159+54 SNPsformed 5600 ybp, TMRCA 2000 ybpinfo
                • E-Y280593*
                 • id:YF110742YEM [YE-IB]
                • E-Y280594Y280594 * FTA45352 * FTA46017+13 SNPsformed 2000 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                 • id:YF108514YEM [YE-LA]
                 • id:YF093064YEM [YE-TA]
                 • id:YF089160YEM [YE-TA]
             • E-Y24841BY11095 * BY11094 * FT86278(H)+1 SNPsformed 5600 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
              • E-Y24841*
              • E-BY10985BY10985 * Y345719formed 5300 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
               • E-BY10985*
               • E-Y38888BY192922 * BY192977 * Y217576+53 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                • id:YF105276EGY [EG-SHR]avl
                • id:YF077771EGY [EG-JS]
                • id:YF016408SAU [SA-02]
               • E-BY10977BY11001 * BY11009 * Y66494+21 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 3100 ybpinfo
                • E-BY10977*
                 • id:YF016944ARM
                • E-BY10981BY11007 * BY10992 * BY10981+7 SNPsformed 3100 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
                 • E-BY10981*
                  • id:YF109859SAU [SA-14]
                 • E-Y61219BY10973 * Y61219 * BY10976+3 SNPsformed 2400 ybp, TMRCA 1450 ybpinfo
                  • id:YF108202SAU [SA-14]
                  • id:YF007414
             • E-Y16780Y16780/BY1098 * Z21041 * Z21002formed 5600 ybp, TMRCA 5400 ybpinfo
              • E-Y16780*
               • id:SRS8752725TUR
              • E-Y148939BY62622 * BY63682 * BY106796+23 SNPsformed 5400 ybp, TMRCA 4200 ybpinfo
               • E-Y148939*
               • E-Y418507BY67759 * Y418505 * A34064+18 SNPsformed 4200 ybp, TMRCA 2000 ybpinfo
                • id:YF124926SAU [SA-03]new
                • id:YF109104SYR [SY-HI]
               • E-BY205697BY207094 * BY207253 * BY207725+10 SNPsformed 4200 ybp, TMRCA 3600 ybpinfo
                • E-BY205697*
                 • id:YF122143SYR [SY-ID]
                • E-BY122085BY205849 * BY206334 * BY206350+7 SNPsformed 3600 ybp, TMRCA 3500 ybpinfo
                 • E-BY122085*
                  • id:ERS256008ITA [IT-CA]
                 • E-Y165335BY205542 * BY205696 * BY206553+14 SNPsformed 3500 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                  • id:YF086848BHR [BH-13]
                  • id:YF017199BHR
              • E-F2831Z21018 * Z21023 * Z21042+12 SNPsformed 5400 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
               • E-F2831*
               • E-Z21015Z21015 * Z20987(H)formed 5300 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
                • E-Z21015*
                • E-Z12663Y35996 * Z21003 * Z21005+59 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                 • id:YF010629PRI
                 • id:HG01325PRI
                 • id:HG01110PRI
                • E-BY10609BY10609formed 5300 ybp, TMRCA 5300 ybpinfo
                 • E-BY10609*
                 • E-FT79472BY10599 * BY765 * BY11090+17 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
                  • E-FT79472*
                  • E-Y343714FTC63364 * Y343717 * FTC47756+28 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                   • id:YF104899SAU [SA-07]
                  • E-FT407632FT407632 * FT407659 * FT408342+4 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
                   • E-FT407632*
                   • E-Y227315FT407436 * FT407506 * FT407612+28 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                    • id:YF104915SYR [SY-DI]
                    • id:YF079629SYR [SY-DI]
                   • E-Y315952FTB90460/Y315986 * FTB90712/Y315952 * FTB91021/Y315966+4 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
                    • E-Y315952*
                     • id:YF108607LBN
                    • E-Y315951FTB90247/Y316004 * FTB90248/Y315951 * FTB90815/Y315994+1 SNPsformed 2300 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
                     • id:YF097909SAU [SA-06]
                • E-FGC64000FGC64012 * FGC64000formed 5300 ybp, TMRCA 4400 ybpinfo
                 • E-FGC64000*
                  • id:YF102889YEM
                 • E-FGC64015FGC64015 * FGC64018 * Y450370+4 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
                  • E-FGC64015*
                  • E-Y450337Y450343 * Y450349 * Y450350+52 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                   • id:YF118543TUR [TR-34]
                  • E-FGC63999FGC64020 * FGC64007 * FGC64010+11 SNPsformed 4300 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                   • E-FGC63999*
                    • id:YF008671LBN
                   • E-FT59939FT60091 * FT60267 * Y197332+5 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
                    • id:YF072851SAU [SA-01]
                    • id:YF063266YEM [YE-HD]
                 • E-Y163601FT182348/Y163601 * BY201137 * BY198094+10 SNPsformed 4400 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
                  • E-Y163601*
                   • id:YF125059YEM [YE-TA]new
                   • id:YF074596YEM [YE-TA]
                  • E-Y163617Y163617/FT151525 * FT151385 * Y163584/FT150970+1 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
                   • E-Y163617*
                    • id:YF125349SAU [SA-10]new
                    • id:YF119711YEM [YE-IB]
                    • id:YF111359YEM [YE-LA]
                   • E-BY198235BY198235 * BY201364 * BY201048+9 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                    • id:YF066160YEM [YE-TA]
                    • id:YF016592SAU [SA-09]
               • E-Z21429Z21432 * Z21433 * FGC32466+16 SNPsformed 5300 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                • E-Z21429*
                 • id:YF092859RUS [RU-VOR]rus
                 • id:YF009461PRT [PT-20]
                 • id:ERS256014ITA [IT-CA]
                • E-Y21103Y21103info
                 • id:ERS256016ITA [IT-CA]
                 • id:ERS256013ITA [IT-CA]
                • E-FGC32460FGC32457 * FGC32468 * FGC32454+21 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                 • id:YF10727i
                 • E-FGC32460*
                 • E-Y141210FGC60438/BY10751 * FT58233 * BY10750/FGC60437+3 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
                  • E-Y141210*
                  • E-BY10748BY10748(H)formed 475 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                   • id:YF09788
                  • E-Y141208Y141208formed 475 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                   • id:ERS1789533ISR
                  • E-A22944Y460901 * A22944/ZS5366formed 475 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                   • E-A22944*
                    • id:YF015502USA [US-NY]
                   • E-Y457754Y457754 * Y460622 * Y460028+3 SNPsformed 350 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • E-FGC55465FGC55465(H)formed 950 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                  • E-FGC55465*
                   • id:YF086854UKR [UA-46]
                  • E-FGC55477FGC55477 * Y262396 * Y433869formed 950 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                  • E-Y297727Y297727 * Y298273 * C141601(H)formed 950 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                   • E-Y297727*
                    • id:YF125117new
                    • id:NNA650838AUS
                   • E-FTA29637FT440584 * FTA29637formed 950 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                    • E-FTA29637*
                     • id:YF092982
                    • E-FTC19998C141291 * FTC19998 * C144827+6 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
                     • E-FTC19998*
                     • E-C135438FT320162(H) * C135438(H)formed 100 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
                      • id:NNS178617USA
                      • id:NNS178616USA
                      • id:NNS178615USA
              • E-Y18353Z21421 * Y18353formed 5400 ybp, TMRCA 4600 ybpinfo
               • E-Y18353*
               • E-FT53452FT53452formed 4600 ybp, TMRCA 4600 ybpinfo
                • E-FT53452*
                • E-Y141527Y141497 * Y141502 * Y141527+1 SNPsformed 4600 ybp, TMRCA 4300 ybpinfo
                 • id:YF121044SYR [SY-DY]
                 • id:ERS1789513PSE
                • E-Y83770BY36978 * Y111179 * Y112290+38 SNPsformed 4600 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
                 • E-Y83770*
                 • E-BY188881BY188881 * BY189067 * FT91684+6 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                  • id:YF110050UKR [UA-56]ydd
                  • id:YF063015UKR [UA-18]yid
                 • E-Y86954Y96532 * Y89876 * BY36975+10 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                  • id:YF013878IRQ
                  • id:YF008858IRQ [IQ-AN]
               • E-CTS9442FGC63870 * Z21415 * FGC63874+16 SNPsformed 4600 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
                • E-CTS9442*
                 • id:YF064900SYR [SY-HM]
                 • id:SRS8752289TUR
                • E-FT55250FT55250 * FTA37542formed 2600 ybp, TMRCA 1900 ybpinfo
                 • id:YF071954EGY [EG-FYM]
                 • id:SRS8752738TUR
                • E-Z21411Z21411formed 2600 ybp, TMRCA 2600 ybpinfo
                 • id:YF083658AUT [AT-2]
                 • id:YF008661LBN [LB-JL]
                 • id:ERS256010ITA [IT-CA]
               • E-Z21420Y18354 * FT91861 * Y18689+10 SNPsformed 4600 ybp, TMRCA 3500 ybpinfo
                • E-Z21420*
                • E-Y307908Y307908 * FTB63219 * FTB63411+7 SNPsformed 3500 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
                 • id:YF099851YEM [YE-TA]
                 • id:YF094963YEM [YE-IB]
                • E-Y139693Y139693formed 3500 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
                 • E-Y139693*
                  • id:YF013275YEM [YE-IB]
                 • E-FT198272FT198988 * FT198570 * FT198272+18 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
                  • E-FT198272*
                   • id:YF088099YEM [YE-HU]
                  • E-FT198863FT199797 * FT145191(H) * FT198198+3 SNPsformed 2100 ybp, TMRCA 1750 ybpinfo
                   • E-FT198863*
                    • id:YF077748SAU [SA-09]
                   • E-Y189018FT198435 * FT198534 * FT198872+8 SNPsformed 1750 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                    • id:YF081991YEM [YE-SH]
                    • id:YF068640YEM [YE-SH]
                   • E-Y127161FT423826/Y229739 * Y127161 * FTB17891+2 SNPsformed 1750 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
                    • id:YF125383new
                    • id:YF080395YEM [YE-HJ]
                    • id:YF080308SAU [SA-09]
                    • id:APPG7836407SAU
                 • E-Y18691FT92051 * Z21419 * Y18691+2 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
                  • id:ERS256012ITA [IT-CA]i
                  • E-Y18691*
                  • E-Y175958FT79409/Y175958formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
                   • E-Y175958*
                   • E-FGC10031FT167719 * FT167044 * FT167497+10 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2500 ybpinfo
                    • E-FGC10031*
                     • id:YF079840ALB
                     • id:YF066967YEM [YE-DH]
                    • E-FT342421Y207820/FT342421 * Y207616/FT342659 * Y207751/FT343440+4 SNPsformed 2500 ybp, TMRCA 1950 ybpinfo
                     • E-FT342421*
                      • id:YF086087YEM [YE-DH]
                     • E-FT341341Y207826/FT341341 * FT341343 * Y207743/FT342372+6 SNPsformed 1950 ybp, TMRCA 1500 ybpinfo
                      • E-FT341341*
                       • id:YF079184DZA [DZ-39]
                      • E-FT342624Y208062/FT342624 * Y207611 * Y207991+7 SNPsformed 1500 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
                       • E-FT342624*
                        • id:YF108537JOR
                       • E-Y207919Y207919/FT343206 * FTB34734 * Y129630+1 SNPsformed 475 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                        • id:YF090453SAU [SA-07]acw
                        • id:YF074882SAU [SA-07]
                   • E-BY181529BY181529formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
                    • E-BY181529*
                     • id:YF081480YEM [YE-AM]
                    • E-BY182290BY182290formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
                     • E-BY182290*
                     • E-Y183894FT167407 * Y183894 * FT180841+26 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                      • id:YF077337YEM [YE-BA]
                      • id:YF066978YEM [YE-BA]
                     • E-FTA46044Y252075 * FTA46044 * FTB899+7 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
                      • E-FTA46044*
                       • id:YF088540ENG
                      • E-FTA46659FTA46659formed 2800 ybp, TMRCA 2400 ybpinfo
                       • id:YF122369BGR [BG-15]bul
                       • id:YF084022IRQ [IQ-BG]
                     • E-BY181467BY181467 * BY181781 * BY181573+7 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                      • E-BY181467*
                      • E-FT20202FT23267 * FT25091 * FT25931+6 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 1750 ybpinfo
                       • id:YF115719SYR [SY-ID]
                       • id:YF102921SYR [SY-DI]
                      • E-Y175878Y175878 * Y300635/FTB96164(H) * BY181477+1 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
                       • E-Y175878*
                        • id:YF121771AZE [AZ-NX]aze
                       • E-Y127418Y127418 * Y127421 * Y237322+13 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 2000 ybpinfo
                        • E-Y127418*
                         • id:YF089369IRQ [IQ-BG]
                        • E-Y127416Y127416 * Y127419 * Y127420+11 SNPsformed 2000 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                         • id:SAMC013070TJK [TJ-GB]
                         • id:SAMC013069TJK [TJ-GB]
                       • E-BY181307BY181307 * BY181763 * BY181881+5 SNPsformed 3200 ybp, TMRCA 2300 ybpinfo
                        • E-BY181307*
                        • E-Y184372FT173498 * FT173802 * Y184372+27 SNPsformed 2300 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                         • id:YF110713SAU [SA-14]
                         • id:YF067115SAU [SA-14]
                        • E-BY181074FT65291 * BY181074formed 2300 ybp, TMRCA 2200 ybpinfo
                         • E-BY181074*
                          • id:YF068071SAU [SA-09]i
                         • E-FT65303FT65303 * BY191803 * Y175946+6 SNPsformed 2200 ybp, TMRCA 1350 ybpinfo
                          • E-FT65303*
                           • id:YF102890YEM
                          • E-BY190599FT78200 * BY191142 * FT80070/Y175738+5 SNPsformed 1350 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                           • id:YF078783SAU [SA-09]
                           • id:YF064115SAU [SA-09]
                  • E-Y170162Y170162formed 3400 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
                   • E-Y170162*
                   • E-FT408231FT407361 * MF63953 * FT407797+18 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                    • id:YF097413YEM [YE-HD]
                    • id:YF079643YEM [YE-HD]
                   • E-BY31873BY31873 * FT163882 * FT164134+2 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 2000 ybpinfo
                    • E-BY31873*
                    • E-Y3397BY31877 * FT163675 * Y3397/FGC12595+1 SNPsformed 2000 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
                     • E-Y3397*
                      • id:YF119655YEM [YE-MW]
                     • E-BY31876BY31872 * BY75600 * BY31876+7 SNPsformed 1650 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                      • id:YF077868SAU [SA-14]
                      • id:YF066668SAU [SA-14]
                      • id:YF015459SAU [SA-14]
                    • E-Z6183FT178672/Y151845 * FT251443/Y151913 * FT180566+17 SNPsformed 2000 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                     • E-Z6183*
                      • id:YF013979SAU [SA-09]
                     • E-FT182421FT182421formed 900 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                      • E-FT182421*
                       • id:YF110712SAU [SA-14]
                      • E-FT243156MF34182 * FT243891 * FT182256+1 SNPsformed 850 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                       • id:YF072148SAU [SA-09]
                       • id:YF071500SAU [SA-09]
                   • E-Y91977Y91977 * FT145549(H)formed 2800 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
                    • E-Y91977*
                    • E-FT187571FT187571formed 2800 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
                     • E-FT187571*
                      • id:YF067375YEM [YE-HJ]
                     • E-Y91477FT379761/Y217700 * BY11367 * BY11348+20 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                      • id:YF077933SAU [SA-09]
                      • id:YF008460SAU [SA-09]
                    • E-FT187144FT186530 * FT187144 * Y307935+3 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
                     • E-FT187144*
                      • id:YF074424SAU [SA-03]
                     • E-Y268327Y268310/FTA74176 * FTA86904 * Y268324/FTA73396+10 SNPsformed 2100 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
                      • E-Y268327*
                      • E-Y268314FTA74927/Y268314 * FTA76299/Y268325formed 2100 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
                       • id:YF109837SAU [SA-02]
                       • id:YF086137SAU [SA-02]
                      • E-Y307948FTB69766/Y307948 * Y308041 * FTB62925+17 SNPsformed 2100 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                       • id:YF122741SAU
                       • id:YF094987SAU [SA-02]
                   • E-BY10950BY10962 * BY10970 * BY10960+17 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                    • E-BY10950*
                     • id:YF010181SAU [SA-04]
                     • id:YF009158SAU
                    • E-BY10949BY10949 * BY10957formed 2700 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
                     • E-BY10949*
                      • id:YF080202KWT
                     • E-Y57231Y57231 * BY10946formed 2100 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
                      • id:YF015545SAU [SA-01]
                      • id:YF004223BHR [BH-15]
                    • E-FT360498FT360498formed 2700 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
                     • id:YF119576YEM [YE-HD]
                     • id:YF114907YEM [YE-AB]
                     • id:YF076489YEM [YE-SH]
                    • E-Y180327FT42492 * Y180327 * FT40430+3 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                     • E-Y180327*
                      • id:YF122931JOR [JO-AM]
                     • E-FT38078FT44263 * FT38078 * FT40181+17 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                      • id:YF076089SAU [SA-01]
                      • id:YF065859KWT [KW-KU]
                   • E-BY11633BY11629 * BY11639 * BY11633+1 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
                    • E-BY11633*
                    • E-BY11636BY11636 * BY11638 * FT354224/Y200642+1 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 2700 ybpinfo
                     • E-BY11636*
                     • E-Y200627Y200638/FT294307 * FT293669 * Y200644/FT293318+25 SNPsformed 2700 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                      • id:YF075628SAU [SA-09]
                      • id:YF073639SAU [SA-09]
                     • E-BY11619BY11619 * BY11623 * Y62716formed 2700 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
                      • E-BY11619*
                      • E-BY107881BY107881 * BY143453formed 1550 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                       • id:YF019839SAU [SA-09]
                       • id:YF015562YEM [YE-SN]
                      • E-Y61728BY11632 * BY11621 * Y61728+9 SNPsformed 1550 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                       • id:YF111535YEM [YE-HU]
                       • id:YF007380SAU [SA-14]
                    • E-Y130334FGC85468 * FT184700(H) * FT186154(H)+3 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
                     • E-Y130334*
                     • E-FT185664FT185664 * FT188814formed 2800 ybp, TMRCA 2800 ybpinfo
                      • id:YF102515TUR [TR-34]yej
                      • id:YF067844ARM
                     • E-Y129255Y129255 * Y129518 * FTA91125+16 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 1650 ybpinfo
                      • E-Y129255*
                       • id:YF115693IRQ [IQ-BG]jrb
                      • E-Y130349Y130349 * Y128750 * Y129178+2 SNPsformed 1650 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                       • E-Y130349*
                        • id:YF092786AZE [AZ-DAV]aze
                        • id:YF011428RUS [RU-DA]jdt
                       • E-FTA78974FTA78974 * FTA91312 * FTB14709/Y277230formed 750 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                        • id:YF088274RUS [RU-AD]ady
                   • E-Y21943BY11086 * Y21942 * Y22764+13 SNPsformed 2800 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                    • id:YF087086OMN [OM-SH]i
                    • id:YF015300KWTi
                    • E-Y21943*
                    • E-BY40071BY60218 * BY40072 * BY40071+1 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                     • id:YF073787SAU [SA-04]
                     • id:YF072973SAU [SA-04]
                    • E-FT147989Y104723 * Y112659 * FTB1995+1 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                     • E-FT147989*
                      • id:YF010116OMN [OM-BA]
                     • E-FTA9923FT145336 * FTA9923formed 1050 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                      • id:YF089345OMN [OM-MA]
                      • id:YF089344KWT [KW-KU]
                    • E-BY186756BY186756 * FT185889 * BY187834+2 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                     • E-BY186756*
                      • id:YF080936
                     • E-FT219685FT219685formed 200 ybp, TMRCA 175 ybpinfo
                      • id:YF084364KWT
                      • id:YF080760SAU
                      • id:YF076703KWT
                    • E-Y35993Y35993formed 1100 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                     • id:YF006052BHRi
                     • E-Y35993*
                      • id:YF086249OMN [OM-SH]
                      • id:YF077564KWT
                     • E-Y35991Y35991formed 850 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                      • id:YF010515BHRi
                      • id:YF010212SAU [SA-04]
                    • E-Y211949FGC95487/Y211949formed 1100 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                     • E-Y211949*
                     • E-FT117079FT117079 * FT117154 * FTA60983+4 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                      • id:YF086722OMN [OM-DA]
                      • id:YF065817OMN [OM-DA]
                     • E-FT65698FT65698 * FT65701 * FT65831formed 1100 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                      • id:YF112708SAU [SA-01]
                      • id:YF063584SAU [SA-04]
                     • E-FT69627FT69627 * FT69468(H) * FT69473(H)+1 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                      • id:YF076686
                      • id:YF076634OMN [OM-SH]
                     • E-Y37090BY27458/Y37090formed 1100 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                      • E-Y37090*
                       • id:YF076445OMN [OM-SH]
                       • id:YF009195OMN [OM-SH]
                      • E-Y84843BY36667 * Y84843formed 1100 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                       • E-Y84843*
                       • E-Y85179Y85179 * Y111962formed 1100 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                        • E-Y85179*
                         • id:YF122387OMN [OM-SH]
                        • E-Y82920Y82920 * Y103216 * Y139685+1 SNPsformed 1050 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                         • E-Y82920*
                          • id:YF117560OMN [OM-SH]
                         • E-Y86968Y86968 * Y97052formed 600 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                          • id:YF012725OMN [OM-SH]
                          • id:YF011047OMN [OM-SH]
                    • E-BY11085BY11085formed 1100 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                     • id:YF014473OMN [OM-DA]i
                     • E-BY11085*
                      • id:YF103230OMNara
                      • id:YF086357OMN [OM-SH]
                      • id:YF071731OMN
                     • E-BY161424BY162501/Y153480 * BY163033/Y153469 * BY163087/Y153478+5 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                      • id:YF079038OMN [OM-SH]
                      • id:YF014395OMN [OM-SH]
                     • E-FT285629FT285629(H)formed 1100 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                      • id:YF079039OMN [OM-SH]
                      • id:YF073564OMN
                     • E-Y154142Y154142 * Y217060 * Y154224formed 1100 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
                      • E-Y154142*
                       • id:YF079234
                       • id:YF067305SAU [SA-01]
                       • id:YF014525SAU [SA-01]
                      • E-FT375665FT375665 * FT375797/Y216823 * Y217186formed 475 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                       • id:YF079062KWT [KW-KU]
                       • id:YF079061KWT [KW-KU]
                       • id:YF077634KWT [KW-KU]
                     • E-BY10853BY10853 * BY10856 * FT45881(H)+1 SNPsformed 1100 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                      • E-BY10853*
                       • id:YF113207OMN [OM-SH]acx
                      • E-Y35992Y35992(H) * BY10855 * FT45883+1 SNPsformed 900 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                       • id:YF014739SAU [SA-04]i
                       • E-Y35992*
                        • id:YF084125SAU [SA-04]
                        • id:YF065152SAU [SA-04]
                        • id:YF062922BHR [BH-13]
                       • E-BY10860BY10860formed 650 ybp, TMRCA 325 ybpinfo
                        • id:YF015846SAU [SA-04]
                        • id:YF010205SAU [SA-04]
                        • id:YF004512OMN [OM-MA]
         • E-Y6186Y6187 * Y6189 * Y6186+3 SNPsformed 6600 ybp, TMRCA 6200 ybpinfo
          • E-Y6186*
           • id:YF076606FRA
          • E-FT278388FT278388formed 6200 ybp, TMRCA 6000 ybpinfo
           • E-FT278388*
           • E-Y60841Y462095 * Y462096 * Y79363+46 SNPsinfo
            • id:ERR445245INDmal
           • E-Y219236FT276569 * Y219236 * FT276722+30 SNPsformed 6000 ybp, TMRCA 3300 ybpinfo
            • E-Y219236*
            • E-FT275650FT275650 * FT276407 * FT276430+14 SNPsformed 3300 ybp, TMRCA 2100 ybpinfo
             • E-FT275650*
              • id:YF080617EGY
             • E-Y219234Y219364/FT387216 * FT276849 * FT276985+16 SNPsformed 2100 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
              • E-Y219234*
               • id:YF078451SAU [SA-03]
              • E-FT386317FT386317formed 250 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
               • id:YF116729SAU [SA-03]
               • id:YF078437SAU [SA-07]
          • E-FGC45818FGC45818(H)formed 6200 ybp, TMRCA 6200 ybpinfo
           • E-FGC45818*
            • id:YF123233SAU [SA-04]
            • id:YF123199SAU [SA-01]
            • id:YF113311ITA [IT-AV]
           • E-Y6169Y6184 * Y6188 * Y6177+19 SNPsformed 6200 ybp, TMRCA 4200 ybpinfo
            • E-Y6169*
             • id:YF117514YEM [YE-RA]
            • E-Y6183Y6183 * Y6967 * Y6178formed 4200 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
             • E-Y6183*
              • id:YF123777YEM [YE-RA]new
              • id:YF104672YEM [YE-HU]
             • E-Y157463Y382783(H) * Y157463/BY179931formed 3700 ybp, TMRCA 3700 ybpinfo
              • E-Y157463*
               • id:YF071604YEM [YE-DH]
              • E-Y157520Y157520/BY179365 * FT163253 * BY178074/Y157482+2 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
               • E-Y157520*
               • E-Y157510Y157510 * FT162059(H) * Y183169+2 SNPsformed 3400 ybp, TMRCA 3000 ybpinfo
                • E-Y157510*
                • E-BY177908Y157475/BY177923 * FT162214 * Y183200+11 SNPsformed 3000 ybp, TMRCA 1750 ybpinfo
                 • E-BY177908*
                  • id:YF119423YEM [YE-DH]
                 • E-Y157494FT162739(H) * FT162774 * BY178078/Y157546+2 SNPsformed 1750 ybp, TMRCA 1400 ybpinfo
                  • E-Y157494*
                   • id:YF090610YEM [YE-IB]ara
                  • E-Y157453Y157539/BY178428 * Y157535 * FT163596+13 SNPsformed 1400 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                   • id:YF076080YEM [YE-DA]
                   • id:YF066661YEM [YE-IB]i
               • E-A35712A35712 * A35713 * Y496980(H)formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
                • E-A35712*
                 • id:YF122165YEM [YE-RA]
                 • id:YF116301YEM [YE-RA]
                • E-Y496979Y496979formed 3400 ybp, TMRCA 3400 ybpinfo
                 • id:YF124772YEM [YE-DH]new
                 • id:YF124567YEM [YE-DH]new
                 • id:YF124320YEM [YE-HU]new
                 • id:YF123767YEM [YE-DH]new
                 • id:YF122817YEM [YE-RA]
             • E-F1382Y6190 * Y6185 * Y6174+4 SNPsformed 3700 ybp, TMRCA 3200 ybpinfo
              • E-F1382*
               • id:YF124920YEM [YE-DH]new
               • id:YF077867YEM [YE-DH]
              • E-Y6180Y6180formed 3200 ybp, TMRCA 2900 ybpinfo
               • E-Y6180*
               • E-FT162726BY179483 * BY179852 * FT162575+25 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                • E-FT162726*
                 • id:YF073376YEM [YE-MA]
                • E-BY178834Y157693/BY178834 * BY179454 * FT162440(H)formed 200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                 • id:YF073528YEM [YE-MA]
                 • id:YF066662YEM [YE-SN]i
               • E-Y6172FGC45225 * Y6181 * Y6194+10 SNPsformed 2900 ybp, TMRCA 1800 ybpinfo
                • E-Y6172*
                • E-YMA208Y340407 * Y264039 * Y340442+3 SNPsformed 1800 ybp, TMRCA 1400 ybpinfo
                 • E-YMA208*
                  • id:YF122968YEM [YE-SD]
                  • id:YF104405YEM [YE-SD]
                 • E-Y340809Y340809formed 1400 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
                  • id:YF122889YEM [YE-SD]
                  • id:YF104438YEM [YE-SD]
                • E-Y6193Y6193formed 1800 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
                 • E-Y6193*
                  • id:YF072132SAU [SA-05]
                 • E-BY123215FT253282(H) * BY123215 * BY210363formed 1550 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                  • E-BY123215*
                   • id:YF109630SAU [SA-03]
                  • E-Y193457FT253692/Y193457formed 1100 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                   • E-Y193457*
                    • id:YF072122SAU [SA-05]
                   • E-Y193456FT253494/Y193456 * Y22465formed 1050 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                    • id:YF072124SAU [SA-05]
                    • id:YF072123SAU [SA-05]
                 • E-Y237386FTA24321/Y237386 * FTA25397 * Y264029(H)+1 SNPsformed 1550 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
                  • E-Y237386*
                  • E-Y237362FTA23103/Y237381 * FTA24974/Y237362 * FTA25105/Y237379+1 SNPsformed 1300 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                   • id:YF110538SAU [SA-14]ara
                   • id:YF081540YEM [YE-SD]
                  • E-Y339944Y339944/YMA189 * Y339942/YMA188 * Y339943(H)+2 SNPsformed 1300 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                   • E-Y339944*
                    • id:YF118938YEM [YE-SD]
                   • E-YMA190FTA19969 * Y339946/YMA191 * Y339945/YMA190formed 750 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                    • E-YMA190*
                     • id:YF104377YEM [YE-SD]
                    • E-Y264028Y264028formed 250 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                     • E-Y264028*
                      • id:YF118374YEM [YE-SD]
                      • id:YF114556SAU [SA-14]
                     • E-Y264026Y264026(H)formed 150 ybp, TMRCA 75 ybpinfo
                      • id:YF104404YEM [YE-SD]
                      • id:YF104378YEM [YE-SD]
                 • E-Y6198Y6198formed 1550 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
                  • E-Y6198*
                  • E-Y166723Y166723 * FGC45211formed 1550 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
                   • E-Y166723*
                   • E-FGC45218FGC45218formed 1550 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                    • E-FGC45218*
                     • id:YF117896SAU [SA-02]
                     • id:YF087811SAU [SA-03]
                    • E-FT9481FT9481formed 1250 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                     • E-FT9481*
                     • E-FT99894FT99894(H)formed 950 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                      • id:YF064922SAU [SA-02]
                      • id:YF064788SAU [SA-02]
                     • E-Y160455Y160455/BY187038formed 950 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                      • E-Y160455*
                       • id:YF068331SDN [SD-03]
                       • id:YF063019SAU [SA-03]
                      • E-Y160422Y160422/BY186330 * FT8825formed 800 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                       • E-Y160422*
                        • id:YF018727SAU [SA-03]
                       • E-Y160413BY187647/Y160413formed 550 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                        • id:YF066760SAU [SA-03]
                        • id:YF015932SAU [SA-03]
                    • E-FGC45214Y76632 * FGC45204 * FGC45214formed 1250 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                     • E-FGC45214*
                     • E-FGC45205FGC45205 * FGC45219 * FGC45233+4 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                      • id:YF115720KWT [KW-AH]
                      • id:YF093127KWT [KW-HA]
                      • id:YF007741KWT [KW-HA]
                     • E-Y277290FTB60820/Y304736/YFC1173954 * FTB1379 * Y277290+5 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                      • E-Y277290*
                       • id:YF121725SAU [SA-03]
                      • E-FTB867FTB867formed 550 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                       • E-FTB867*
                        • id:YF094126SAU [SA-03]acw
                       • E-YFC1173952FTB1507 * FTB2121/YFC1173952(H)formed 450 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                        • E-YFC1173952*
                         • id:YF088415SAU [SA-03]acw
                        • E-FTC85429FTC85429formed 250 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                         • id:YF108204SAU [SA-03]acw
                         • id:YF108203SAU [SA-03]acw
                    • E-BY10483BY10483formed 1250 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                     • E-BY10483*
                      • id:YF066126SAU [SA-03]
                      • id:YF066099
                      • id:YF003289
                     • E-FT195909FT195909 * FT196790formed 750 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                      • id:YF087743SAU [SA-03]
                      • id:YF067808SAU [SA-02]
                     • E-BY10565BY10565 * FT380507(H)formed 750 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                      • id:YF084644SAU [SA-02]
                      • id:YF078058SAU [SA-03]
                      • id:YF078057SAU [SA-03]
                      • id:YF015339SAU [SA-03]
                   • E-BY10557BY10557formed 1550 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
                    • E-BY10557*
                    • E-FT105069FT105069formed 1550 ybp, TMRCA 1550 ybpinfo
                     • E-FT105069*
                     • E-Y240676FTA17512 * FTA18140 * Y240676+1 SNPsformed 1550 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                      • E-Y240676*
                       • id:YF109910SAU [SA-01]
                      • E-FTA18081FTA18081 * FTA18291 * FTA18393+5 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                       • id:YF101885KWT [KW-HA]
                       • id:YF081757KWT [KW-HA]
                     • E-Y41252BY10553 * Y41252 * BY10554+4 SNPsformed 1550 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                      • E-Y41252*
                      • E-BY10549BY10549 * BY10559 * BY10551+1 SNPsformed 950 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                       • id:YF108969KWT [KW-AH]
                       • id:YF002077
                      • E-FT106379FT106379formed 950 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                       • E-FT106379*
                        • id:YF064857KWT
                       • E-FTC60046FTC60046 * FTC60303 * FTC60385+2 SNPsformed 750 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                        • id:YF109607KWT [KW-AH]
                        • id:YF105152KWT [KW-AH]
                    • E-Y146093Y146093 * BY10494 * Y12394formed 1550 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
                     • E-Y146093*
                      • id:YF068310SAU [SA-05]
                     • E-BY10491BY10491formed 1200 ybp, TMRCA 1100 ybpinfo
                      • E-BY10491*
                       • id:YF108717KWT [KW-HA]
                      • E-BY10495FT65149 * BY10493 * BY10495formed 1100 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                       • id:YF008268KWT [KW-AH]i
                       • E-BY10495*
                       • E-FTD63526FTD62844 * FTD63279 * FTD63526+3 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                        • id:YF120970SAU [SA-05]
                        • id:YF114751KWT [KW-AH]
                       • E-FT65488FT65488formed 800 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                        • E-FT65488*
                         • id:YF121338SAU [SA-05]
                        • E-BY50575BY50575formed 800 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                         • E-BY50575*
                         • E-Y146092Y146092formed 800 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                          • E-Y146092*
                           • id:YF074515SAU [SA-02]
                          • E-FTB64924FTC39719/Y308720 * FTB64924formed 550 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                           • id:YF103317KWT [KW-HA]
                           • id:YF095079KWT [KW-HA]
                          • E-Y228136FT413486 * FT413689/Y228136 * FT414111/Y228135+1 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                           • id:YF105071KWT [KW-AH]
                           • id:YF079953KWT [KW-AH]
                          • E-Y146094Y146094 * Y146095 * Y174622+1 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
                           • id:YF100723KWT [KW-KU]
                           • id:YF064144KWT [KW-KU]i
                           • id:YF063848KWT [KW-KU]i
                         • E-BY61351BY61351formed 800 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                          • E-BY61351*
                           • id:YF101097KWT [KW-HA]
                          • E-BY64061FT400915 * BY64061 * BY144031+1 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                           • id:YF097112KWT [KW-HA]
                           • id:YF079284KWT [KW-KU]i
                          • E-FTB727FTA98314 * FTB727 * FTB18633(H)formed 800 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                           • id:YF107567KWT [KW-MU]
                           • id:YF088431KWT [KW-HA]
                          • E-FTA18166FTA18166formed 800 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                           • E-FTA18166*
                            • id:YF101881KWT [KW-HA]
                           • E-FTA20023FTA20407 * FTA19793 * FTA20023formed 800 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                            • id:YF097789KWT [KW-MU]
                            • id:YF081758KWT [KW-AH]
                           • E-Y309244FTB71098/Y309244 * FTB71221 * FTB72759/Y309254formed 800 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                            • id:YF108306KWT [KW-KU]
                            • id:YF095311KWT [KW-AH]
                  • E-Y167785FT409378/Y126557 * Y175033 * FT20955/Y167785formed 1550 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
                   • E-Y167785*
                   • E-FT161420FT161420formed 1300 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                    • E-FT161420*
                    • E-FT160201FT160201 * FT160590formed 700 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                     • id:YF086414SAU [SA-02]
                     • id:YF066550SAU [SA-02]
                    • E-FT242230FT242591 * BY108302 * FT242230formed 700 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                     • E-FT242230*
                      • id:YF102589SAU [SA-02]aec
                     • E-Y215278Y215278/FT364857 * FT366398(H)formed 250 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                      • id:YF099856SAU [SA-02]aec
                      • id:YF093846SAU [SA-02]aec
                      • id:YF076868SAU [SA-03]
                   • E-FT91825FT91825formed 1300 ybp, TMRCA 1300 ybpinfo
                    • id:YF117745SAU [SA-03]i
                    • E-FT91825*
                    • E-Y62622Y62622 * Y71119 * Y79068+2 SNPsformed 1300 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                     • id:YF112628SAU [SA-05]
                     • id:YF007157SAU [SA-03]
                    • E-FTA29782FTA29782formed 1300 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                     • E-FTA29782*
                      • id:YF066792SAU [SA-03]
                     • E-FT78100FT78100/Y175514 * PF4607(H)formed 950 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                      • id:YF071605SAU [SA-02]
                      • id:YF064118SAU [SA-02]
                    • E-Z16524Z16524formed 1300 ybp, TMRCA 1200 ybpinfo
                     • E-Z16524*
                      • id:YF094486SAU [SA-02]
                     • E-Y164465Y164465/BY205553 * Y164464/BY206466 * BY207544+3 SNPsformed 1200 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                      • E-Y164465*
                       • id:YF066965SAU [SA-02]i
                       • id:YF066659SAU [SA-03]
                      • E-FT204693FT205260 * FT205841 * FT204693+1 SNPsformed 600 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                       • id:YF072019SAU [SA-02]
                       • id:YF068085SAU [SA-02]
                      • E-FT71970FT71970formed 600 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                       • id:YF066672SAU [SA-03]
                       • id:YF063759SAU [SA-07]
                    • E-BY10527Y143833 * BY10527formed 1300 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                     • E-BY10527*
                      • id:YF074495SAU [SA-02]
                      • id:YF072564SAU [SA-03]
                     • E-BY95326FT181742 * BY198866 * BY198012+5 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                      • id:YF116456KWT
                     • E-Y160140BY186534/Y160140 * BY187732/Y160178 * BY222118formed 1250 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                      • id:YF015877SAU [SA-05]
                     • E-L1363BY10517 * L1363formed 1250 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                      • id:YF071300SAU [SA-05]
                      • id:YF001958SAU [SA-02]
                     • E-Y73229Y73229formed 1250 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                      • E-Y73229*
                      • E-FT241031FT241031(H)formed 1250 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                       • id:YF072393SAU [SA-03]
                       • id:YF071505SAU [SA-03]
                      • E-Y74347Y74347 * Y80401 * M6775formed 1250 ybp, TMRCA 1250 ybpinfo
                       • E-Y74347*
                        • id:YF072394SAU [SA-03]
                       • E-BY143637Y61456 * Y62033 * Y68415+3 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                        • id:YF073374SAU [SA-02]
                        • id:YF007499SAU [SA-02]ara
                     • E-BY10486BY10486formed 1250 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                      • E-BY10486*
                      • E-BY10512Y43142 * BY10512formed 850 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
                       • id:YF016638SAU [SA-03]
                       • id:YF002031SAU [SA-03]
                      • E-BY10569FT252761 * FT250747(H) * BY10569+4 SNPsformed 850 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                       • id:YF085975SAU [SA-03]
                       • id:YF073375SAU [SA-02]
                       • id:YF072002SAU [SA-02]
                      • E-Y218808Y218808 * FT382154(H) * FT382054(H)formed 850 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                       • id:YF110566SAU [SA-05]ara
                       • id:YF078183SAU [SA-03]
                       • id:YF007678KWT
                      • E-Y176001Y176001/FT78793formed 850 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                       • E-Y176001*
                        • id:YF094485SAU [SA-03]
                       • E-Y176034Y176034/FT78955formed 500 ybp, TMRCA 475 ybpinfo
                        • E-Y176034*
                        • E-Y175534FT78922/Y175534 * FT79192 * FT79267/Y175628+2 SNPsformed 475 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                         • id:YF116457SAU [SA-03]
                         • id:YF064114SAU [SA-02]
                        • E-FT457652FT457652(H)formed 475 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                         • E-FT457652*
                          • id:YF125380SAUnew
                          • id:YF079639SAU [SA-02]
                         • E-FTB17633FTB17633formed 350 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                          • id:YF112002SAU [SA-03]
                          • id:APPG7555954SAU
                      • E-BY50721BY50721 * BY124770 * FT255572(H)+1 SNPsformed 850 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                       • E-BY50721*
                        • id:YF112354SAU [SA-05]
                       • E-BY64087BY156762 * Y195130 * BY64087+2 SNPsformed 425 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                        • id:YF080099SAU [SA-01]
                        • id:YF080098SAU [SA-01]
                        • id:YF079957SAU [SA-01]
                        • id:YF079711SAU [SA-01]
                        • id:YF075618SAU [SA-01]
                        • id:YF072232SAU [SA-01]
                     • E-BY10523Y35931 * FT26241/Y167983 * BY10523+2 SNPsformed 1250 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                      • id:YF073398SAU [SA-05]i
                      • E-BY10523*
                       • id:YF085678SAU [SA-03]
                      • E-BY48731BY48731(H) * BY10530formed 800 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                       • E-BY48731*
                       • E-Y217460Y217460 * Y217462 * Y217488+4 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                        • id:YF087518SAU [SA-05]
                        • id:YF077778SAU [SA-05]
                       • E-BY10522BY10521 * BY10522 * Y35930formed 800 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                        • E-BY10522*
                        • E-BY10519BY10519 * BY10520 * BY10528+4 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 300 ybpinfo
                         • E-BY10519*
                          • id:YF014603SAU [SA-02]
                         • E-BY10529BY10526 * BY10529 * BY10531formed 300 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                          • id:YF066974SAU [SA-02]
                          • id:YF066657SAU [SA-02]i
                        • E-Y107801BY177786 * Y107801formed 800 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                         • E-Y107801*
                          • id:YF095312SAU [SA-01]
                          • id:YF088484SAU [SA-02]i
                          • id:YF087289SAU [SA-02]i
                          • id:YF080388SAU [SA-02]
                          • id:YF079637SAU [SA-02]
                          • id:YF066973SAU [SA-01]
                         • E-FT453015FT453015(H)formed 250 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                          • id:YF080387SAU [SA-02]
                          • id:YF079710SAU [SA-02]
                          • id:YF065151SAU [SA-02]
                         • E-Y168086Y168086formed 250 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                          • id:YF079905SAU [SA-02]
                          • id:YF079636SAU [SA-01]
                          • id:YF018912SAU [SA-01]
                         • E-FT408423Y225560/FT408423formed 250 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                          • E-FT408423*
                           • id:YF079638SAU [SA-02]
                           • id:YF016764SAU [SA-02]
                          • E-Y87065Y87065formed 250 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                           • id:YF080389SAU [SA-02]
                           • id:YF010408SAU [SA-02]
                 • E-Y6966Y6966 * Y6971 * Y6968formed 1550 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                  • E-Y6966*
                   • id:YF074024SAU
                   • id:YF071504SAU [SA-02]
                  • E-Y178075FT113559 * Y180826 * FT115480/Y178074+5 SNPsformed 1150 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                   • E-Y178075*
                   • E-FT117539FT117539formed 1050 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                    • id:YF072126SAU [SA-02]
                    • id:YF065159SAU [SA-02]
                   • E-FT118538FT119316 * Y368443 * FT118538formed 1050 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                    • E-FT118538*
                     • id:YF071503SAU [SA-02]
                    • E-FT116010FT116010 * FT116524 * FT116847+4 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                     • id:YF110482SAU [SA-02]
                     • id:YF065160SAU [SA-02]
                  • E-Y140679Y140679formed 1150 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                   • id:YF015582SAU [SA-02]i
                   • E-Y140679*
                    • id:YF105624SAU [SA-02]
                    • id:YF076101SAU [SA-02]
                   • E-Y140673Y140688 * Y140674 * BY130596+3 SNPsinfo
                   • E-FT52328FT52328(H)formed 1150 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                    • E-FT52328*
                     • id:YF086412SAU [SA-02]
                    • E-FT53167FT55162 * FT53167formed 900 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                     • id:YF088480
                     • id:YF063023SAU [SA-02]
                   • E-BY199837BY199837formed 1150 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                    • E-BY199837*
                    • E-A25302A25302 * Y178926 * A25304formed 900 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
                     • id:YF081305SAU [SA-02]
                     • id:YF065102SAU [SA-02]
                    • E-Y252582Y252582/FTA48588 * FTA52086/Y254441 * FTA48557+2 SNPsformed 900 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                     • id:YF084361SAU [SA-02]
                     • id:YF084062SAU [SA-02]
                    • E-BY199343BY200440 * BY201398 * BY199343+1 SNPsformed 900 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                     • id:YF071324SAU [SA-02]
                     • id:YF067746SAU [SA-02]i
                     • id:YF019585SAU [SA-02]
                     • id:YF018994SAU [SA-02]
                  • E-BY10593BY10593/FGC59436formed 1150 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                   • id:YF016589SAU [SA-02]i
                   • id:YF014096SAU [SA-02]i
                   • E-BY10593*
                   • E-Y318827Y318827 * Y300629formed 950 ybp, TMRCA 900 ybpinfo
                    • E-Y318827*
                    • E-BY200056BY200056info
                    • E-BY10596BY10596formed 900 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                     • E-BY10596*
                      • id:YF109509SAU [SA-02]
                      • id:YF100739
                      • id:YF100737
                      • id:YF100243
                     • E-BY10595FT100238 * BY10595 * BY10591+2 SNPsformed 700 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
                      • id:YF064787SAU [SA-02]
                      • id:YF013924IRQ [IQ-DI]
                     • E-Y197283FT270532/Y197283 * FT269205(H) * FT269315(H)+1 SNPsformed 700 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                      • id:YF100738
                      • id:YF072836SAU [SA-02]
                   • E-FGC93885FT240963/FGC93885formed 950 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                    • E-FGC93885*
                    • E-BY116292BY116292 * FT243695 * FT241016(H)formed 800 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                     • E-BY116292*
                     • E-Z10957FT244239 * Z10957formed 600 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                      • id:YF093718SYR [SY-HA]
                      • id:YF071516IRQ [IQ-BG]
                      • id:YF011569SYR [SY-HL]
                    • E-FGC59435FGC59435 * FGC59441 * FGC59443+3 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                     • E-FGC59435*
                      • id:YF104532
                      • id:YF092592KWT [KW-AH]
                      • id:YF074390KWT [KW-AH]
                      • id:YF019243KWT
                     • E-FGC59437FGC59439 * FGC59437 * FGC59438formed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                      • id:YF078204KWT [KW-AH]
                      • id:YF008252KWT [KW-AH]
                  • E-BY113014BY113014formed 1150 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                   • E-BY113014*
                   • E-HU17HU17formed 1150 ybp, TMRCA 1150 ybpinfo
                    • E-HU17*
                     • id:YF116874SAU [SA-03]
                    • E-HU15Y266015 * HU20 * HU15+2 SNPsformed 1150 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
                     • E-HU15*
                      • id:YF009396KWT [KW-AH]
                     • E-Y266012FT371238 * FTA83158/Y266019 * FTA78875/Y266012+3 SNPsformed 1000 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                      • id:YF117747SAU [SA-01]
                      • id:YF085973SAU [SA-06]
                   • E-FT156227FGC91783/FT156227(H)formed 1150 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                    • E-FT156227*
                    • E-FT169493FT169493formed 850 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                     • id:YF077313KWT [KW-KU]
                     • id:YF066759SAU [SA-03]
                    • E-FT156981FT157967 * FT157650 * FT156981formed 850 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                     • id:YF080802SAU [SA-02]ara
                     • id:YF068145SAU [SA-02]
                     • id:YF066441SAU [SA-03]
                    • E-Y180901FT208136/Y180901 * FT208176/Y183109 * Y183111+1 SNPsformed 850 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                     • E-Y180901*
                      • id:YF065281SAU [SA-03]
                     • E-Y183108FT192888/Y183113 * FT194265/Y183108 * FT193841/Y183112formed 650 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                      • E-Y183108*
                       • id:YF067749SAU [SA-05]
                      • E-FT193715FT193715 * A9332formed 650 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                       • id:YF080922SAU [SA-05]ara
                       • id:YF067765SAU [SA-05]
                    • E-FGC91784FT173609/FGC91784 * FT173313(H) * FT173071/FGC91781(H)formed 850 ybp, TMRCA 750 ybpinfo
                     • E-FGC91784*
                      • id:YF072047SAU
                     • E-BY36967BY36967 * BY36968formed 750 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                      • E-BY36967*
                       • id:YF080299SAU [SA-01]
                      • E-BY66928BY66928 * BY101336 * V4761/BY69453formed 400 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
                       • id:YF072380SAU [SA-03]
                       • id:YF063687SAU [SA-03]
                      • E-FT175101FT175101formed 400 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                       • E-FT175101*
                        • id:YF080267SAU [SA-07]
                       • E-FT175513FT175513 * FT177595formed 200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                        • id:YF105550SAU [SA-03]
                        • id:YF067135SAU [SA-01]
                  • E-FGC62745FGC62745/BY13890formed 1150 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                   • E-FGC62745*
                   • E-FTC16220FTC16220formed 1050 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                    • E-FTC16220*
                     • id:YF113103SAU [SA-03]
                    • E-Y430911Y430911formed 950 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                     • id:YF117893SAU [SA-03]
                     • id:YF115704SAU [SA-02]
                   • E-Y160645Y160645/BY191162 * BY191341 * FT58532formed 1050 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                    • E-Y160645*
                     • id:YF120524SAU [SA-03]
                     • id:YF066549SAU [SA-01]
                     • id:YF063189SAU [SA-01]
                    • E-BY189623Y160646/BY189623 * Y160661/BY190079 * Y160694/BY192124+1 SNPsformed 600 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                     • id:YF093398SAU [SA-02]
                     • id:YF077527SAU [SA-02]
                     • id:YF016005SAU [SA-02]
                   • E-FT208145FT208145/Y182204formed 1050 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                    • E-FT208145*
                    • E-BY200342BY200342 * BY200927(H) * BY199755+1 SNPsformed 1050 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                     • E-BY200342*
                      • id:YF109500SAU [SA-03]
                     • E-BY198059BY198059formed 500 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                      • id:YF074529KWT [KW-AH]
                      • id:YF016588SAU [SA-03]
                    • E-Y97800Y97800formed 1050 ybp, TMRCA 950 ybpinfo
                     • E-Y97800*
                      • id:YF117897SAU [SA-03]
                     • E-FTD70031FTD70031 * FTD90800/Y436842(H)formed 950 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                      • id:YF119227SAU [SA-03]
                      • id:YF116660SAU [SA-01]
                     • E-Y90446Y98725 * Y90446 * Y94332formed 950 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                      • E-Y90446*
                       • id:YF073288SAU [SA-03]
                      • E-A9971Y108026 * Y110009 * A9971+1 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                       • id:YF011893SAU [SA-03]
                       • id:YF008345SAU [SA-03]
                    • E-Y93752Y95431 * BY117346 * Y93752formed 1050 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                     • E-Y93752*
                      • id:YF111497SAU
                     • E-FTA60291FTA60995 * FTA61592 * FTA93686+4 SNPsformed 800 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                      • id:YF122795SAU [SA-05]
                      • id:YF086413SAU [SA-05]
                     • E-FT158745FT158745(H)formed 800 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                      • E-FT158745*
                       • id:YF082000SAU [SA-03]
                      • E-Y96710Y96710 * FT158645(H) * FT159142(H)formed 550 ybp, TMRCA 425 ybpinfo
                       • id:YF074577SAU [SA-01]
                       • id:YF066552SAU [SA-01]
                       • id:YF066548SAU [SA-01]
                       • id:YF010499SAU [SA-03]
                  • E-Y6970Y6970 * Y502544(H)(T)formed 1150 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                   • E-Y6970*
                   • E-BY162337BY162337formed 1050 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                    • E-BY162337*
                     • id:YF064117SAU [SA-02]
                    • E-BY161686BY161686 * BY161935 * FT170814/Y182247formed 1050 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                     • id:YF066761SAU [SA-03]
                     • id:YF017193SAU [SA-03]
                   • E-BY10487BY10487formed 1050 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                    • E-BY10487*
                     • id:YF122153
                     • id:YF121304SYR [SY-HM]ara
                     • id:YF097407SYR [SY-DR]
                    • E-BY10583BY10587 * BY10583 * FTB81768/Y312716+4 SNPsformed 1050 ybp, TMRCA 1050 ybpinfo
                     • E-BY10583*
                      • id:YF011568SYR [SY-RA]
                      • id:YF008267JOR [JO-KA]
                     • E-FTB9405FTB9405 * FTB12299formed 1050 ybp, TMRCA 850 ybpinfo
                      • id:YF097408JOR [JO-KA]
                      • id:YF088414JOR [JO-KA]
                    • E-BY10490BY10490formed 1050 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                     • E-BY10490*
                      • id:YF086913SAU [SA-02]
                     • E-FT180936FT180936 * Y338011(H) * FT186182formed 800 ybp, TMRCA 800 ybpinfo
                      • id:YF104180SAU [SA-02]
                      • id:YF067325SAU [SA-02]
                     • E-Y175873FT78841/Y175873 * FT78421(H) * FT79986/Y175614formed 800 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                      • id:YF065839SAU [SA-02]
                      • id:YF064116SAU [SA-02]
                     • E-BY10489BY10489 * FT166593(H) * Y300297(H)formed 800 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                      • id:YF016891SAU [SA-01]i
                      • id:YF002143KWT [KW-HA]i
                      • E-BY10489*
                       • id:YF014111SAU [SA-03]
                      • E-FT386739FT386739(H)formed 650 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                       • E-FT386739*
                        • id:YF097440KWT [KW-HA]
                        • id:YF078435KWT [KW-AH]
                        • id:YF067488KWT [KW-HA]
                       • E-FTB75609FTB75609 * FTB75674 * BY39516formed 650 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                        • id:YF097434KWT [KW-AH]
                        • id:YF097433KWT [KW-HA]
                       • E-Y183618FT170376 * Y183618formed 650 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                        • id:YF119672KWT [KW-HA]
                        • id:YF066796KWT [KW-AH]
                       • E-Y220290FT384512/Y220290formed 650 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                        • id:YF110043KWT [KW-HA]
                        • id:YF078477KWT [KW-AH]
                       • E-FT172206FT181626 * FT175098 * FT172206formed 650 ybp, TMRCA 650 ybpinfo
                        • E-FT172206*
                         • id:YF067284KWT [KW-HA]
                        • E-Y236820FTA18882/Y236883 * FTA19269/Y237164 * FTA19371/Y236910+6 SNPsformed 650 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                         • id:YF112278KWT [KW-HA]
                         • id:YF081438KWT [KW-JA]
                       • E-BY176754Y156713/BY176754formed 650 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                        • E-BY176754*
                         • id:YF097240KWT [KW-HA]
                         • id:YF092735
                        • E-Y156659Y156659/BY176946 * Y156707/BY177445formed 400 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                         • id:YF087595KWT [KW-MU]
                         • id:YF015146KWT [KW-MU]
                   • E-FGC45828FGC45828formed 1050 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
                    • E-FGC45828*
                     • id:YF117892SAU [SA-02]
                     • id:YF067132SAU [SA-02]
                    • E-Y177302FT94834/Y177306 * FT97128/Y177305 * FT96955/Y177302+3 SNPsformed 1000 ybp, TMRCA 350 ybpinfo
                     • E-Y177302*
                      • id:YF068076SAU [SA-02]
                      • id:YF068074SAU [SA-02]
                     • E-FT96157FT96157/Y177304 * FGC26286/YP2888 * Z21479formed 350 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                      • id:YF064748SAU [SA-02]
                      • id:YF064649SAU [SA-02]
                    • E-BY10537BY10535 * BY10537 * Z30728/Y13113formed 1000 ybp, TMRCA 1000 ybpinfo
                     • E-BY10537*
                      • id:YF118362SAU [SA-05]
                     • E-Y152141Y152141formed 1000 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                      • E-Y152141*
                      • E-Y149600Y149600 * Y149603/BY122613formed 600 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
                       • id:YF067766SAU [SA-05]
                       • id:YF013604SAU [SA-05]
                      • E-BY10536BY10538 * BY10536formed 600 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                       • E-BY10536*
                        • id:YF121148KWT [KW-AH]
                        • id:YF095965KWT [KW-AH]
                        • id:YF090948KWT [KW-HA]
                        • id:YF087596KWT [KW-HA]
                        • id:YF014418KWT [KW-MU]
                       • E-BY10534BY10534formed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                        • id:YF095930KWT [KW-HA]
                        • id:YF002163KWT
                    • E-Y19894Y19894 * FGC45820 * Y19896formed 1000 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                     • id:YF009040SAU [SA-04]i
                     • E-Y19894*
                     • E-BY10510BY10507 * BY10509 * BY10508+1 SNPsformed 700 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                      • id:YF009116SAU
                      • id:YF002106
                     • E-PH443BY200553 * FTB20665 * FTB20718+4 SNPsformed 700 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                      • E-PH443*
                      • E-BY199173BY199173 * BY199712formed 550 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                       • id:YF110017
                       • id:YF019746
                      • E-FTB14885FTB15628 * FTB14898 * FTB14885+5 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                       • id:YF121444SAU [SA-01]
                       • id:YF109923SAU [SA-04]
                       • id:YF090315
                     • E-Y19892Y19891 * Y19892 * FT15307(H)formed 700 ybp, TMRCA 700 ybpinfo
                      • id:YF014191SAU [SA-01]i
                      • E-Y19892*
                      • E-FT211673FT211673info
                      • E-Y74291Y74291formed 700 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                       • E-Y74291*
                        • id:YF096201SAU [SA-01]i
                        • id:YF019060SAU [SA-05]
                       • E-FT340622FT340622 * FT341997(H)formed 375 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                        • id:YF120672SAU [SA-01]
                        • id:YF090625KWT [KW-KU]ara
                       • E-Y19890Y19890formed 375 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                        • E-Y19890*
                         • id:YF105320SAU [SA-01]ara
                        • E-Y19895Y19895formed 200 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                         • id:YF004974SAU [SA-01]
                         • id:YF004973SAU [SA-01]
                       • E-ZS7168FT143027(H) * Y181734/FT220706 * ZS7168formed 375 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                        • id:YF117852KWT
                        • id:YF069439SAU [SA-04]
                        • id:YF065967KWT [KW-KU]
                     • E-FGC45821FGC45821formed 700 ybp, TMRCA 600 ybpinfo
                      • E-FGC45821*
                      • E-FT137404Y179465/FT137404 * Y180349/FT138482 * Y180336/FT139959+4 SNPsformed 600 ybp, TMRCA 450 ybpinfo
                       • id:YF109332
                       • id:YF094066SAU [SA-01]
                       • id:YF065842SAU [SA-01]
                      • E-FT248199FT248199(H)formed 600 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                       • E-FT248199*
                        • id:YF095057SAU [SA-05]
                       • E-Y86806Y86806 * BY87473 * Y98746+2 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 200 ybpinfo
                        • id:YF114889SAU [SA-05]
                        • id:YF086224SAU [SA-05]
                        • id:YF072865SAU [SA-01]
                        • id:YF014325SAU [SA-01]
                        • id:YF011045SAU [SA-05]
                      • E-FT355549FT355549formed 600 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                       • E-FT355549*
                        • id:YF125434SAU [SA-04]new
                        • id:YF114814SAU [SA-01]
                        • id:YF114548KWT [KW-KU]afb
                        • id:YF095329
                        • id:YF087222SAU [SA-05]i
                        • id:YF086058SAU [SA-01]
                        • id:YF083102SAU [SA-01]
                        • id:YF080269SAU [SA-05]
                        • id:YF079810SAU [SA-01]ars
                        • id:YF078899SAU [SA-05]
                       • E-BY69755Y154899 * BY69755formed 400 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                        • id:YF087892
                        • id:YF087288SAU [SA-01]i
                       • E-FTA39632FTA42952 * FTA39632formed 400 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                        • id:YF087618SAU [SA-05]
                        • id:YF085792SAU [SA-05]
                       • E-FTA77404FTA77404(H)formed 400 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                        • id:YF086057QAT [QA-DA]i
                        • id:YF015771SAU [SA-01]
                       • E-BY10505BY10505formed 400 ybp, TMRCA 400 ybpinfo
                        • E-BY10505*
                         • id:YF076081KWT [KW-KU]
                        • E-BY83274BY83274 * FT402022formed 400 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                         • E-BY83274*
                          • id:YF014730KWT
                         • E-BY10503BY10503 * BY10506 * BY10504formed 375 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                          • id:YF079172SAU [SA-01]
                          • id:YF010915SAU [SA-01]
                      • E-FGC45819FGC45819formed 600 ybp, TMRCA 550 ybpinfo
                       • E-FGC45819*
                        • id:YF119372SAU [SA-01]
                        • id:YF080596KWT [KW-KU]afbi
                       • E-Y94256Y94256 * Y98578 * Z27286formed 550 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                        • id:YF062968SAU [SA-01]
                        • id:YF007913SAU [SA-01]
                       • E-FGC45825FGC45825formed 550 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                        • id:YF125115SAU [SA-01]new
                        • id:YF081100SAU [SA-05]ars
                        • id:YF078438SAU [SA-05]
                        • id:YF077509SAU [SA-01]
                       • E-FGC52220FGC52218 * FGC52219 * FGC52220+3 SNPsformed 550 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                        • E-FGC52220*
                        • E-BY79217BY79217formed 250 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                         • id:YF072375KWT [KW-MU]
                         • id:YF019064SAU [SA-01]
                        • E-BY218716BY218716(H)formed 250 ybp, TMRCA 175 ybpinfo
                         • E-BY218716*
                          • id:YF067294SAU [SA-05]
                          • id:YF018773SAU [SA-01]
                         • E-Z3302FGC52216 * Z3302formed 175 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                          • id:YF075432KWT [KW-AH]
                          • id:YF071917KWT [KW-AH]
                       • E-BY10485BY10485formed 550 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                        • id:YF014659SAU [SA-01]i
                        • E-BY10485*
                         • id:YF116721
                         • id:YF086976i
                         • id:YF084245SAU [SA-05]
                         • id:YF067767SAU [SA-06]i
                         • id:YF064219SAU [SA-05]
                        • E-FT191273FT191273(H)formed 500 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                         • id:YF079046SAU [SA-05]
                         • id:YF067747SAU [SA-05]i
                        • E-BY165934Y224517 * Y154704/BY165934 * A21445formed 500 ybp, TMRCA 100 ybpinfo
                         • id:YF079232SAU [SA-01]
                         • id:YF079222SAU [SA-05]
                         • id:YF014608SAU [SA-05]
                        • E-FGC79653FGC79653 * FGC79649formed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                         • id:YF013692SAU [SA-05]i
                         • E-FGC79653*
                         • E-FGC79651FGC79651formed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                          • id:YF087924SAU [SA-01]
                          • id:YF063055SAU [SA-01]
                        • E-BY10496BY10496 * BY10498formed 500 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                         • E-BY10496*
                          • id:YF110558SAU [SA-03]
                          • id:YF085090SAU [SA-01]
                          • id:YF016600SAU [SA-03]
                          • id:YF016595SAU [SA-01]
                          • id:YF015614KWT [KW-KU]
                          • id:YF014811KWT [KW-KU]
                          • id:YF014609SAU [SA-01]
                         • E-FT2849FT2849formed 275 ybp, TMRCA 125 ybpinfo
                          • id:YF080083SAU [SA-01]
                          • id:YF018915SAU [SA-05]
                         • E-BY10499BY10499 * BY10502formed 275 ybp, TMRCA 275 ybpinfo
                          • id:YF108912SAU [SA-01]
                          • id:YF100752SAU [SA-01]
                          • id:YF016597SAU [SA-01]
                          • id:YF014632SAU [SA-01]
                          • id:YF006987SAU [SA-01]
                        • E-BY10547BY10547formed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                         • id:YF017000SAU [SA-01]i
                         • id:YF016954SAU [SA-01]i
                         • E-BY10547*
                         • E-FGC22476FGC22476formed 500 ybp, TMRCA 375 ybpinfo
                          • id:YF065431SAU [SA-01]
                          • id:YF014555SAU [SA-05]
                         • E-FT16236FT16236formed 500 ybp, TMRCA 250 ybpinfo
                          • id:YF085984SAU [SA-01]i
                          • id:YF080354SAU [SA-01]
                          • id:YF063411SAU [SA-01]
                          • id:YF019873
                         • E-BY10548BY10548formed 500 ybp, TMRCA 500 ybpinfo
                          • E-BY10548*
                          • E-FT5910FT5910 * FT6502 * Y106248/PR6575+1 SNPsformed 500 ybp, TMRCA 50 ybpinfo
                           • id:YF064035SAU [SA-04]
                           • id:YF018959SAU [SA-05]
                          • E-Y111287Y107211 * Y91486 * Y111287formed 500 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
                           • id:YF073125SAU [SA-05]i
                           • id:YF016602SAU [SA-01]
                          • E-BY10545BY10545formed 500 ybp, TMRCA 225 ybpinfo
                           • E-BY10545*
                            • id:YF064550SAU [SA-05]
                            • id:YF062937SAU [SA-01]
                            • id:YF016591SAU [SA-01]
                            • id:YF016590SAU [SA-01]
                           • E-BY10546BY10546formed 225 ybp, TMRCA 150 ybpinfo
                            • id:YF067777SAU [SA-01]
                            • id:YF066666SAU [SA-01]i
                            • id:YF016593SAU [SA-12]
                            • id:YF016276SAU [SA-01]
                            • id:YF007460SAU [SA-01]i


Haplogroup YTree v11.05.00 (01 December 2023)

Details of age estimation algorithm described in FAQ

New subclade Modified subclade id:AncientDNA

Creative Commons License